Záverečná konferencia projektu Centralparks v Poľsku

Záverečná konferencia projektu Centralparks v Poľsku

Záverečná konferencia projektu Centralparks (Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja) zhodnotila výsledky tohto trojročného Interreg Central Europe projektu za účasti nielen projektových partnerov, ale aj zástupcov príslušných ministerstiev, sekretariátu Karpatského dohovoru, Európskej komisie, vedeckých a akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií a partnerských inštitúcií.

Podujatie malo hybridnú formu a popri 65 registrovaných priamych účastníkoch bolo ďalších okolo 90 záujemcov pripojených online. Predstavené boli hlavné výstupy projektu, na ktorých sa významne podieľala aj Štátna ochrana prírody  SR ako partner projektu a spolu s ďalším slovenským partnerom OZ PRONATUR prezentovala významný výstup – Karpatský nástroj na hodnotenie ekosystémových služieb, vrátane jeho tlačenej podoby, za spracovanie ktorého bola zodpovedná ŠOP SR.Ďalšími výstupmi projektu využiteľnými v práci inštitúcií ochrany prírody a správ chránených území sú strategické dokumenty ako je Karpatská stratégia pre zlepšenie ochrany biodiverzity a krajiny mimo chránených území a v chránených územiach a jej pilotná implementácia; Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného cestovného ruchu založeného na prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát a jej pilotná implementácia; Príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch a jej pilotná implementácia; Inovatívne nástroje na hodnotenie biotopov; Spoločný strategický dokument o zvyšovaní kapacít pre dobrý manažment chránených území; Príručka na vhodné plánovanie integrovanej ochrany prírody; Integrovaný manažmentový plán pre ochranu prírody v pohorí Börzsöny v Maďarsku.

Zamestnanci ŠOP SR distribuovali účastníkom dotazník zameraný na zlepšenie hodnotenia ekosystémových služieb v Karpatoch a navrhli pripraviť ďalší celokarpatský projekt, ktorý by vyhodnotil celkové hodnoty a kapacitu pre poskytovanie ekosystémových služieb v tomto regióne, so zapojením aj krajín, ktoré neboli partnermi projektu Centralparks.

„Podujatie zvýraznilo významnú úlohu a postavenie slovenských partnerov projektu – Občianskeho združenia PRONATUR a Štátnej ochrany prírody SR nielen v tomto projekte, ale aj v sieťach podporujúcich spoluprácu chránených území a inštitúcií ochrany prírody v Karpatoch. Realizáciou pilotných aktivít napríklad pre implementáciu Stratégie pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu položili títo partneri základ strategického prístupu a akčného plánu pre podporu prírodného turizmu nielen v pilotnom území Gemera – Cerovej vrchoviny či v cezhraničnom regióne Bílých/Bielych Karpát, ale aj v rámci ŠOP SR, ktorá sa doteraz venovala koordinovaniu jemných foriem turizmu len veľmi okrajovo, pričom je to jedna z hlavných výziev pre budúcnosť” hovorí Ján Kadlečík, koordinátor projektu Centralparks z odboru medzinárodnej spolupráce ŠOP SR.

ŠOP SR ako koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) bola zapojená aj do panelovej diskusie v rámci okrúhleho stola o význame sietí chránených území pre efektívnu starostlivosť o chránené územia v Karpatoch a využitie skúseností a dobrých príkladov pre zlepšenie činnosti, komunikácie a riadenia Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) a spolupráce s ňou. Zástupca ŠOP SR sa zúčastnil aj na zasadnutí Riadiaceho výboru CNPA na záver konferencie a prispel k diskusii o využití výsledkov projektu Centralparks, o potrebe zlepšenia riadenia a koordinácie CNPA, prioritách pre činnosť tejto siete, možných projektoch podporujúcich činnosť CNPA, o vytváraní tematických pracovných skupín, o možných školeniach, príprave komunikačných materiálov, obnovení web stránky CNPA a vytvorení účtu na Facebooku. Očakáva sa väčšie, systematickejšie a pravidelnejšie zapájanie správ chránených území, ktoré sú členmi CNPA.

Pre ostatných účastníkov bola poskytnutá možnosť navštíviť lokalitu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Soľná baňa Wieliczka.

Článok spracoval Ján Kadlečík, Odbor medzinárodnej spolupráce ŠOP SR


Viac informácií o projekte Centralparks nájdete aj v našom nedávnom článku tu
Podrobné informácie o projekte  nájdete v našej sekcii projektov tu 
Oficiálnu stránku projektu môžete navštíviť na nasledovnom linku

 

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...