Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava

Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPZP-PO5-08-3
Termín realizácie projektu:
06/2011 - 31.10.2015
Rozpočet:
995 476,62 EUR
Cieľ projektu:
Zefektívnenie ochrany území NATURA 2000 v CHKO Horná Orava zlepšením infraštruktúry ochrany prírody a zvýšením environmentálneho povedomia verejnosti.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody v CHKO Horná Orava rekonštrukciou jedného existujúceho a vybudovaním jedného nového náučného chodníka.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody v CHKO Horná Orava vybavením jedného informačného zariadenia. Posilnenie komunikácie a spolupráce s vlastníkmi pozemkov a podnikateľmi v územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava realizáciou troch informačných podujatí.
Zlepšenie informovanosti verejnosti o ochrane prírody a chránených územiach v CHKO Horná Orava zorganizovaním konferencie pre odbornú a laickú verejnosť.
Zlepšenie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti o chránených územiach v CHKO horná Orava vydaním kolekcie šiestich informačných materiálov.
Dalšie informácie: stiahni [pdf]
Záverečné informácie: stiahni [7z]
Vydané informačné publikácie a materiály
Sprievodca-Oravice-SK-PL.pdf
Sprievodca-Oravice-SK-AJ.pdf
Sprievodca-Babia-hora-SK-PL.pdf
Sprievodca-Babia-hora-SK-AJ.pdf
Oravice-A5-SK-PL-ok1.pdf
Oravice-A5-SK-AJ-ok1.pdf
Babia-hora-A5-SK-PL-ok.pdf
Babia-hora-A5-SK-AJ-ok.pdf


Júl

Počuli ste, že...