Svetový deň mokradí: Nastal čas na obnovu

Svetový deň mokradí: Nastal čas na obnovu

Za posledných 50 rokov zmizlo vo svete 35 % mokradí

Svetový deň mokradí si pripomíname každoročne 2. februára od roku 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach, tzv Ramsarský dohovor. Tento deň využívajú od roku 1997 vládne inštitúcie, mimovládne organizácie a občianske združenia na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť a na pripomenutie si tohto dohovoru. Hlavným organizátorom je Sekretariát Dohovoru o mokradiach.

Cieľom Svetového dňa mokradí je zvýšiť povedomie verejnosti o tom, ako veľmi sú mokrade pre ľudstvo a pre planétu dôležité a podporiť opatrenia, ktoré povedú k ich zachovaniu, rozumnému využívaniu a obnove.


Stiahnite si baner tu
Oficiálny poster Svetového dňa mokradí v slovenčine je možné stiahnuť si tu. 

Prečo je najvyšší čas?

Tohtoročná téma zdôrazňuje naliehavú potrebu zaradiť obnovu mokradí medzi priority a vyzýva všetkých, aby podnikli kroky pre záchranu a obnovu degradovaných mokradí. Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi, miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Od roku 1970 zmizlo najmenej 35 % mokradí a tento trend naďalej pokračuje.

Téma vychádza z úsilia ozdraviť planétu, ktoré presadzuje OSN v dokumente „Dekáda pre obnovu ekosystémov“. Táto globálna iniciatíva, ktorá prebieha v rokoch 2021 - 2030, vedie k záväzkom na obnovu ekosystémov a poskytuje inšpiráciu aj pre revitalizáciu mokradí na celom svete.

Degradáciu mokradí spôsobuje ľudská činnosť, kedy sú zámerne vysušované a zasypávané kvôli pestovaniu plodín, pastve a výstavbe. Mokraďové ekosystémy poškodzuje tiež znečistenie vody a nadmerný rybolov, ako aj šírenie inváznych druhov. V dôsledku úbytku mokradí je 25 % všetkých mokraďových druhov vystavených hrozbe vyhynutia a za posledných 50 rokov ubudlo 81 % vnútrozemských mokraďových druhov a 36 % pobrežných a morských druhov.


Stiahnite si baner tu vo formáte  pdf a tu vo formáte jpg. 


Mokrade pre život

Mokraď je územie, ktoré je nasýtené alebo zaplavené vodou či už trvalo, alebo sezónne. Medzi vnútrozemské mokrade patria močiare, rašeliniská, jazerá, rieky, riečne nivy a slatiny. Medzi pobrežné mokrade patria slaniská, ústia riek, mangrovové porasty, lagúny a dokonca aj koralové útesy. Rybníky, ryžové polia a soľné panvy sú mokrade vytvorené človekom.

Mokrade plnia dôležitú funkciu a sú pre človeka a ekosystém prospešné. Sú schopné filtrovať vodu a vytvárať jej zásoby, slúžia ako ochrana pred búrkami a povodňami, sú schopné ukladať uhlík a viaže sa ne bohatá biodiverzita. Poskytujú živobytie jednej miliarde ľudí a ďalších 3,5 miliardy je od nich potravinovo závislých.

Medzinárodný deň OSN

V roku 2021 bol Svetový deň mokradí vyhlásený za medzinárodný deň OSN. Na Valnom zhromaždení OSN vyzvalo všetkých 193 členských štátov OSN, pozorovateľské organizácie a zainteresované strany, aby si tento deň každoročne pripomínali.

On-line panelová diskusia - Nastal čas na obnovu mokradí : SEDEM PRIORITNÝCH AKCIÍ

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 sa diskutuje na rôzne témy, organizujú sa rôzne podujatia, webináre, dobrovoľnícke akcie, programy pre školy. Jednou z nich je aj on-line diskusia, ktorú moderuje generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach Dr. Musonda Mumba. Cieľom podujatia je navrhnúť siedem kľúčových prioritných opatrení na urýchlenie obnovy mokradí v rámci Dekády obnovy OSN pre obnovu ekosystémov 2021-2030. Témami sú: obnova mokradí (stav, trendy a nedostatky), kľúčové výzvy a príležitosti na ich obnovu do roku 2030.

Pozrite si na: https://www.youtube.com/watch?v=tR0uzl9fYeA

 

Obnova mokradí je naliehavá: Dodržte 7 osvedčených postupov:

Stiahnite si baner tu vo formáte pdf. a tu vo formáte jpg. 

Obnova mokradí je náročný projekt: Spolupráca 7 kľúčových aktérov


Stiahnite si baner tu vo formáte pdf. a tu vo formáte jpg. 


Obnovené mokrade prinášajú 7 hlavných výhod


Stiahnite si baner tu vo formáte pdf. a tu vo formáte jpg. 


Ako sa zapojiť, alebo prispieť k obnove mokradí ?

  • Nahrajte svoje fotografie mokradí:

https://www.worldwetlandsday.org/photo-gallery

  • Zverejnite svoj sľub pre mokraď na nástenke:

https://www.worldwetlandsday.org/pledges

  • Celosvetové podujatia, nahliadnite:

https://www.worldwetlandsday.org/events

 

ŠOP SR a Svetový deň mokradí

Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí, pričom 14 lokalít bolo zaradených do Zoznamu medzinárodného významu Ramsarského dohovoru (viac info tu). Nazývame ich ramsarské lokality a pokrývajú viac než 40 tisíc hektárov. Medzinárodná spolupráca sa presadzuje aj prostredníctvom regionálnych iniciatív Ramsarského dohovoru.

Ako každoročne aj tento rok sa ŠOP aktívne zapája a pripravila envirovýchovné programy pre rôzne cieľové skupiny, napríklad.

Správa Slovenských jaskýň plánuje tematickú exkurzia v jaskyni ramsarskej lokalite Domica, zameranú na predstavenie jaskyne ako ekosystému a podzemnej mokrade so zreteľom na význam vody v jaskyni. Jaskyniari poputujú na prednášku do základnej školy, kde sa zamerajú na význam vody v podzemnom svete - krase a predstavia jaskyne Slovenska zaradené medzi ramsarské lokality. Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove každoročne podporuje kampaň rôznymi aktivitami, tentokrát pripravili besedy pre základné školy na tému: Prečo chrániť mokrade? v rámci ktorej si bližšie so žiakmi predstavia mokrade, ich význam, stav ohrozenia a ich obyvateľov.

Chránená krajinná oblasť Poľana realizuje zážitkové programy o vtáctve z mokradí vo Vígľaši a v Detve s deťmi z Materskej škôlky.

Manažmentom a obnovou mokradí sa na Slovensku zaoberá aj projekt LIFE – IP NATURA  2000 SVK („Príroda pre všetkých“), koordinovaný MŽP SR. ŠOP SR spolu s ďalšími projektovými partnermi plánuje napríklad obnovu približne 10 ha mokradí v území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie, čo bude mať pozitívny vplyv na obojživelníky a vodné bezstavovce, ktoré sú na Rudave predmetom ochrany. Ďalším príkladom projektovej aktivity je obnova kladísk vzácnej korytnačky močiarnej na území Tarbucka v Správe CHKO Latorica. Podporíme tým podmienky aj pre chránenú kunku červenobruchú, či vzácne rastliny, akými sú kosatec bezlistý uhorský či poniklec lúčny.

Obnove mokradí a vlhkých lúk sa venuje tiež projekt - LIFE Microtus II („Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi“), na ktorom ŠOP SR a ďalší partneri spolupracujú v území CHKO Dunajské luhy s koordinátorom projektu- Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ). Hraboš severský panónsky je chránený druh živočícha, ktorý je viazaný na život pri vode, preto ochranou tohto vzácneho druhu chránime zároveň aj mokraďové biotopy. Spoločne sa vďaka aktivitám projektu tieto územia obnovia alebo upravia a nastaví sa pre ne vhodná a trvalo udržateľná starostlivosť.GRANT v roku 2023 – PROJEKT pre obnovu mokradí

Dohovor o mokradiach pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 s témou : „Nastal čas na obnovu mokradí“, vyzýva jednotlivcov, komunitné organizácie a sociálne podniky, aby predložili návrhy na projekty. Cieľom tejto iniciatívy je prispieť k obnove mokradí, zvýšiť ich odolnosť, podporiť ich ochranu a zlepšiť manažment.

Víťazný projektový návrh alebo iniciatíva získa 10 000 EUR od spoločnosti Danone.

Žiadosti na grant posielajte od 2. februára 2023 do 2. marca 2023.

Viac o podmienkach projektu na:

https://www.worldwetlandsday.org/grant

 #GenerationRestoration #ForWetlands

Stiahnite si pre deti omalovánku s témou mokrade. 

Zdroje a zaujímavé linky:
Zaujímavým zdrojom informácií môže pre vás byť aj dokument RTVS Eko Ďalej a film Oázy života:

 
Aktualitu pripravil Odbor komunikácie a propagácie v spolupráci s Odborom medzinárodnej spolupráce ŠOP SR 

 Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...