Príloha 1

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

č. 396/1990 Zb.

    Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že v Ramsare (Irán) bol 2. februára 1971 dojednaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a 3. decembra 1982 bol v Paríži dojednaný Protokol o jeho zmene.

    Listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Protokolu o zmene Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva bola uložená u generálneho riaditeľa OSN pre školstvo, vedu a kultúru, depozitára Protokolu, 2. júla 1990.

    Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6. ods. 1 dňom 1. októbra 1986. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Protokol platnosť na základe toho istého článku ods. 2 dňom 2. júla 1990.

    Český preklad Dohovoru a Protokolu sa vyhlasuje súčasne.

DOHOVOR

o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

Zmluvné strany

dohodli sa na tomto:

Č l á n o k 1

    - Mokraďami sa v tomto Dohovore rozumejú územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, sladkými, brakickými alebo slanými, včítane územia s morskou vodou, ktorej hĺbka pri odlive nepresahuje 6 metrov.
    - Vodným vtáctvom sa v tomto Dohovore rozumie vtáctvo ekologicky viazané na mokrade.

Č l á n o k 2

    - Každá zmluvná strana určí vhodné mokrade na svojom území na zaradenie do Zoznamu medzinárodne významných mokradí (ďalej len "zoznam"), ktorý povedie byro vytvorené podľa článku 8. Hranice každej mokrade budú presne opísané a vymedzené na mape a môžu zahŕňať aj k mokradiam priliehajúce pobrežné a príbrežné pásma, včítane ostrovov a útvarov s morskou vodou, ktorých hĺbka môže pri odlive presahovať 6 metrov, rozprestierajúcimi sa vnútri mokradí, osobitne ak majú význam ako biotopy vodného vtáctva.

    - Do zoznamu by sa mali vybrať mokrade na základe svojho medzinárodného významu z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. V prvom rade by do neho mali byť zahrnuté mokrade s medzinárodným významom pre vodné vtáctvo, ktorý majú v akomkoľvek ročnom období.

    - Zaradenie mokradí do zoznamu nie je na ujmu suverénnych práv zmluvnej strany, na ktorej území mokraď leží.

    - Každá zmluvná strana, pri podpise tohto Dohovoru alebo odovzdaní listiny o jeho ratifikácii alebo o svojom prístupe k Dohovoru podľa článku 9, určí najmenej jednu mokraď na zaradenie do zoznamu.

    - Každá zmluvná strana má právo doplniť zoznam ďalšími mokraďami ležiacimi na jej území, rozšíriť hranice mokradí už zahrnutých do zoznamu, alebo v dôsledku naliehavých štátnych záujmov zrušiť alebo obmedziť hranice mokradí už zahrnutých do zoznamu a bude o týchto zmenách v čo najkratšom čase informovať organizáciu alebo vládu zodpovednú za plnenie povinností byra podľa článku 8.

    - Každá zmluvná strana zváži svoju medzinárodnú zodpovednosť za zachovanie, správu a rozumné využívanie sťahovavého vodného vtáctva a starostlivosť oň, tak pri zaraďovaní mokradí do zoznamu, ako aj pri využívaní práva na zmenu v zozname, pokiaľ ide o mokrade ležiace na jej území.

Č l á n o k 3

    - Zmluvné strany budú plánovať a uskutočňovať svoje zámery tak, aby podporovali zachovanie mokradí zaradených do zoznamu, a pokiaľ to bude možné, aj rozumné využívanie ostatných mokradí na svojom území.

    - Každá zmluvná strana zabezpečí čo najrýchlejšiu vlastnú informovanosť o súčasných, prebiehajúcich a predpokladaných zmenách ekologických pomerov vo všetkých mokradiach na svojom území zahrnutých do zoznamu v dôsledku technického rozvoja, znečistenia alebo iného ľudského zásahu. Informácie o týchto zmenách budú neodkladne postúpené organizácii alebo vláde zodpovednej za plnenie povinností byra, ako je uvedené v článku

Č l á n o k 4

    - Každá zmluvná strana bude podporovať zachovanie mokradí a vodného vtáctva zriaďovaním mokraďových chránených území, nech už sú zahrnuté do zoznamu alebo nie, a náležite sa postará o ich ochranu.

    - Pokiaľ zmluvná strana zruší alebo obmedzí z naliehavých štátnych záujmov hranice mokrade zahrnutej do zoznamu, mala by túto stratu, nakoľko je to možné, nahradiť a mala by tiež vytvoriť náhradné chránené územie pre vodné vtáctvo a jeho ochranu, a to buď v rovnakej oblasti alebo inde, s rozlohou primeranou ploche pôvodnej lokality.

    - Zmluvné strany budú podporovať výskum a výmenu údajov a publikácií o mokradiach a ich flóre a faune.

    - Zmluvné strany budú usilovať svojou správou o zvyšovanie stavov vodného vtáctva vo vhodných mokradiach.

    - Zmluvné strany budú podporovať výchovu pracovníkov kvalifikovaných pre výskum mokradí, ich správu a dohľad nad nimi.

Č l á n o k 5

    Zmluvné strany sa budú vzájomne radiť o plnení záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru, najmä v prípadoch, keď mokrade ležia na území viacerých než jednej zmluvnej strany alebo keď sa vodný systém delí medzi viacerými zmluvnými stranami.

    Zmluvné strany sa takisto budú usilovať o koordinovanie a podporu súčasných a budúcich opatrení a predpisov týkajúcich sa zachovania mokradí a ich flóry a fauny

Č l á n o k 6

    - Zmluvné strany budú zvolávať v prípade potreby konferencie o ochrane mokradí a vodného vtáctva.

    - Tieto konferencie budú mať poradný charakter a do ich kompetencie bude patriť okrem iného:

        - prerokovanie plnenia tohto Dohovoru;
        - prerokovanie dodatku a zmien v zozname;
        - posudzovanie informácií o zmenách ekologického charakteru mokradí zahrnutých do zoznamu v súlade s článkom 3 ods. 2
        - vypracovanie všeobecných alebo osobitných odporúčaní zmluvným stranám týkajúcich sa ochrany, starostlivosti a racionálneho využívania mokradí s ich flórou a faunou;
        - podávanie žiadostí zodpovedajúcim medzinárodným orgánom o vyhotovení správ a štatistických údajov vo veciach, ktoré najmä z medzinárodného hľadiska majú dopad na mokrade.

Zmluvné strany budú zabezpečovať, aby pracovníci zodpovední za správu mokradí boli informovaní o odporúčaniach konferencií týkajúcich sa zachovania, správy a rozumného využívania mokradí, ich flóry a fauny a brali ich na vedomie.

Č l á n o k 7

    Predstaviteľmi zmluvných strán na týchto konferenciách by mali byť osoby, ktoré sú odborníkmi na mokrade a vodné vtáctvo vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam získaných vo vedeckých, správnych alebo iných primeraných funkciách.

Č l á n o k 8

 1. Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov bude plniť povinnosti stáleho byra podľa tohto Dohovoru do tej doby, než väčšina dvoch tretín všetkých zmluvných strán vymenuje inú organizáciu alebo vládu.
 2. Povinnosťou stáleho byra bude okrem iného:
 1. spolupracovať pri zvolávaní a organizovaní konferencií bližšie určených v článku 6;
 2. viesť zoznam medzinárodne významných mokradí a prijímať informácie od zmluvných strán o doplnkoch, rozšíreniach, zrušeniach alebo obmedzeniach týkajúcich sa mokradí vedených v zozname v súlade s článkom 2 ods. 5;
 3. prijímať informácie od zmluvných strán o všetkých zmenách ekologických pomerov v mokradiach zahrnutých do zoznamu v súlade s článkom 3 ods. 2;
 4. odovzdávať všetkým zmluvným stranám oznámenia o všetkých zmenách zoznamu alebo o zmenách v povahe mokradí zahrnutých do zoznamu a zabezpečovať prerokovanie týchto záležitostí na nasledujúcej konferencii;
 5. oznamovať dotyčnej zmluvnej strane odporúčania konferencie týkajúce sa uvedených zmien v zozname alebo zmien v povahe mokradí zahrnutých do zoznamu.
Č l á n o k 9
 1. Tento Dohovor zostane otvorený na podpis bez časového obmedzenia.
 2. Každý člen OSN alebo jednej zo špecializovaných agentúr alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo strana Štatútu Medzinárodného súdneho dvora sa môže stať stranou tohto Dohovoru formou:
 1. podpisu bez výhrady ratifikácie;
 2. podpisu podliehajúceho ratifikácii, po ktorom nasleduje ratifikácia;
 3. prístupu.
3. Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením listiny o ratifikácii alebo prístupe u generálneho riaditeľa Organizácie spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru (ďalej "depozitár").

Č l á n o k 10

 1. Tento Dohovor nadobudne platnosť štyri mesiace po tom, čo sa stranami tohto Dohovoru stane v súlade s článkom 9 ods. 2 sedem štátov.
 2. Potom bude tento Dohovor nadobúdať platnosť pre každú zmluvnú stranu štyri mesiace po dni jeho podpisu bez výhrady ratifikácie alebo po dni uloženia listiny o ratifikácii alebo prístupe.
Č l á n o k 11
 1. Tento Dohovor zostane v platnosti neobmedzenú dobu.
 2. Každá zo zmluvných strán môže tento Dohovor po uplynutí piatich rokov od dátumu, kedy pre túto stranu nadobudla platnosť, vypovedať písomným oznámením depozitárovi. Výpoveď nadobudne účinnosť štyri mesiace po dni, keď správu o vypovedaní dostal depozitár.
Č l á n o k 12
 1. Depozitár bude informovať všetky štáty, ktoré tento Dohovor podpísali a pristúpili k nemu, čo možno najskôr o:
 1. ďalších podpisoch Dohovoru;
 2. uložení ratifikačných listín k tomuto Dohovoru;
 3. uložení listín o prístupe k tomuto Dohovoru;
 4. dátume nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru;
 5. oznámeniach o vypovedaní tohto Dohovoru.
 1. Len čo tento Dohovor nadobudne platnosť, zaregistruje ho depozitár v súlade s článkom 102 Charty OSN na Sekretariáte OSN.
    Na dôkaz tohto podpísaní, príslušne na to splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

    Dané v Ramsare 2. februára 1971 v jedinom origináli v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku; v prípade akejkoľvek nezhody je rozhodujúci anglický text, ktorý bude uložený u depozitára, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým zmluvným stranám.

PROTOKOL

o zmene Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva

Zmluvné strany

dohodli sa:

Č l á n o k 1

Doplniť medzi článok 10 a 11 Dohovoru nasledujúci článok:

"Č l á n o k 10 bis"

 1. Zmeny k tomuto Dohovoru môžu byť predložené na zasadnutí zmluvných strán, ktoré bude usporiadané za týmto účelom v súlade s týmto článkom.
 2. Každá zmluvná strana môže predkladať návrhy obsahujúce zmeny.
 3. O texte ľubovoľnej zmeny, ako aj o jej opodstatnení bude informovaná organizácia alebo vláda, ktorá plní úlohy stáleho byra (ďalej len "Byro"), o ktorom sa hovorí v texte Dohovoru. Byro oznámi ihneď text navrhovanej zmeny všetkým zmluvným stranám, ktoré v priebehu troch mesiacov po tom, čo dostali oznámenie o zmenách zašlú Byru svoje pripomienky k textu. Po uplynutí doby určenej pre zaslanie pripomienok, Byro bude informovať zmluvné strany o všetkých pripomienkach, ktoré boli uplatnené k tomuto dátumu.
 4. Byro zvolá zasadanie zmluvných strán za účelom prerokovania zmien, ktoré boli predložené v súlade s bodom 3 na základe písomnej žiadosti jednej tretiny zmluvných strán. Byro sa radí so zainteresovanými stranami ohľadne doby a miesta uskutočnenia zasadania.
 5. Zmeny sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.
 6. Zmena prijatá zmluvnými stranami nadobúda pre ne platnosť prvým dňom štvrtého mesiaca odo dňa, keď boli depozitárovi odovzdané listiny o prijatí dvoma tretinami zmluvných strán. Pre zmluvnú stranu, ktorá odovzdá na uloženie listinu o prijatí po dátume, keď boli listiny o prijatí uložené dvoma tretinami zmluvných strán, zmena nadobúda platnosť prvým dňom štvrtého mesiaca odo dňa odovzdania listiny o prijatí na uloženie.
Č l á n o k 2

    V záverečných ustanoveniach Dohovoru nasledujúcich po článku 12 vyčiarknuť vetu "V prípade akejkoľvek nezhody je rozhodujúci anglický text" a nahradiť ju vetou "Všetky znenia majú rovnakú platnosť."

Č l á n o k 3

    Revidovaný text pôvodnej varianty Dohovoru vo francúzskom jazyku je uvedený v Prílohe tohto Protokolu.

Č l á n o k 4

    Tento Protokol je otvorený na podpis v sídle UNESCO v Paríži od 4. decembra 1982.

Č l á n o k 5

 1. Každý štát, uvedený v bode 2 článku 9 Dohovoru, sa môže stať zmluvnou stranou tohto Protokolu:
 1. podpisom bez výhrady ratifikácie,
 2. podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie,
 3. prístupom.
 1. Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup sa uskutočňuje odovzdaním listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe na uloženie Generálnemu riaditeľovi Organizácie spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru (ďalej len "Depozitár").
 2. Akýkoľvek štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou Dohovoru po nadobudnutí platnosti Protokolu v prípade, že nevyjadrí iný názor pri podpise alebo uložení listiny podľa čl. 9 Dohovoru, bude považovaný za zmluvnú stranu Dohovoru zmeneného týmto Protokolom.
 3. Akýkoľvek štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Protokolu a nie je zmluvnou stranou Dohovoru, bude považovaný za zmluvnú stranu Dohovoru zmeneného na základe tohto Protokolu, odo dňa, keď Protokol nadobudne platnosť pre tento štát.
Č l á n o k 6
 1. Tento Protokol nadobúda platnosť prvým dňom štvrtého mesiaca odo dňa, keď dve tretiny štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru odo dňa otvorenia Protokolu na podpis, podpísali ho bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo Protokol ratifikovali, prijali, schválili, alebo k nemu pristúpili.
 2. Pre akýkoľvek štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Protokolu v dôsledku opatrení, uvedených v bodoch 1 a 2 článku 5, po tom, čo nadobudol platnosť, tento Protokol nadobúda platnosť dňom, keď ho podpísal bez výhrad ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo jeho ratifikáciou, prijatím, schválením alebo prístupom.
 3. Pre akýkoľvek štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Protokolu v dôsledku opatrení, uvedených v bodoch 1 a 2 článku 5, v dobe medzi otvorením Protokolu na podpis a dňom nadobudnutia jeho platnosti, tento Protokol nadobúda platnosť v súlade s bodom 1.
Č l á n o k 7
 1. Pôvodné znenia tohto Protokolu sú v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť a sú uložené u Depozitára. Depozitár zasiela určeným spôsobom overené kópie všetkým štátom, ktoré podpísali tento Protokol alebo odovzdali na uloženie listiny o prístupe k nemu.
 2. Depozitár informuje v najkratšej možnej dobe všetky zmluvné strany Dohovoru a všetky štáty, ktoré podpísali tento Protokol alebo sa k nemu pripojili, o:
 1. podpisoch tohto Protokolu,
 2. uložení listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto Protokolu,
 3. uložení listín o prístupe k tomuto Protokolu,
 4. dni, keď nadobudol tento Protokol platnosť.
3. Depozitár po nadobudnutí platnosti tohto Protokolu ho zaregistruje v Sekretariáte OSN v súlade s článkom 102 Charty OSN.

    Na dôkaz toho nižšie podpísaní, náležite splnomocnení predstavitelia podpísali tento Protokol.

    Dané v Paríži 3. decembra 1982