Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor)

NPR Číčovské rameno Autor: Janka Guzmová
NPR Číčovské rameno Autor: Janka Guzmová

Mokrade patria medzi biotopy s najvyššou biodiverzitou a produktivitou. Poskytujú nevyhnutné ekosystémové služby a zásobujú nás vodou. Avšak naďalej degradujú a často dochádza k ich vysúšaniu, zavážaniu, vypaľovaniu a snahe o zmenu ich využitia. Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a  riečne nivy, či už prírodné, alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou.

Mokrade sú definované v právnom systéme Slovenska v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). Podľa § 2 písm. g), zákona č. 543/2002 Z. z. je mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a  vodnými nádržami. Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v  súlade s osobitným predpisom (§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (skrátene označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) zahŕňa mokrade vo veľmi širokom chápaní. Zahrňuje všetky rieky a jazerá, podzemné pramene, močiare, zaplavované lúky, rašeliniská, oázy, delty, mangrovníkové a lužné lesy, koralové útesy a všetky mokrade vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú rybníky, ryžové polia, vodné nádrže a soľné polia.

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) bol podpísaný 2. februára 1971 v Ramsare (Irán) a do platnosti vstúpil v  roku 1975. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990.

Ramsarský dohovor) zahŕňa mokrade vo veľmi širokom chápaní. Zahrňuje všetky rieky a jazerá, podzemné pramene, močiare, zaplavované lúky, rašeliniská, oázy, delty, mangrovníkové a lužné lesy, koralové útesy a všetky mokrade vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú rybníky, ryžové polia, vodné nádrže a soľné polia.Každá zmluvná strana Ramsarského dohovoru je povinná zaradiť aspoň jedno mokradné územie do  „Zoznamu mokradí medzinárodného významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance ) a zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie týchto území. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z  hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Slovenská republika doposiaľ zapísala do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 14 území tzv. ramsarských lokalít.

Dohovor má päť hlavných cieľov:

  1. Ochrana mokradných území a vyhlasovanie týchto území za chránené
  2. Zabezpečenie múdreho využívania mokradí
  3. Zapísanie lokalít na základe kritérií stanovených Dohovorom do celosvetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarský zoznam)
  4. Podpora ďalšieho vzdelávania a výchovy obyvateľstva v oblasti starostlivosti o mokrade
  5. Medzinárodná spolupráca pri ochrane mokrade

Výkonným orgánom dohovoru na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zriadilo Slovenský ramsarský výbor (SRV). Výbor iniciuje a podporuje efektívne plnenie záväzkov dohovoru, jeho rezolúcií a odporúčaní.

Národné správy o implementácii Ramsarského dohovoru


Štátna ochrana prírody SR spolupracuje pri príprave národných správ o implementácii Ramsarského dohovoru na Slovensku. Doposiaľ odovzdané správy sú: 

Národná správa 2002 (PDF)

Národná správa 2005 (PDF)

Národná správa  2008 (PDF)

Národná správa 2012 (PDF)

Národná správa 2015 (PDF)

Národná správa 2018 -2020 (PDF)

Program starostlivosti o mokrade Slovenska

Program starostlivosti o mokrade Slovenska je aktuálne platný do roku 2024 - viac informácií nájdete na tomoto linnku. 

Správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 -2018 k akualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015- 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 nájdete na tomto linku.  

Správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 - 2021 nájdete na tomto linku.

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 - 2024 nájdete na tomto linku. 


Mokrade medzinárodného významu Slovenska - ramsarské lokality

Zoznam medzinárodne významných mokradí Slovenska (PDF 351kB)

Mapa medzinárodne významných mokradí Slovenska (JPG 745kB)

Návod na riešenie zmeny ekologického charakteru ramsarských lokalít a iných mokradí je k nahliadnutiu tu [pozri pdf].


Územia európskeho významu závislé na vode

Územia európskeho významu (ÚEV) sú vymedzené v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov rastlín a sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. V aktualizovanom národnom zozname 642 ÚEV schválenom vládou Slovenskej republiky bolo identifikovaných 493 ÚEV európskeho významu i ako kľúčovo závislých na vode.

Zoznam ÚEV závislých na vode (pdf)

Mapa ÚEV závislých na vode (jpg)

Hlavným záväzkom zmluvných strán Dohovoru o mokradiach je zaradenie aspoň jednej mokrade do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (tzv. List of Wetlands of International Importance), ktorý vedie Sekretariát Dohovoru. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Slovenská republika má v zozname zapísaných 14 mokradí medzinárodného významu, ich mapa so zobrazením pôsobnosti jednotlivých organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je tu [jpg]. Celkovo je do zoznamu zaradených 2389 mokradí s rozlohou 253 870 077 ha (stav k 15. apríl 2020). 


Chránené vtáčie územia závislé na vode

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú vymedzené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) a sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z celkového počtu 41 CHVÚ v  národnom zozname CHVÚ schválených vládou Slovenskej republiky je 23 území identifikovaných ako kľúčovo závislých na vode.

Zoznam CHVÚ závislých na vode (PDF 355kB)

Mapa CHVÚ závislých na vode (JPG 745kB)

Foto: Archív ŠOP SR

Rybárik riečny (Alcedo atthis)
Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Kačica chrapačka (Anas querqudula) v CHVÚ Senné

Ďalšie chránené maloplošné územia závislé na vode

Zoznam ďalších chránených maloplošných území závislých na vode (PDF 446kB)

Mapa ďalších chránených maloplošných území závislých na vode (JPG 1.1MB)


Bio
topy európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku

1.  Zoznam biotopov európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku(PDF 226kB)

2. Mapy biotopov európskeho významu mokraďového charakteru na Slovensku(JPG 2,97MB)


Medzinárodný deň mokradí (2.február)

Od roku 1997 je 2. február ustanovený ako medzinárodný deň mokradí ako pripomienka dňa podpísania dohovoru. Vládne agentúry, mimovládne organizácie a skupiny občanov usporadúvajú aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a úžitkoch mokradí pre blahobyt ľudstva. Každý rok je tento deň venovaný inej téme. Štátna ochrana prírody SR v tento deň organizuje podujatia pre verejnosť a najmä školy.


TRILATERÁLNA RAMSARSKÁ PLATFORMA

Ramsarské územie niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja leží na pomedzí troch krajín -  Rakúska, Slovenska a Českej republiky. S cieľom prehĺbiť cezhraničný dialóg bola v roku 2001 založená „Trilaterálna Ramsarská platforma“. Ministerstvá životného prostredia týchto troch krajín podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého prebieha stála výmena informácií a konajú sa ďalšie spoločné aktivity. Zasadnutie platformy sa koná minimálne raz za rok.

KARPATSKÁ INICIATÍVA PRE MOKRADE

Na lepšiu implementáciu Ramsarského dohovoru sa zakladajú tzv. regionálne iniciatívy. V regióne Karpát je založená Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Initiative, CWI), sídliaca v Banskej Bystrici, ktorej hlavným cieľom je podporovať ochranu a racionálne využívanie mokradí v Karpatskom regióne pomocou miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných aktivít. Jedným z cieľov CWI je prispievať k implementácii Memoranda o spolupráci medzi Ramsarským dohovorom a Sekeratriátom Karpatského dohovoru, ktoré bolo podpísané 13. decembra 2006 v Kyjeve na Ukrajine. CWI zabezpečuje spoluprácu medzi týmito dvomi dohovormi v ich úsilí o ochranu a múdre využívanie mokradí v Karpatoch (CWI Terms of Reference).  

Bližšie informácie možno získať na www.cwi.sk

Lužná krajina pri Martovciach Autor: Košťál

 

 


Apríl

Počuli ste, že...