Špecifické kritériá založené na vodných vtákoch


Kritérium 5: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak sa v nej pravidelne vyskytuje 20 000 alebo viac vodných vtákov.

Dhodobý cieľ:

    Zahrnúť do ramsarského Zoznamu všetky mokrade, v ktorých sa pravidelne zdržiava 20 000 alebo viac vodných vtákov.

Usmernenie:

    Pri prehodnocovaní kandidátskych lokalít pre zapísanie podľa tohto kritéria, najväčší význam pre ochranu prírody má výber siete lokalít, ktoré poskytujú stanovište pre veľké kŕdle vodných vtákov s globálne ohrozenými druhmi alebo poddruhmi. Tieto sú v súčasnosti v ramsarskom Zozname slabo zastúpené (Green 1996). Pozri tiež časť 4.2.3 "Prítomnosť druhov" a časť 5.1, tab. 2.

    Nepôvodné vodné vtáky by sa do súčtov z lokality nemali zahrnúť (pozri tiež časť 4.2.3 "Nepôvodné druhy").

    Toto kritérium sa v rôznych zmluvných krajinách bude týkať mokradí rozličnej veľkosti. Nie je možné dať presné usmernenie k rozlohe územia, v ktorom sa tieto počty môžu vyskytnúť, mokrade označené ako medzinárodne významné podľa kritéria 5 by však mali tvoriť určitú ekologickú jednotku a môžu byť tvorené jedným veľkým územím alebo skupinou menších mokradí. Pozri tiež časť 4.2.3 "Skupinové lokality". Zohľadňovať by sa mali aj na presuny vodných vtákov v období migrácie (ak sú k dispozícii potrebné údaje), takže sa dosiahne kumulatívny súčet zodpovedajúci kritériu.

    Pozri tiež časť 4.2.3 "Doplňujúce medzinárodné súvislosti".
 
Kritérium 6: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak sa v nej pravidelne vyskytuje 1% jedincov v populácii jedného druhu alebo poddruhu vodných vtákov.

Dlhodobý cieľ:

    Zahrnúť do Zoznamu všetky mokrade, v ktorých sa pravidelne zdržiava 1%, alebo viac, biogeografickej populácie druhov alebo poddruhov vodných vtákov.

Usmernenie:

    Pri prehodnocovaní kandidátskych lokalít pre zapísanie podľa tohto kritéria má najväčší význam pre ochranu prírody výber viacerých lokalít, v ktorých sa vyskytujú populácie globálne ohrozených druhov alebo poddruhov. Pozri tiež časť 4.2.3 "Prítomnosť druhov" a "Doplňujúce medzinárodné súvislosti". Možné je brať ohľad aj na presuny vodných vtákov v období migrácie (ak sú k dispozícii potrebné údaje), takže sa dosiahne kumulatívny súčet, zodpovedajúci danej hodnote.

    Pre zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti pri hodnotení lokalít podľa tohto kritéria, je podľa možnosti potrebné využívať ako podklad medzinárodné odhady počtov populácií a 1% hodnotu publikovanú a aktualizovanú každé tri roky organizáciou Wetlands International (pozri tiež tab. 2 v kapitole 5.1). Ako vyzýva rezolúcia VI.4, v záujme lepšieho využívania tohto kritéria sa od zmluvných strán požaduje, aby nielen poskytovali údaje pre nasledujúce aktualizácie a revízie medzinárodných odhadov početnosti populácií, ale aby aj na národnej úrovni podporovali realizáciu a rozvoj Medzinárodných cenzov vodného vtáctva, ktoré sú zdrojom väčšiny týchto údajov, v spolupráci s Wetlands International.