Kritériá skupiny B.

Lokality medzinárodného významu pre ochranu biologickej diverzity

Kritériá založené na druhoch a ekologických spoločenstvách
 
Kritérium 2: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak v nej žijú zraniteľné, ohrozené alebo kriticky ohrozené druhy alebo ohrozené ekologické spoločenstvá.

Dlhodobý cieľ:

    Zahrnúť do ramsarského Zoznamu tie mokrade, ktoré sa považujú za významné pre prežitie zraniteľných, ohrozených alebo kriticky ohrozených druhov alebo ohrozených ekologických spoločenstiev.

Usmernenie:

    Ramsarské lokality majú významnú úlohu pri ochrane globálne ohrozených druhov a ekologických spoločenstiev. Napriek malým počtom jedincov, o ktoré môže ísť, a napriek niekedy nedostatočnej kvalite kvantitatívnych údajov alebo informácií, treba osobitnú pozornosť venovať zapísaniu mokradí, v ktorých sa vyskytujú globálne ohrozené druhy v ktoromkoľvek štádiu ich životného cyklu, využijúc kritérium 2 alebo 3.

    Podľa hlavného cieľa 2.2 tohto Strategického rámca by sa zmluvné strany mali snažiť zahrnúť do ramsarského Zoznamu mokrade, v ktorých sa vyskytujú ohrozené ekologické spoločenstvá alebo sú mimoriadne významné pre prežitie druhov označených ako zraniteľné, ohrozené alebo kriticky ohrozené podľa národnej legislatívy alebo programov pre ohrozené druhy, alebo podľa medzinárodných dokumentov ako sú Červené zoznamy IUCN alebo prílohy CITES a Bonnskej konvencie (pozri tiež tab. 1-5 v kapitole 5.1).

    Pri prehodnocovaní lokalít, ktoré sú kandidátmi pre zapísanie podľa tohto kritéria, najväčší význam pre ochranu prírody má výber siete lokalít poskytujúcich biotop pre vzácne, zraniteľné, ohrozené alebo kriticky ohrozené druhy. Za ideálnych podmienok budú mať lokality v tejto sieti nasledovné charakteristiky:

 1. vyskytuje sa v nich mobilná populácia druhov v rozličných štádiách ich životného cyklu; a/alebo
 2. vyskytuje sa v nich populácia druhov pozdĺž migračných trás - treba si uvedomiť, že rôzne druhy majú rozličné migračné stratégie s rôznymi maximálnymi vzdialenosťami medzi zastávkami; a/alebo
 3. sú ekologicky prepojené iným spôsobom, napr. vytvárajú refúgiá pre populácie počas nepriaznivých podmienok; a/alebo
 4. sú priľahlé alebo sa nachádzajú v tesnej blízkosti iných zapísaných mokradí a ich ochrana zvyšuje životaschopnosť populácie ohrozeného druhu zvýšením veľkosti chráneného stanovišťa; a/alebo
 5. žije v nich veľká časť populácie rozptýlených stálych druhov, ktoré obývajú obmedzený typ stanovišťa.
    Pri určovaní ohrozených ekologických spoločenstiev najväčší význam pre ochranu prírody má výber lokalít, ktoré majú nasledovné charakteristiky:
 1. majú významné územia s určitými spoločenstvami, najmä, ak majú vysokú kvalitu alebo sú obzvlášť typické pre danú biogeografickú oblasť; a/alebo
 2. sú lokalitami, v ktorých žijú vzácne spoločenstvá; a/alebo
 3. zahŕňajú ekotony, prechodové štádiá a spoločenstvá, ktoré ilustrujú jednotlivé procesy; a/alebo
 4. majú spoločenstvá, ktoré sa v súčasných podmienkach nemôžu ďalej vyvíjať (napríklad kvôli klimatickým zmenám alebo antropogénnym zásahom); a/alebo
 5. majú spoločenstvá v danom štádiu dlhodobého vývoja s dobre zachovaným paleoenvironmentálnym archívom; a/alebo
 6. sú lokalitami, ktoré majú spločenstvá funkčne významné pre prežitie iných (možno vzácnejších) spoločenstiev alebo určitých druhov; a/alebo
 7. žijú v nich spoločenstvá, ktorých rozšírenie alebo výskyt sa významne zmenšuje.
    Zohľadniť treba aj otázky týkajúce sa diverzity stanovíšť a sukcesie v časti 4.2.3 "Určenie hraníc lokalít". Pozri aj tab. 6 v časti 5.1.
 
Kritérium 3: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak sa v nej vyskytujú populácie rastlinných a/alebo živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity určitej biogeografickej oblasti.

Dlhodobý cieľ:

    Zahrnúť do ramsarského Zoznamu tie mokrade, o ktorých sa predpokladá, že sú významné pre zachovanie biologickej diverzity v rámci každej biogeografickej oblasti.

Usmernenie:

    Pri prehodnocovaní kandidátskych lokalít pre zapísanie podľa tohto kritéria, najväčší význam pre ochranu prírody sa dosiahne výberom radu lokalít, ktoré majú nasledovné charakteristiky:

 1. sú centrami biologickej diverzity a sú zjavne bohaté na druhy, aj keď počet prítomných druhov nemusí byť presne známy; a/alebo
 2. sú centrami endemizmu, prípadne obsahujú významné počty endemických druhov; a/alebo
 3. nachádza sa v nich široká paleta biologickej diverzity (vrátane typov biotopov) vyskytujúcej sa v oblasti; a/alebo
 4. žije v nich významná časť druhov adaptovaných na osobitné podmienky životného prostredia (ako napríklad dočasné mokrade v semiarídnych a arídnych oblastiach); a/alebo
 5. vyskytujú sa v nich určité prvky biologickej diverzity, ktoré sú vzácne alebo zvlášť charakteristické pre danú biogeografickú oblasť.
Kritérium 4: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak sa v nej vyskytujú rastlinné a/alebo živočíšne druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu, alebo poskytujú refúgium počas nepriaznivých podmienok.

Dlhodobý cieľ:

    Zahrnúť do ramsarského Zoznamu tie mokrade, ktoré sú najvýznamnejšie ako stanovištia rastlinných alebo živočíšnych druhov počas kritických štádií ich životného cyklu a/alebo v období prevládajúcich nepriaznivých podmienok.

Usmernenie:

    Významnými lokalitami pre mobilné alebo sťahovavé druhy sú tie, v ktorých sa zhromažďujú veľké časti populácií v jednotlivých štádiách životného cyklu v relatívne malých územiach. Napríklad mnohé vodné vtáky využívajú pomerne malé územia ako kľúčové zastávky alebo zhromaždiská (na získavanie potravy alebo odpočinok) na ich ďalekých migráciách medzi hniezdiskami a mimohniezdnymi územiami. Pre kačicovité (Anatidae) sú dôležité aj lokality výmeny peria.

    Nemigrujúce mokraďové druhy nie sú schopné opustiť lokalitu v období, keď sa klimatické alebo iné podmienky stávajú nevhodnými a len niektoré lokality môžu vytvárať osobitné ekologické podmienky pre strednodobé alebo dlhodobé udržanie populácií druhov. V obdobiach sucha sa napríklad niektoré druhy plazov alebo rýb pri zmenšovaní vhodných akvatických stanovíšť uchyľujú do hlbších miest alebo kaluží v rámci určitých mokraďových komplexov. Tieto obmedzené územia sú dôležité pre prežitie živočíchov do príchodu dažďov a opätovného zväčšenia rozsahu mokraďového biotopu. Lokality (často s komplexnými ekologickými, geomorfologickými a fyzikálnymi štruktúrami), ktoré majú takýto význam pre nemigrujúce druhy, sú zvlášť významné pre zachovanie populácií a mali by sa považovať za prednostných kandidátov na zapísanie.