Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané CHVÚ - 2. etapa

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané CHVÚ - 2. etapa

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPŽP-P05-12-1
Termín realizácie projektu:
1.7.2013 - 31.12.2015
Rozpočet projektu:
1 813 883,32 EUR
Cieľ projektu:
Vypracovanie programov starostlivosti pre vybrané chránené vtáčie územia Slovenska
Špecifický cieľ projektu:
Vypracovanie 34 programov starostlivosti o vybrané CHVÚ Slovenska
Doplňujúce informácie:
stiahni dokument [doc] Vydané publikácie:
Chránene vtáčie územia SR [pdf]
Zásady ochrany [pdf]
Stránka projektu: http://www.sopsr.sk/ps.chvu2/


December

Počuli ste, že...