INTERREG – CENTRAL EUROPE Programme

CENTRALPARKS

Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj

Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection and socio-economic development

Akronym:

Centralparks

Kód:

CE1359

Číslo projektu ŠOP SR:

24223

Programová priorita:

3. Spolupráca na prírodných a kultúrnych zdrojoch pre udržateľný rast v Strednej Európe

Špecificý cieľ: 

3.1  Zlepšiť kapacity pre integrovaný manažment životného prostredia pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Obdobie trvania projektu:

01.04.2019 – 31.03.2022

Celkový rozpočet projektu:

1 599 440,00 Eur

Rozpočet ŠOP SR:

104 622,50 Eur

 

Vedúci partner:

European Academy of Bozen-Bolzano (Eurac Research), Taliansko

 

Projektoví partneri:

 

1.       European Academy of Bozen-Bolzano (IT)

 

2.       Štátna ochrana prírody SR (SK)

 

3.       NFA-Romsilva – Piatra Craiului National Park Administration R.A. (RO)

 

4.       Ekopsychology Society (PL)

 

5.       Danube-Ipoly National Park Directorate (HU)

 

6.       Pronatur (SK)

7.       European Wilderness Society (AT)

8.       Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mounatins (CZ)

Asociovaní partneri:

 

 

  • Ministry of the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)
  • Ministerstvo životného prostredia SR (SK)
  • Ministry of Environment (PL)
  • Ministry of Environment (RO)
  • DANUBEPARKS (AT)
  • CEEweb for Biodiversity (HU)
  • European Beech Forest Network (DE)
  • Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (UA)

Cieľ projektu: Zlepšenie odborných kapacít organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o chránené územia v Karpatoch, ktoré patria k najvýznamnejším eko-regiónom v Európe.

Stručný opis projektu:

Úbytok biodiverzity a narastajúce tlaky ohrozujú prírodné hodnoty aj karpatského regiónu a tradičné prístupy k obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k ochrane prírody už v súčasnosti nepostačujú a negarantujú dlhodobý ekonomický prínos a poskytovanie ekosystémových služieb. Realizáciou projektu sa podporí ochrana prírody a miestny trvalo udržateľný rozvoj, zlepšia sa kapacity pre integrovaný manažment v oblasti životného prostredia a strategické prístupy, podporí sa medzinárodná spolupráca a zmiernia sa prebiehajúce hrozby a tlaky na biodiverzitu. Vypracované budú koncepčné dokumenty a nástroje ako pomôcka pre orgány štátnej správy a správy chránených území, zamerané na podporu biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj udržateľného turizmu, integrované plánovanie v ochrane prírody, hodnotenie biotopov, ekosystémových služieb a komunikáciu s miestnymi komunitami. Centralparks podporuje spoločné činnosti pre integrovaný manažment biodiverzity, vytváranie medzinárodných pracovných skupín a zapájanie odborníkov z rôznych karpatských krajín i zapájanie miestnych komunít a zainteresovaných skupín. Vypracované a testované budú inovatívne nástroje pre riadenie a rozhodovanie ako je príručka pre hodnotenie ekosystémových služieb, prieskumy pomocou laserového skenovania pre hodnotenie biotopov a plánovanie starostlivosti. Projektom sa podporí posilnenie medzinárodných sietí s cieľom harmonizovania prístupov a postupov a opatrení v prihraničných a cezhraničných chránených územiach. Vypracované stratégie budú schválené Karpatským dohovorom , čím bude zabezpečené ich prijatie na politickej úrovni a ich implementácia z hľadiska dlhodobej perspektívy.  

Webová stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

Sociálne médiá: https://centralparks.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Centralparks/

Twitter: https://twitter.com/Centralparks19

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centralparks/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkbK2BPURRuZnhsbiiIAxA

Logá partnerov

 

Nadnárodné tematické pracovné skupiny

Práca v rámci jednotlivých pracovných balíčkov projektu Centralparks sa začala intenzívnou prípravou a vytváraním expertných tematických pracovných skupín, ktoré už v priebehu jari a leta 2019 zahájili svoju činnosť.

Stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity a krajiny v rámci projektu Centralparks sa uskutočnilo v dňoch 17.-18. júna 2019 v Banskej Bystrici a bolo organizované Štátnou ochranou prírody SR v spolupráci s poľským partnerom zo spoločnosti Ekopsychologia. Na stretnutí sa zišli projektoví partneri - odborníci v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny zo šiestich krajín. Stretnutie moderoval zástupca spoločnosti Ekopsychologia. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne zo spoločnosti Ekopsychologia predstavil pracovný balík s dôrazom na oblasť biodiverzity.

Experti diskutovali o očakávaných výstupoch projektu. Hlavným výstupom tejto pracovnej skupiny bude Karpatská stratégia pre posilnenie ochrany biodiverzity a krajiny v chránených územiach a mimo chránených území.

Na pracovnom stretnutí sa partneri oboznámili s rámcovými dokumentmi na ochranu biodiverzity v rámci Karpatského dohovoru a s inými strategickými dokumentmi, diskutovali o súčasnej situácii v oblasti ochrany biodiverzity, ohrozeniach a príležitostiach pre zlepšenie ochrany prírody a krajiny. Partneri prerokovali zásadné otázky plánovaného dokumentu a dohodli sa na ďalších krokoch a formách komunikácie v rámci realizácie aktivity. Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na september (prípadne jún) 2020 ako nadväzné stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu, aby experti oboch pracovných skupín mali možnosť prediskutovať vzájomne prvé návrhy jednotlivých výstupov.

(Foto: J. Kadlečík)

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu chránených území s miestnymi komunitami v rámci projektu Centralparks sa uskutočnilo 24.-26. júna 2019 v poľskej podtatranskej obci Czerwienne. Stretnutie organizoval a viedol poľský partner – spoločnosť Ekopsychologia. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne, poľská spoločnosť Ekopsychologia predstavila pracovný balík s dôrazom na oblasť komunikácie správ chránených území s miestnymi komunitami.

Po úvodnej analýze existujúcich dokumentov účastníci konštatovali, že v karpatskom regióne chýbajú praktické návody na komunikáciu správ chránených území s miestnymi komunitami. O to väčší význam bude mať výstup tejto pracovnej skupiny – Príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch. Expertná výmena skúseností potvrdila potrebu vzniku takéhoto dokumentu, ktorý uľahčí manažérom ochrany prírody komunikáciu s verejnosťou a obzvlášť s miestnymi obyvateľmi. Experti pracovnej skupiny si dohodli ciele do ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré je naplánované na jún alebo september 2020 v nadväznosti na pracovné stretnutie skupiny pre biodiverzitu.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)

V nadväznosti na stretnutie tematickej pracovnej skupiny projektu Centralparks pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami sa v Czerwienne v Poľsku uskutočnilo 26.-28. júna 2019 uskutočnilo aj pracovné stretnutie na tému rozvoja miestneho udržateľného turizmu. Stretnutie zorganizoval poľský partner Ekopsychology Society a celé stretnutie sa nieslo vo veľmi pozitívnej atmosfére. Na rokovaní sa zúčastnilo 11 expertov na udržateľný turizmus v chránených územiach zo 7 krajín. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne spoločnosť Ekopsychologia predstavila tento pracovný balík s dôrazom na oblasť udržateľného turizmu.

Experti diskutovali o súčasnej situácii a podmienkach pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v jednotlivých karpatských krajinách. Výmena skúseností a dobrých príkladov naznačila možnosti konštruktívnej spolupráce pri tvorbe Miestnej stratégie rozvoja udržateľného turizmu na báze prírodného a kultúrneho dedičstva v Karpatoch. Experti sa dohodli na rámci svojej spolupráce, ako aj spolupráce s ostatnými pracovnými skupinami pre biodiverzitu a pre komunikáciu. Experti si stanovili časový plán a míľniky realizácie aktivít, ako aj spôsoby vzájomnej komunikácie.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s OZ Pronatur organizovali stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu nástroja pre ekosystémové služby 23. júla 2019 v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je asociovaným partnerom v projekte Centralparks. Stretnutie viedli spoločne zástupcovia slovenských partnerov ŠOP SR a OZ Pronatur. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka WPT3 Karpatská príručka pre ekosystémové služby (Carpathian Ecosystem Services Toolkit) oboznámili expertov s obsahom a aktivitami tohto pracovného balíka.

V nasledujúcich týždňoch čaká expertov spoločná práca na dvoch dokumentoch. Prvý dokument bude analýzou súčasného stavu v oblasti ekosystémových služieb v karpatských krajinách a druhý dokument prinesie návod na zapojenie zainteresovaných skupín do projektu. Experti diskutovali o štruktúre a obsahu dokumentov, odsúhlasili termíny a zodpovednosti jednotlivých partnerov.

Hlavným výstupom tohto pracovného balíka bude samotná Karpatská príručka pre ekosystémové služby, ktorá bude slúžiť pre lepšie pochopenie ekosystémových služieb a integrovanie ekosystémových služieb do tvorby politík a do rozhodovacích procesov s pozitívnym dopadom na biodiverzitu a životné prostredie.

(Foto: Z. Okániková)

 

Stretnutie projektových partnerov v Poľsku

V dňoch 29. – 30. októbra 2019 sa v poľskom Sanoku uskutočnilo druhé stretnutie partnerov projektu Centralparks a zasadnutie Riadiaceho výboru projektu, ktorého sa zúčastnil aj zástupca ŠOP SR. Informácie o stretnutí nájdete na http://www.ozpronatur.sk/sk/centralparks/stretnutie-projektovych-partnerov-v-sanoku-pl/  a na web stránke projektu https://centralparks.eu/news.

Stretnutie slovenských partnerov projektu

Zápis z koordinačného stretnutia [pdf]

Nový Interreg Centralparks Newsletter práve vyšiel

Aprílové vydanie noviniek z projektu Interreg Centralparks obsahuje informácie o pilotnom území Gemera, v ktorom sa má v ďalších fázach projektu implementovať a testovať pripravovaná Stratégia pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu založeného na prírodných a kultúrnych hodnotách. Informácie boli pripravené v spolupráci s OZ PRONATUR a sú k nahliadnutiu tu: https://centralparks.eu/?na=v&nk=201-becc148aac&id=10


Apríl

Počuli ste, že...