Vyhodnotenie Ekovýchovného Programu BOCIAN 2023

Vyhodnotenie Ekovýchovného Programu BOCIAN 2023

VYHODNOTENIE EKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU BOCIAN 2023

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) realizovala v tomto roku už 22. ročník Ekovýchovného programu Bocian. ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ako aj za podpory organizácie SOS/Birdlife Slovensko. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. 

Cieľom programu je zvyšovanie záujmu mladých ľudí, najmä žiakov základných škôl, ale aj verejnosti o prírodovedné pozorovanie a zapojenie ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Získavaním údajov o stave populácie bociana bieleho si prehlbujú vedomosti o etológii bociana, zdokonaľujú si však aj ekologické poznatky práve cez poznávanie jeho života bociana.

Výraznou mierou pri realizácii programu v regiónoch prispievajú práve jednotlivé správy chránených území, ktoré vďaka dlhoročnej a úzkej spolupráci s jednotlivými školami vedú mladú generáciu k poznávaniu prírody a k uvedomeniu si potreby jej ochrany.

HLAVNÁ AKTIVITA: Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (ciconia ciconia)

Do pozorovaní sa tak ako každý rok mohli zapojiť žiaci a študenti prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Zapojení súťažiaci sa tak počas roka stávajú bádateľmi a pozorovateľmi, všímajú si maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov bieleho, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých či ich prvých výletov z hniezda. Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Všetky pozorovania zapisujú do do ročnej evidenčnej karty hniezda tzv. hniezdnej karty, kde podchytia najzaujímavejšie udalosti na hniezde, ako napríklad prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat či ich kŕmenie.

 •  V rámci hlavnej aktivity OCEŇUJEME:
  Petra Precechtelová, ZS a MŠ Malá Lehota 

  Sebastián Mező, ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci  

  Diana Andilová, ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci 


 • Špeciálne ocenenie pre kolektív za aktívny prístup:
  ZŠ Milana Mravca, Raková 


Pozrite si spolu s nami prehľad ocenených pozorovateľov bociana bieleho v roku 2023

Petra Precechtelová, ZS a MŠ Malá Lehota   
(hniezdna karta na stiahnutie a príloha Hniezdnej karty)
Petra pozorovala hniezdo v Bolešove. Okrem mapovania bocianieho hniezda spracovala prehľad počtu vajíčok v rôznych lokalitách Slovenska aj iných vtáčích druhov (sovy, dravce, spevavce) s podkladom dát z kukaj.sk. Pozorovaniu vtáčích hniezd sa venuje už druhý rok, okrem bocianov sú sokoly a sovy jej srdcovkou.Sebastián Mező, ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci 
(prezentácia na stiahnutie)
Sebastián pozoroval bocianie hniezdo v Boľkovciach. Ako aj minulý rok, aj tento rok sa Sebastián iniciatívne zapojil do pozorovania, kde prehľad so svojich aj z minulých pozorovaní pretavil do porovnávania vo svojich výstupoch aj formou fotiek a krátkeho videá uvedeného v jeho prezentácii.Diana Andilová, ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci  (prezentácia na stiahnutie)

Diana pokračovala v pozorovaní hniezda v obci Uderiná aj tento rok, pričom pozorovania začala zaznamenávať 2. apríla, kedy priletel samec ako prvý na hniezdo, ktoré využívajú každoročne. „Uderinské bociany“ opustili svoje hniezdo posledný augustový týždeň. Podrobnejší prehľad z pozorovania spracovala aj s fotografiami do prehľadnej správy.
Špeciálne ocenenie pre kolektív za aktívny prístup:


ZŠ Milana Mravca, Raková 

Školský klub 2.B. s pedagogičkou Siviou Gažiovou (hniezdna karta na stiahnutie) - pozorovali hniezdo v obci Raková, aj súboj dvoch samcov, kedy jeden z bocianov bol zranený, aj vďaka pozorovateľom ošetrený a opäť vypustený. Výstupom sú aj fotografie ako napr. samička sedí na vajíčkach, či kŕmenie mláďat. Spoločne si pripravili aj výtvarné spracovanie zážitkov v podobe detských dielok o CHKO Kysuce v spolupráci so ZŠ Raková spoločne plánujú výtvarnú výstavu o bocianovi bielom začiatkom budúceho roka v Kysuckej knižnici.

 

Ocenení získavajú

 • od ŠOP SR diplom, knižné, vecné ceny a balíček propagačný materiálov,
 • od organizácie SOS/Birdlife:minikľúč vtáky Slovenska, CD kurz vtáčieho spevu a odznak, propagačný materiál

Každý zapojený získava

Pozorovanie hniezda bociana bieleho vnímame ako náročnú aktivitu hlavne na čas a trpezlivosť, preto sme sa rozhodli oceniť všetkých, ktorí sa zapojili a posielame im:

 • diplom ŠOP SR, drobné propagačné predmety od ŠOP SR, SOS/Birdlife a SZOPK Bocian

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú zverejnené na stránkach:

 • Na stránke ŠOPSR - Ekovychovný program Bocian (sopsr.sk)
 • Vo výročnom Informačnom spravodajcovi na stránke bociany.sk

Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným pozorovateľom srdečne ďakujeme za zapojenie sa do aktivít a poskytnuté cenné údaje z pozorovania bocianov.

VOLITEĽNÁ AKTIVITA: „Komiksová súťaž BOCIAN“

V rámci Ekovýchovného programu sme organizovali aj tzv. voliteľnú aktivitu, ktorá bola tento rok v podobe komiksovej súťaže „Rok v živote bociana bieleho“. O súťaž bol veľký záujem a prišlo nám takmer 200 súťažných prác z viac ako 40 škôl naprieč celým Slovenskom.

Súťaž bola určená pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. Rozsah aj spracovanie jednotlivých prác bol veľmi pestrý a preto bol aj výber veľmi náročný. 

Vyhodnotenie tohtoročnej podaktivity nájdete na stránke https://www.sopsr.sk/web/?cl=21084

 
Želáme Vám veľa úspechov pri ďalšom pozorovaní a veríme, že Vás ceny potešia a podporia Váš záujem o prírodné vedy.


Kolektív Ekovýchovného programu BOCIAN 2023

 

Viac informácií o bocianoch nájdete na nasledujúcich linkoch:

http://szopk.sk/?page_id=50

http://bociany.sk/

http://www.vtaky.sk/

 

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...