INTERREG – CENTRAL EUROPE Programme

CENTRALPARKS

Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj

Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection and socio-economic development

Akronym:

Centralparks

Kód:

CE1359

Číslo projektu ŠOP SR:

24223

Programová priorita:

3. Spolupráca na prírodných a kultúrnych zdrojoch pre udržateľný rast v Strednej Európe

Špecificý cieľ: 

3.1  Zlepšiť kapacity pre integrovaný manažment životného prostredia pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Obdobie trvania projektu:

01.04.2019 – 31.03.2022

Celkový rozpočet projektu:

1 599 440,00 Eur

Rozpočet ŠOP SR:

104 622,50 Eur

 

Vedúci partner:

European Academy of Bozen-Bolzano (Eurac Research), Taliansko

 

Projektoví partneri:

 

1.       European Academy of Bozen-Bolzano (IT)

 

2.       Štátna ochrana prírody SR (SK)

 

3.       NFA-Romsilva – Piatra Craiului National Park Administration R.A. (RO)

 

4.       Ekopsychology Society (PL)

 

5.       Danube-Ipoly National Park Directorate (HU)

 

6.       Pronatur (SK)

7.       European Wilderness Society (AT)

8.       Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mounatins (CZ)

Asociovaní partneri:

 

 

 • Ministry of the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)
 • Ministerstvo životného prostredia SR (SK)
 • Ministry of Environment (PL)
 • Ministry of Environment (RO)
 • DANUBEPARKS (AT)
 • CEEweb for Biodiversity (HU)
 • European Beech Forest Network (DE)
 • Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (UA)

Cieľ projektu: Zlepšenie odborných kapacít organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o chránené územia v Karpatoch, ktoré patria k najvýznamnejším eko-regiónom v Európe.

Stručný opis projektu:

Úbytok biodiverzity a narastajúce tlaky ohrozujú prírodné hodnoty aj karpatského regiónu a tradičné prístupy k obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k ochrane prírody už v súčasnosti nepostačujú a negarantujú dlhodobý ekonomický prínos a poskytovanie ekosystémových služieb. Realizáciou projektu sa podporí ochrana prírody a miestny trvalo udržateľný rozvoj, zlepšia sa kapacity pre integrovaný manažment v oblasti životného prostredia a strategické prístupy, podporí sa medzinárodná spolupráca a zmiernia sa prebiehajúce hrozby a tlaky na biodiverzitu. Vypracované budú koncepčné dokumenty a nástroje ako pomôcka pre orgány štátnej správy a správy chránených území, zamerané na podporu biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj udržateľného turizmu, integrované plánovanie v ochrane prírody, hodnotenie biotopov, ekosystémových služieb a komunikáciu s miestnymi komunitami. Centralparks podporuje spoločné činnosti pre integrovaný manažment biodiverzity, vytváranie medzinárodných pracovných skupín a zapájanie odborníkov z rôznych karpatských krajín i zapájanie miestnych komunít a zainteresovaných skupín. Vypracované a testované budú inovatívne nástroje pre riadenie a rozhodovanie ako je príručka pre hodnotenie ekosystémových služieb, prieskumy pomocou laserového skenovania pre hodnotenie biotopov a plánovanie starostlivosti. Projektom sa podporí posilnenie medzinárodných sietí s cieľom harmonizovania prístupov a postupov a opatrení v prihraničných a cezhraničných chránených územiach. Vypracované stratégie budú schválené Karpatským dohovorom , čím bude zabezpečené ich prijatie na politickej úrovni a ich implementácia z hľadiska dlhodobej perspektívy.  

Webová stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

Sociálne médiá: https://centralparks.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Centralparks/

Twitter: https://twitter.com/Centralparks19

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centralparks/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkbK2BPURRuZnhsbiiIAxA

Logá partnerov

 

Nadnárodné tematické pracovné skupiny

Práca v rámci jednotlivých pracovných balíčkov projektu Centralparks sa začala intenzívnou prípravou a vytváraním expertných tematických pracovných skupín, ktoré už v priebehu jari a leta 2019 zahájili svoju činnosť.

Stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity a krajiny v rámci projektu Centralparks sa uskutočnilo v dňoch 17.-18. júna 2019 v Banskej Bystrici a bolo organizované Štátnou ochranou prírody SR v spolupráci s poľským partnerom zo spoločnosti Ekopsychologia. Na stretnutí sa zišli projektoví partneri - odborníci v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny zo šiestich krajín. Stretnutie moderoval zástupca spoločnosti Ekopsychologia. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne zo spoločnosti Ekopsychologia predstavil pracovný balík s dôrazom na oblasť biodiverzity.

Experti diskutovali o očakávaných výstupoch projektu. Hlavným výstupom tejto pracovnej skupiny bude Karpatská stratégia pre posilnenie ochrany biodiverzity a krajiny v chránených územiach a mimo chránených území.

Na pracovnom stretnutí sa partneri oboznámili s rámcovými dokumentmi na ochranu biodiverzity v rámci Karpatského dohovoru a s inými strategickými dokumentmi, diskutovali o súčasnej situácii v oblasti ochrany biodiverzity, ohrozeniach a príležitostiach pre zlepšenie ochrany prírody a krajiny. Partneri prerokovali zásadné otázky plánovaného dokumentu a dohodli sa na ďalších krokoch a formách komunikácie v rámci realizácie aktivity. Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na september (prípadne jún) 2020 ako nadväzné stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu, aby experti oboch pracovných skupín mali možnosť prediskutovať vzájomne prvé návrhy jednotlivých výstupov.

(Foto: J. Kadlečík)

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu chránených území s miestnymi komunitami v rámci projektu Centralparks sa uskutočnilo 24.-26. júna 2019 v poľskej podtatranskej obci Czerwienne. Stretnutie organizoval a viedol poľský partner – spoločnosť Ekopsychologia. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne, poľská spoločnosť Ekopsychologia predstavila pracovný balík s dôrazom na oblasť komunikácie správ chránených území s miestnymi komunitami.

Po úvodnej analýze existujúcich dokumentov účastníci konštatovali, že v karpatskom regióne chýbajú praktické návody na komunikáciu správ chránených území s miestnymi komunitami. O to väčší význam bude mať výstup tejto pracovnej skupiny – Príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch. Expertná výmena skúseností potvrdila potrebu vzniku takéhoto dokumentu, ktorý uľahčí manažérom ochrany prírody komunikáciu s verejnosťou a obzvlášť s miestnymi obyvateľmi. Experti pracovnej skupiny si dohodli ciele do ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré je naplánované na jún alebo september 2020 v nadväznosti na pracovné stretnutie skupiny pre biodiverzitu.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)

V nadväznosti na stretnutie tematickej pracovnej skupiny projektu Centralparks pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami sa v Czerwienne v Poľsku uskutočnilo 26.-28. júna 2019 uskutočnilo aj pracovné stretnutie na tému rozvoja miestneho udržateľného turizmu. Stretnutie zorganizoval poľský partner Ekopsychology Society a celé stretnutie sa nieslo vo veľmi pozitívnej atmosfére. Na rokovaní sa zúčastnilo 11 expertov na udržateľný turizmus v chránených územiach zo 7 krajín. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne spoločnosť Ekopsychologia predstavila tento pracovný balík s dôrazom na oblasť udržateľného turizmu.

Experti diskutovali o súčasnej situácii a podmienkach pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v jednotlivých karpatských krajinách. Výmena skúseností a dobrých príkladov naznačila možnosti konštruktívnej spolupráce pri tvorbe Miestnej stratégie rozvoja udržateľného turizmu na báze prírodného a kultúrneho dedičstva v Karpatoch. Experti sa dohodli na rámci svojej spolupráce, ako aj spolupráce s ostatnými pracovnými skupinami pre biodiverzitu a pre komunikáciu. Experti si stanovili časový plán a míľniky realizácie aktivít, ako aj spôsoby vzájomnej komunikácie.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s OZ Pronatur organizovali stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu nástroja pre ekosystémové služby 23. júla 2019 v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je asociovaným partnerom v projekte Centralparks. Stretnutie viedli spoločne zástupcovia slovenských partnerov ŠOP SR a OZ Pronatur. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT3 Karpatská príručka pre ekosystémové služby (Carpathian Ecosystem Services Toolkit) oboznámili expertov s obsahom a aktivitami tohto pracovného balíka.

V nasledujúcich týždňoch čaká expertov spoločná práca na dvoch dokumentoch. Prvý dokument bude analýzou súčasného stavu v oblasti ekosystémových služieb v karpatských krajinách a druhý dokument prinesie návod na zapojenie zainteresovaných skupín do projektu. Experti diskutovali o štruktúre a obsahu dokumentov, odsúhlasili termíny a zodpovednosti jednotlivých partnerov.

Hlavným výstupom tohto pracovného balíka bude samotná Karpatská príručka pre ekosystémové služby, ktorá bude slúžiť pre lepšie pochopenie ekosystémových služieb a integrovanie ekosystémových služieb do tvorby politík a do rozhodovacích procesov s pozitívnym dopadom na biodiverzitu a životné prostredie.

(Foto: Z. Okániková)

 

Stretnutie projektových partnerov v Poľsku

V dňoch 29. – 30. októbra 2019 sa v poľskom Sanoku uskutočnilo druhé stretnutie partnerov projektu Centralparks a zasadnutie Riadiaceho výboru projektu, ktorého sa zúčastnil aj zástupca ŠOP SR. Informácie o stretnutí nájdete na http://www.ozpronatur.sk/sk/centralparks/stretnutie-projektovych-partnerov-v-sanoku-pl/  a na web stránke projektu https://centralparks.eu/news.

Stretnutie slovenských partnerov projektu

Zápis z koordinačného stretnutia [pdf]

Nový Interreg Centralparks Newsletter práve vyšiel

Aprílové vydanie noviniek z projektu Interreg Centralparks obsahuje informácie o pilotnom území Gemera, v ktorom sa má v ďalších fázach projektu implementovať a testovať pripravovaná Stratégia pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu založeného na prírodných a kultúrnych hodnotách. Informácie boli pripravené v spolupráci s OZ PRONATUR a sú k nahliadnutiu tu: https://centralparks.eu/?na=v&nk=201-becc148aac&id=10

Pilotné aktivity pri rozvoji prírodného turizmu

Workshop - Rozvoj prírodného turizmu v území CHKO Cerová vrchovina

Správa z workshopu z 27.10.2021 Veľké Teriakovce

Pracovný seminár k ekosystémovým službám

Pracovný seminár ku Karpatskému súboru nástrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb

organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (asociovaný partner projektu) a Občianskym združením PRONATUR (projektový partner 6) v rámci projektovej aktivity A.T3.2 Školiaci program pre miestne/regionálne orgány. Uskutočnil sa 10. novembra 2021 hybridnou formou na Ministerstve životného prostredia SR a online.

Seminár sa stretol s pomerne veľkým záujmom rôznych cieľových skupín (11 účastníkov osobne, 80 online) – zástupcov miestnych, regionálnych a celoštátnych orgánov, rezortných agentúr, vzdelávacích a výskumných inštitúcií, informačného centra a mimovládnych organizácií, vrátane 4 projektových partnerov (PP1, PP2, PP6, PP8).

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR a OZ PRONATUR otvorili workshop a uviedli problematiku ekosystémových služieb, vývoj ich hodnotenia na Slovensku a v EÚ, informovali o projekte Centralparks a príprave Karpatského súboru nástrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb (CEST) v rámci neho a predstavili CEST a fázy a kroky hodnotenia ekosystémových služieb. Prezentované boli aj príklady hodnotenia ES na Slovensku.

Správa o konaní workshopu v anglickom jazyku je tu.

Prezentácie

01_Úvod do problematiky_Peter Mederly.pdf

02_Vývoj hodnotenia ES_Petra Semjanová.pdf

03_Hodnotenie ES na Slovensku_Ján Černecký.pdf

04_Projekt Centralparks_CEST_Ján Kadlečík.pdf

05_CEST_predstavenie_Ján Černecký.pdf

06_Hodnotenie ES_hlavné fázy a kroky_Peter Mederly.pdf

07_Príklady_hodnotenia_ES_Peter Mederly.pdf

Ako zlepšiť ochranu biodiverzity a socio-ekonomický rozvoj v Karpatoch

14.3.2022 -Tlačová správa

Po troch rokoch intenzívnej a inšpirujúcej práce sa Interreg CE projekt „Centralparks“ blíži k svojmu úspešnému ukončeniu. Výsledky projektu budú prezentované širšej verejnosti na záverečnej konferencii nazvanej
„Nadnárodná spolupráca pre udržateľnú budúcnosť karpatského regiónu“. Konferencia sa uskutoční 23.-24. marca 2022 vo Wieliczke v Poľsku a možná je aj účasť online!

Projekt Centralparks bol zahájený v roku 2019 na podporu ochrany prírody a miestneho udržateľného rozvoja. Bol vypracovaný v záujme zlepšenia kapacít pre integrovanú starostlivosť o životné prostredie a zlepšenie stratégií pre ochranu prírody, ako aj na zmiernenie súčasných hrozieb a vplyvov na biodiverzitu v Karpatoch. Projekt bude ukončený 31. marca 2022.

Projektové územie

Karpaty tvoria prirodzený most medzi západnou a východnou Európou, zasahujú do územia ôsmich európskych štátov a vyznačujú sa ohromnými ekologickými hodnotami. Nachádzajú sa v nich rozmanité hodnotné ekosystémy a typy krajiny a sú domovom početných pôvodných a endemických druhov. Karpatské chránené územia obsahujú cenné lesné, horské, nelesné a mokraďové biotopy, ako aj unikátne geologické a geomorfologické javy. Poskytujú tiež mnohé služby, z ktorých majú prospech miestni obyvatelia a sú významnými územiami pre miestny udržateľný rozvoj.

Význam projektu

Efektívny manažment chránených území v 21. storočí predstavuje veľkú výzvu pre ochranu biodiverzity v Európe aj na celom svete. Napriek rozmanitým podmienkam sú chránené územia vystavené podobným hrozbám, z ktorých mnohé možno účinne riešiť prostredníctvom nadnárodnej spolupráce. Globálne environmentálne procesy, ako sú zmena klímy, invázne druhy a rôzne antropogénne hrozby majú veľký vplyv aj na karpatský ekoregión. Výsledky projektu Centralparks realizované v priebehu posledných troch rokov, miestne pilotné aktivity a stratégie na celokarpatskej úrovni poskytujú dôležité podklady a podporujú dlhodobý udržateľný rozvoj nielen v Karpatoch, ale aj mimo tohto regiónu.

Ďalším krokom bude využitie výsledkov projektu, vypracovaných dokumentov a nástrojov v spolupráci s najvýznamnejšími zainteresovanými stranami v Karpatoch. Mnohé výstupy tohto inovatívneho projektu môžu využiť nielen partneri projektu, ale aj širšia komunita. Projekty ako Centralparks hrajú kľúčovú úlohu pri podpore dobrých vzťahov s miestnymi obyvateľmi a záujmovými skupinami, ktoré sú základom pre tvorbu udržateľnej budúcnosti pre Karpaty.

Centralparks ukazuje cestu pre spoločnú prácu s komunitami a medzi nimi pri transformácii spoločnosti a pomoc pri budovaní spoločnej budúcnosti pre všetkých.

Registrácia na túto medzinárodnú hybridnú konferenciu „Nadnárodná spolupráca pre udržateľnú budúcnosť karpatského regiónu“ je možná tu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/Register-now-for-our-Final-Conference.html

Projekt Centralparks

Centralparks (Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja) bol zahájený 1. apríla 2019 a bude prebiehať do 31. marca 2022. Projekt je podporený z programu Interreg CENTRAL EUROPE (CE) a realizujú ho 8 partneri a 8 asociovaných strategických partnerov v šiestich krajinách (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko). Hlavným cieľom projektu je zosúladenie ochrany biodiverzity a udržateľného miestneho sociálno-ekonomického rozvoja a posilnenie kapacít pre efektívnu starostlivosť o chránené územia v Karpatoch.

V rámci projektu boli ustanovené štyri medzinárodné tematické expertné pracovné skupiny, do ktorých boli zapojení odborníci z jednotlivých krajín a z chránených území karpatského regiónu. Ich úlohou bolo vypracovať strategické dokumenty a nástroje na podporu karpatského regiónu z dlhodobého hľadiska. Uskutočnilo sa niekoľko pilotných školení a workshopov, ktoré ilustrovali praktické využitie výstupov projektu Centralparks v karpatskom regióne a sprístupnili ich pre zainteresované strany v Karpatoch.

Centralparks úzko spolupracoval so Sekretariátom Karpatského dohovoru a s Karpatskou sústavou chránených území (CNPA). Projekt sa dostal do pozornosti 6. zasadnutia konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru a jeho rezolúcií súvisiacich s ochranou a udržateľným využívaním biologickej a krajinnej diverzity a udržateľného cestovného ruchu a vyzvali k ďalšiemu zapájaniu členských krajín do aktívnej ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva v Karpatoch.

Počas realizácie projektu Centralparks boli vypracované nasledovné výstupy:

 • Karpatská stratégia pre zlepšenie ochrany biodiverzity a krajiny mimo chránených území a v chránených územiach a jej pilotná implementácia
 • Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát a jej pilotná implementácia
 • Príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch a jej pilotná implementácia
 • Inovatívne nástroje na hodnotenie biotopov
 • Spoločný strategický dokument o zvyšovaní kapacít pre dobrý manažment chránených území
 • Príručka na vhodné plánovanie integrovanej ochrany prírody
 • Integrovaný manažmentový plán pre ochranu prírody v pohorí Börzsöny v Maďarsku
 • Karpatský nástroj na hodnotenie ekosystémových služieb

Výsledky projektu sú sprístupnené v rôznych jazykoch na web stránke projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

Zo Slovenska sú partnermi projektu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Občianske združenie PRONATUR z Banskej Bystrice, ktorí sa sústredili na vypracovanie a koordináciu prípravy Karpatského nástroja na hodnotenie ekosystémových služieb pre orgány štátnej správy a organizácie ochrany prírody a na prípravu regionálnej stratégie a akčného plánu pre rozvoj prírodného turizmu v pilotnom území Gemera a najmä územnej pôsobnosti Správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Ministerstvo životného prostredia SR je asociovaným partnerom projektu. 

Fotografie: https://drive.google.com/file/d/1hsfwCD282M9Sa0TYcRWOfyL5QBenOG0D/view?usp=sharing

Ďalšie podrobnosti k projektu:

Hanna Öllös

Manažér pre komunikáciu projektu Centralparks

European Wilderness Society

E-mail: hanna.ollos@wilderness-society.org

Záverečná konferencia projektu Centralparks

(Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja) zhodnotila výsledky tohto trojročného Interreg Central Europe projektu za účasti nielen projektových partnerov, ale aj zástupcov príslušných ministerstiev, sekretariátu Karpatského dohovoru, Európskej komisie, vedeckých a akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií a partnerských inštitúcií.

Podujatie malo hybridnú formu a popri 65 registrovaných priamych účastníkoch bolo ďalších okolo 90 záujemcov pripojených online. Predstavené boli hlavné výstupy projektu, na ktorých sa významne podieľala aj Štátna ochrana prírody  SR ako partner projektu a spolu s ďalším slovenským partnerom OZ PRONATUR prezentovala významný výstup – Karpatský nástroj na hodnotenie ekosystémových služieb, vrátane jeho tlačenej podoby, za spracovanie ktorého bola zodpovedná ŠOP SR.Ďalšími výstupmi projektu využiteľnými v práci inštitúcií ochrany prírody a správ chránených území sú strategické dokumenty ako je Karpatská stratégia pre zlepšenie ochrany biodiverzity a krajiny mimo chránených území a v chránených územiach a jej pilotná implementácia; Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného cestovného ruchu založeného na prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát a jej pilotná implementácia; Príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch a jej pilotná implementácia; Inovatívne nástroje na hodnotenie biotopov; Spoločný strategický dokument o zvyšovaní kapacít pre dobrý manažment chránených území; Príručka na vhodné plánovanie integrovanej ochrany prírody; Integrovaný manažmentový plán pre ochranu prírody v pohorí Börzsöny v Maďarsku.

Zamestnanci ŠOP SR distribuovali účastníkom dotazník zameraný na zlepšenie hodnotenia ekosystémových služieb v Karpatoch a navrhli pripraviť ďalší celokarpatský projekt, ktorý by vyhodnotil celkové hodnoty a kapacitu pre poskytovanie ekosystémových služieb v tomto regióne, so zapojením aj krajín, ktoré neboli partnermi projektu Centralparks.

„Podujatie zvýraznilo významnú úlohu a postavenie slovenských partnerov projektu – Občianskeho združenia PRONATUR a Štátnej ochrany prírody SR nielen v tomto projekte, ale aj v sieťach podporujúcich spoluprácu chránených území a inštitúcií ochrany prírody v Karpatoch. Realizáciou pilotných aktivít napríklad pre implementáciu Stratégie pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu položili títo partneri základ strategického prístupu a akčného plánu pre podporu prírodného turizmu nielen v pilotnom území Gemera – Cerovej vrchoviny či v cezhraničnom regióne Bílých/Bielych Karpát, ale aj v rámci ŠOP SR, ktorá sa doteraz venovala koordinovaniu jemných foriem turizmu len veľmi okrajovo, pričom je to jedna z hlavných výziev pre budúcnosť” hovorí Ján Kadlečík, koordinátor projektu Centralparks z odboru medzinárodnej spolupráce ŠOP SR.

ŠOP SR ako koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) bola zapojená aj do panelovej diskusie v rámci okrúhleho stola o význame sietí chránených území pre efektívnu starostlivosť o chránené územia v Karpatoch a využitie skúseností a dobrých príkladov pre zlepšenie činnosti, komunikácie a riadenia Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) a spolupráce s ňou. Zástupca ŠOP SR sa zúčastnil aj na zasadnutí Riadiaceho výboru CNPA na záver konferencie a prispel k diskusii o využití výsledkov projektu Centralparks, o potrebe zlepšenia riadenia a koordinácie CNPA, prioritách pre činnosť tejto siete, možných projektoch podporujúcich činnosť CNPA, o vytváraní tematických pracovných skupín, o možných školeniach, príprave komunikačných materiálov, obnovení web stránky CNPA a vytvorení účtu na Facebooku. Očakáva sa väčšie, systematickejšie a pravidelnejšie zapájanie správ chránených území, ktoré sú členmi CNPA.

Pre ostatných účastníkov bola poskytnutá možnosť navštíviť lokalitu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Soľná baňa Wieliczka.

Článok spracoval Ján Kadlečík, Odbor medzinárodnej spolupráce ŠOP SR

Viac informácií o projekte Centralparks nájdete aj v našom nedávnom článku tu
Podrobné informácie o projekte  nájdete v našej sekcii projektov tu 
Oficiálnu stránku projektu môžete navštíviť na nasledovnom linku
 

Výsledky projektu Centralparks

31. marca 2022 boli ukončené aktivity medzinárodného projektu v rámci Interreg programu Stredná Európa Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja (Centralparks), v ktorom bola partnerom aj Štátna ochrana prírody SR. Zhrnutie informácií o hlavných výsledkoch projektu nájdete v brožúre [pdf].

Partneri projektu vypracovali výstupy, ktoré budú uplatnené v činnosti Karpatského dohovoru, aj orgánov a organizácií ochrany prírody pôsobiacich v karpatských krajinách, i mimo nich.

K takým patrí Stratégia pre zlepšenie ochrany biodiverzity a krajiny mimo chránených území a v chránených územiach v Karpatoch [pdf] | Zhrnutie [pdf]

Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát [pdf] | Zhrnutie [pdf]

Príručka pre komunikáciu medzi správami chránených území a miestnymi komunitami v Karpatoch [pdf]

ŠOP SR bola partnerom projektu zodpovedným za spracovanie príručky Karpatský nástroj na hodnotenie ekosystémových služieb [pdf], ktorý je pre záujemcov k dispozícii v slovenskom jazyku aj v tlačenej forme a na web stránke projektu sa dá nájsť aj v angličtine, češtine, maďarčine a poľštine.

Maďarský partner projektu (Riaditeľstvo NP Duna-Ipoly) vypracoval sériu príručiek a postupov na hodnotenie stavu lesných a nelesných biotopov a niektorých druhov, mapovanie biotopov s využitím inovatívnych techník a Strategický dokument o zvyšovaní kapacít pre dobrý manažment chránených území [pdf].

Pre propagáciu ochrany Karpát, karpatských chránených území a ich významu medzi deťmi a mládežou je možné využiť plagát Karpatské chránené územia [pdf], ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku aj v tlačenej forme.

Jednotlivé pracovné balíčky projektu a ich výsledky sú stručne a výstižne zobrazené aj v krátkych ilustrovaných videách na https://www.youtube.com/channel/UCBkbK2BPURRuZnhsbiiIAxA

Ďalšie výstupy projektu Centralparks sú k dispozícii na web stránke https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

 


December

Počuli ste, že...