O projekte

Základné údaje o projekte

Názov projektu
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia – 2. etapa

Kód ITMS projektu
NFP 24150120044

Operačný program
Životné prostredie

Prioritná os 5
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ 5.1
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

Kód výzvy
OPŽP - PO5-12-1

Obdobie realizácie projektu
júl 2013 – december 2015

Rozpočet
1 813 883,32 EUR

Cieľ projektu
Vypracovanie programov starostlivosti pre vybrané chránené vtáčie územia Slovenska

Špecifický cieľ projektu
Vypracovanie 34 programov starostlivosti o vybrané CHVÚ Slovenska