INTERREG – CENTRAL EUROPE Programme

CENTRALPARKS

Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj

Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection and socio-economic development

Akronym:

Centralparks

Kód:

CE1359

Číslo projektu ŠOP SR:

24223

Programová priorita:

3. Spolupráca na prírodných a kultúrnych zdrojoch pre udržateľný rast v Strednej Európe

Špecificý cieľ: 

3.1  Zlepšiť kapacity pre integrovaný manažment životného prostredia pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Obdobie trvania projektu:

01.04.2019 – 31.03.2022

Celkový rozpočet projektu:

1 599 440,00 Eur

Rozpočet ŠOP SR:

104 622,50 Eur

 

Vedúci partner:

European Academy of Bozen-Bolzano (Eurac Research), Taliansko

 

Projektoví partneri:

 

1.       European Academy of Bozen-Bolzano (IT)

 

2.       Štátna ochrana prírody SR (SK)

 

3.       NFA-Romsilva – Piatra Craiului National Park Administration R.A. (RO)

 

4.       Ekopsychology Society (PL)

 

5.       Danube-Ipoly National Park Directorate (HU)

 

6.       Pronatur (SK)

7.       European Wilderness Society (AT)

8.       Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mounatins (CZ)

Asociovaní partneri:

 

 

  • Ministry of the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)
  • Ministerstvo životného prostredia SR (SK)
  • Ministry of Environment (PL)
  • Ministry of Environment (RO)
  • DANUBEPARKS (AT)
  • CEEweb for Biodiversity (HU)
  • European Beech Forest Network (DE)
  • Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (UA)

Cieľ projektu: Zlepšenie odborných kapacít organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o chránené územia v Karpatoch, ktoré patria k najvýznamnejším eko-regiónom v Európe.

Stručný opis projektu:

Úbytok biodiverzity a narastajúce tlaky ohrozujú prírodné hodnoty aj karpatského regiónu a tradičné prístupy k obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k ochrane prírody už v súčasnosti nepostačujú a negarantujú dlhodobý ekonomický prínos a poskytovanie ekosystémových služieb. Realizáciou projektu sa podporí ochrana prírody a miestny trvalo udržateľný rozvoj, zlepšia sa kapacity pre integrovaný manažment v oblasti životného prostredia a strategické prístupy, podporí sa medzinárodná spolupráca a zmiernia sa prebiehajúce hrozby a tlaky na biodiverzitu. Vypracované budú koncepčné dokumenty a nástroje ako pomôcka pre orgány štátnej správy a správy chránených území, zamerané na podporu biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj udržateľného turizmu, integrované plánovanie v ochrane prírody, hodnotenie biotopov, ekosystémových služieb a komunikáciu s miestnymi komunitami. Centralparks podporuje spoločné činnosti pre integrovaný manažment biodiverzity, vytváranie medzinárodných pracovných skupín a zapájanie odborníkov z rôznych karpatských krajín i zapájanie miestnych komunít a zainteresovaných skupín. Vypracované a testované budú inovatívne nástroje pre riadenie a rozhodovanie ako je príručka pre hodnotenie ekosystémových služieb, prieskumy pomocou laserového skenovania pre hodnotenie biotopov a plánovanie starostlivosti. Projektom sa podporí posilnenie medzinárodných sietí s cieľom harmonizovania prístupov a postupov a opatrení v prihraničných a cezhraničných chránených územiach. Vypracované stratégie budú schválené Karpatským dohovorom , čím bude zabezpečené ich prijatie na politickej úrovni a ich implementácia z hľadiska dlhodobej perspektívy.  

Webová stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

Sociálne médiá: https://centralparks.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Centralparks/

Twitter: https://twitter.com/Centralparks19

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centralparks/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkbK2BPURRuZnhsbiiIAxA

Logá partnerov

 


August

Počuli ste, že...