Jarné vypaľovanie trávy – Nelegálne a nebezpečné

Jarné vypaľovanie trávy – Nelegálne a nebezpečné

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarmi dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode, k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi ako aj k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd.

Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatkami. V rýchlo šíriacich sa plameňoch nachádzajú smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky. Oheň ničí aj vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy ako aj korene plytko koreniacich rastlín. Zároveň dochádza k usmrteniu živočíchov v dôsledku dymu.

Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Napríklad, v marci minulého roku sa vypaľovanie suchej trávy vymklo spod kontroly za obcou Hôrka, kde požiar zachvátil aj les.

 
Foto: Požiar sa rozkladal na ploche väčšej ako 50 hektárov. Zdroj: www.tvnoviny.sk

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zároveň sa porušuje zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Za porušenie týchto zákonov sa udeľujú vysoké pokuty.

ŠOP SR upozorňuje, že zákonné spôsoby ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku či zber biologického odpadu na to v určených veľkoobjemových kontajneroch.

Ako uvádza botanik Správy CHKO Poľana Peter Potocký: „Problém jarného vypaľovania trávy v Podpoľaní evidujeme, pričom v posledných rokoch má táto nelegálna činnosť viditeľne stúpajúci trend. Prvenstvo ,,podpolianskych“ okresov čo sa týka počtu výjazdov, zranení, materiálnych škôd a celkových ohňom poškodených plôch bolo už viac krát medializované. Najznámejšie prípady boli evidované predovšetkým v ,,lazníckych“ oblastiach Detvy, Hriňovej, Horného Tisovníka či Stožku s najväčším evidovaným požiariskom 80 ha.“

Samozrejme, vypaľovanie považujeme za negatívny jav z pohľadu poškodzovania prírodného prostredia nielen v podobe degradácie organickej humusovej časti pôdy, ale aj  dopadu na samotné biotopy a druhy na ne viazané. Najvýznamnejší je zničujúci vplyv na bezstavovce, keďže oheň a vysoká teplota likvidujú všetky vývinové  štádiá od vajíčok až po dospelé jedince,“ dopĺňa Peter Potocký.

„Pri čoraz častejšom poukazovaní na obrovský význam hmyzu v nelesných aj lesných ekosystémoch ide často o nenahraditeľné škody a niektoré lokality sa môžu z tohto ,,šoku“ spamätávať veľmi dlhú dobu. Vzhľadom na skutočnosť, že záujem o tradičné poľnohospodárske využívanie trávnych porastov z viacerých dôvodov v aj v Podpoľaní klesá a obrovské plochy postupne zarástli a hromadí sa tu starina je namieste vyslovenie určitej obavy, že stúpajúci trend jarného vypaľovania sa ani v najbližšej dobe nezastaví,“ dodáva na záver Peter Potocký.

Viac zaujímavostí o vypaľovaní nájdete aj v našich článkoch a príspevkoch z minulých rokov:

 https://www.sopsr.sk/web/?cl=20279

https://www.sopsr.sk/web/?cl=20468

https://npslovenskykras.sopsr.sk/vypalovanie-travy-je-nebezpecne-a-protizakonne/

https://npslovenskykras.sopsr.sk/wp-content/uploads/2019/03/oznam_vypa%C4%BEovanie_2019.pdfAktualitu pripravil Odbor komunikácie a propagácie v spolupráci so Správou CHKO Poľana ŠOP SR 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...