Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané územia zahrnuté v sústave NATURA 2000

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané územia zahrnuté v sústave NATURA 2000

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPŽP-P05-12-1
Termín realizácie projektu:
marec 2013 - december 2015
Rozpočet projektu:
2 128 146 EUR
Cieľ projektu:
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov v 131 chránených územiach prostredníctvom vypracovania 131 programov starostlivosti.
Projekt bol ukončený ku dňu 31.12.2015
Dalšie informácie: stiahni [pdf]

Vydané informačné publikácie:
Badinsky_prales_broz_A5_k1.pdf
Boky_broz_A5_n2.pdf
Brezovska_dolina_broz_A5_nhl.pdf
Certov_broz_A5_n2.pdf
Chmura_broz_A5_n2.pdf
Habanovo_broz_A5_n2.pdf
Harmanecky_Hlboky_jarok_broz_A5_n2.pdf
Javorinka_broz_A5_n2.pdf
Jelsie_broz_A5_n2.pdf
Klapy_broz_A5_k4.pdf
Klokocovske_raseliniska_broz_A5_n2.pdf
Kopec_broz_A5_n2.pdf
Krivoklatske_luky_broz_A5_nhl.pdf
Kutsky_les_broz_A5_n2.pdf
Kysucke_beskydy_broz_A5_k1.pdf
Mackov_bok_broz_A5_k2.pdf
Nebrova_broz_A5_k1.pdf
Ponicka_dubrava_broz_A5_n2.pdf
Priboj_broz_A5_k2.pdf
Revuca_broz_A5_k1.pdf
Rohy_broz_A5_n2.pdf
Svarkovica_broz_A5_k1.pdf
Tahan_broz_A5_k2.pdf
Tematinske_vrchy_A5_k3.pdf
Vah_pri_Zamarovciach_broz_A5_k1.pdf
Vlara_broz_A5_k1.pdf
Zahradska_broz_A5_k1.pdf
Zalostina_broz_A5_k1.pdf


Marec

Počuli ste, že...