Svetový deň mokradí (World Wetlands Day)

Svetový deň mokradí (World Wetlands Day)

2. FEBRUÁR  SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ: MOKRADE A ĽUDSKÉ BLAHO

Svetový deň mokradí (World Wetlands Day) si každoročne pripomíname 2. februára. Tohtoročný Svetový deň mokradí je oslavou vzájomného prepojenia ľudí a mokradí, ktoré je tu už odpradávna. Upozorňuje na naliehavosť, s akou musíme konať, aby sme zachovali a obnovili tieto vzácne ekosystémy, ktoré sú základom pre náš blahobyt. Pripomína potrebu zvyšovania povedomia a zlepšovanie chápania zásadného významu týchto vzácnych ekosystémov.

Svetový deň mokradí:

  • Poukazuje na spojitosť všetkých aspektov ľudského života so stavom svetových mokradí.
  • Objasňuje, ako boli mokrade a ľudský život historicky vzájomne prepojené (napr. ľudia čerpali z týchto produktívnych ekosystémov obživu, inšpiráciu a odolnosť).
  • Zdôrazňuje kritickú potrebu ochrany svetových mokradí.

Mokrade sú jedným z biologicky najrozmanitejších ekosystémov na zemi a poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom rastlín a živočíchov. Bohatá biodiverzita mokradí výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí na celom svete. Mokrade sú v mnohých prípadoch zdrojom potravy, liekov a pitnej vody, čím podporujú obchod a priemysel. Chránia pred povodňami a ďalšími extrémnymi  klimatickými javmi, no predovšetkým zabezpečujú naše harmonické spolužitie s prírodou.

Tlačovú správu ŠOP SR k Svetovému dňu mokradí nájdete na nasledovnom linku, 

 Stiahnite si prezentáciu Medzinárodného dňa Mokradí 2024 (English)

Napriek mnohým úžitkom, ktoré nám mokrade poskytujú, sú tieto ekosystémy každodenne degradované. Mokrade sú ničené neudržateľnými poľnohospodárskymi postupmi, ktoré sú hlavnou príčinou ich úbytku. Často sú odvodňované a zasypávané.

Zhoršovanie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a pohodu, ako aj našu schopnosť vyrovnať sa so zmenou klímy. Naše kroky, rozhodnutia a politické opatrenia by sa mali usilovať o zabezpečenie udržateľnej budúcnosti. Nečinnosť je čoraz nezodpovednejšia, nákladnejšia ako konanie a z etického hľadiska neprijateľná.

Stiahnite si poster medzinárodného dňa vo formáte pdf. alebo obrázku
Stiahnite si logo medzinárodného dňa v horizontálnej podobe alebo vetikálnej podobe

Mokrade a kultúra

V každom kúte sveta sú ľudia už po stáročia závislí od úžitkov mokradí, ktoré sú pre nich či už zdrojom obživy, inšpirácie alebo ich chránia pred negatívnymi vplyvmi počasia.

Mokrade sú cenenou súčasťou nášho kultúrneho a duchovného života a inšpirovali ľudí už odpradávna. Práve na miestach, kde bol dostatok vody vznikali staroveké sídla veľkých civilizácií-starí Egypťania sa usídlili pri rieke Níl, Mezopotámci pri Eufrate a Tigrise, pri rieke Megong zase vznikla ríša Kmérov.

Voda ako symbol života bola uctievaná už od minulosti a zohrávala dôležitú úlohu v hlavných svetových náboženstvách. Výjavy a asociácie mokradí prispeli k umeleckému dedičstvu snáď všetkých kultúr na svete - od miestnych a národných až po klasickú západnú tradíciu.

Ľudia žijúci v blízkosti mokradí si okolo týchto ekosystémov vytvorili sociokultúrne hodnoty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich kultúry, duchovného života a súčasnej existencie.

Piesne, tance a príbehy ako kolektívne prejavy úcty a rešpektu voči mokradiam sú bohatými tradíciami, ktoré zostávajú súčasťou každodenného života mnohých z približne troch miliónov pôvodných obyvateľov žijúcich v rámci najmenej 5 000 rôznych kultúr na celom svete. Slovensko nie je výnimkou a v ľudovej slovesnosti sa zachovalo množstvo legiend a príbehov, ktoré sú väčšionou spojené najmä s našimi riekami.

Legenda o rieke ORAVA

Legenda hovorí, že prvými obyvateľmi Oravy boli obri. Matka a jej syn sa usadili v jaskyni pod kopcom Magura. Krajina bola ale veľmi bezútešná a mladý obor to túžil zmeniť. Spýtal sa na to svojej matky, ktorá vyšla z jaskyne, pozrela sa krajinu a povedala svojmu synovi že táto zem potrebuje vodu. Potom sa stiahla do jaskyne a premýšľala o opustenej krajine, až kým na ňu nedoľaho veľký smútok a nezačala plakať. Jej slzy naplnili v jaskyni dve obrovské jazerá a tie keď sa naplnili, voda začala vytekať a prúdiť medzi horami. Tá voda je rieka Orava.


Rieka Orava, Mokrade Oravskej kotliny patria medzi 14 mokradí medzinárodného významu na našom území

Mokraďové lokality Slovenska

Na Slovensku máme 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41 tisíc hektárov. Sú nimi rieky, ich alúviá, sútoky, priľahlé záplavové územia, rybníky, močiare, rašeliniská, podmáčané lesy a krasové útvary. Všetky tieto územia sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy a vodného režimu, na extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy a sucho, a preto bez správneho manažmentu, ochrany a obnovy nie je možná ich záchrana. Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, známy ako Ramsarský dohovor zahŕňa vyše 2400 lokalít zo 172 krajín sveta.

Súčasné trendy v ľudskom osídlení tiež predstavujú veľkú hrozbu pre ochranu a rozumné využívanie mokradí, predovšetkým v rastúcich mestách a v ich blízkosti. S rastom ľudských sídel a zvyšujúcim sa dopytom po pôde sa prejavuje tendencia zasahovať do mokradí, ktoré miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Preto musíme spoločne podporiť opatrenia na ochranu a obnovu týchto životne dôležitých ekosystémov a pokúsiť sa zvrátiť tento negatívny trend.

ŠOP SR v spolupráci s MŽP SR a ďalšími rezortnými inštitúciami podstupuje kroky a opatrenia k obnove a ochrane týchto vzácnych ekosystémov prostredníctvom Akčného plánu pre mokrade, ktorý vychádza z Programu starostlivosti o mokrade Slovenska. Aktívne sa zapája do spolupráce krajín v rámci Karpatskej iniciatívy pre mokradeDunajskej stratégie, pracuje tiež na Akčnom pláne, ktorý zabezpečí ochranu a prinavrátenie jeseterov do Dunaja s čím súvisí aj spriechodnenie vodného diela Gabčíkovo.

V spolupráci s rôznymi odbornými organizáciami sa realizujú mnohé projekty zamerané na obnovu mokradí, revitalizáciu vodných tokov a sprietočňovanie riečnych ramien.  K najvýznamnejším projektom patrí revitalizácia rieky Morava, ktorá spolu s riekou Dyje a Dunajskými luhmi, tvorí najväčšie súvislé mokrade v strednej Európe. Obnova 17 km dlhého úseku toku rieky Morava bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených celkovo 62,4 milióna EUR. Manažmentom a obnovou mokradí sa na Slovensku zaoberá aj projekt LIFE – IP NATURA  2000 SVK („Príroda pre všetkých“).

Páperník pošvatý - neodmysliteľná sučasť vrchovísk, vzácneho typu mokraďových biotopov 

ŠOP SR a Svetový deň mokradí

Ako každoročne aj tento rok sa ŠOP aktívne zapája, chránené krajinné oblasti si pripravili envirovýchovné programy a podujatia o mokradiach pre rôzne cieľové skupiny

Správa CHKO Horná Orava je jeden z mála regiónov Slovenska, ktorého značnú časť územia pokrývajú rôzne typy mokradí a preto upriamujú svoju pozornosť každoročne na Svetový deň mokradí, kedy aj tento rok plánujú stretnutie so študentami Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove.

Správa Slovenských jaskýň plánuje tematické exkurzie v ramsarských lokalitách jaskyni Domica, Demänovská jaskyňa slobody a v okolitej krasovej krajine zamerané na  jaskyne ako ekosystém, podzemnej mokrade a na význam vody v krase. Jaskyniari poputujú so študentami stredných a vysokých škôl.

Správa CHKO Cerová vrchovina podporí kampaň besedou so žiakmi a predškolákmi o mokradiach, ich význame, ohrození, živote v nej prepojenú s vytvorením si vlastnej mokrade. Komunitná škola. Pre žiakov zo základných škôl pripravuje CHKO Vihorlat Svetový deň mokradí v Ekoučebni mesta Michalovce a CHKO Východné Karpaty v informačnom stredisku v Medzilaborciach, kde  predstavia národné a regionálne významné mokrade v pôsobnosti Správy, prizvaná je aj vernosť. CHKO Štiavnické vrchy realizujú program pre pracovníkov Slovenského banského múzea.
Naše aktivity sme pridali aj do celosvetovej databázy podujatí v rámci Svetového dňa mokradí.

Ako sa zapojiť, alebo prispieť k obnove mokradí ?

 Zdroje:

 

 

 

 

 

 

 Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...