Spomienky na leto so Štátnou ochranou prírody SR

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), odbor propagácie a marketingu, pripravila fotografickú súťaž pod názvom 

SPOMIENKY NA LETO SO ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY SR

Zapojte sa do našej súťaže a podeľte sa s nami o  svoje  zážitky možno aj z novoobjavených  prírodných lokalít Slovenska, či zahraničia.

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je poukázať na osobitosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín v prírodných lokalitách, chránených územiach Slovenska, ale aj v zahraničí. Upriamiť pozornosť na pretrvávajúci obchod a nelegálny lov i napriek zákazu práve s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v medzinárodnom meradle a informovať o nelegálne dovážaných exemplároch neúmyselným dovozom.

Druhy žijúce vo voľnej prírode nielen na Slovensku, ale na celom svete, by sme mali nielen obdivovať, ale najmä chrániť. Jedine tak prispejeme k ich záchrane a prežitiu.

 • Do súťaže sa zapojíte zaslaním fotografie, ktorá zachytáva letnú krajinnú scenériu, ale aj voľne žijúce živočíchy, rastliny, vyhotovené:
  • na turistike, dovolenke, prázdninách či prechádzke v chránených územiach Slovenska na turistických chodníkoch, na svahoch, pri jazerách a pod. zaznamenávajúc jedinečné chránené územia (divokosť, prírodná scenéria), alebo voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, ktoré sú pod ochranou CITES,
  • na zahraničnej dovolenke pri mori, v horách, na pobrežiach, pláži, v ktoromkoľvek kúte sveta s prírodnými scenériami alebo priamo fotografiami voľne žijúcich živočíchov alebo voľne rastúcich rastlín, ktoré sú pod ochranou CITES,
  • zábery z výrobkov zo živočíchov a rastlín, prípadne trh s nimi nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.
 • Do súťaže sa zapojte cez facebookovú stránku ŠOP SR.
 • Fotografiu nahrajte do komentára v súťažnom príspevku zverejnenom na oficiálnej facebookovej stránke Štátnej ochrany prírody SR https://www.facebook.com/sopsr.sk/
 • Získajte čo najviac „páči sa mi to / like“ pre Váš príspevok.
 • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 1 fotografiu.
 • K fotografii nezabudnite pridať názov lokality, kde fotografia vznikla.
 • Fotosúťaž začína dňa 09.2021 a trvá do 30.09.2021.
 • Odoslaním fotografie súhlasíte so spracovaním osobných údajov (PDF).

Zapojením sa do súťaže súhlasíte so zdieľaním fotografie na sociálnej sieti a webovej stránke ŠOP SR spolu s menom autora.

 • Hodnotenie bude prebiehať prostredníctvom FB. Vyhrávajú fotografie s najvyšším počtom hlasov/lajkov.
 • Vecné ceny môžu získať 3 turisti/výhercovia:
  • 1.miesto: ruksak, turistická fľaša, poznámkový blok, pero, karty
  • 2.miesto: deka, termoska, poznámkový blok, pero, karty
  • 3.miesto: nákupná taška, lampáš, hrnček, poznámkový blok, pero, karty
 • ŠOP SR udelí špeciálnu cenu poroty pre CITES fotografiu. Porota bude zložená z pracovníkov ŠOP SR.

Víťazov vyhlásime prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, výsledky nájdete aj na našej webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOMIENKY NA LETO/ FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Zúčastnením sa súťaže udeľujem prevádzkovateľovi Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ulica 28B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach s menom autora, vyhodnocovanie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácií týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, a to v rozsahu:

- meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: ochranaosobnychudajov@sopsr.sk,
 2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: ochranaosobnychudajov@sopsr.sk.

 

Čo je CITES? 

CITES je skratkou pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 180 krajín sveta. Pod ochranou CITES je približne 5 950 druhov živočíchov 32 800 druhov rastlín.

V súčasnosti je celkom bežné, že si každý z nás chce z dovolenky (a najmä zo zahraničia) doviezť okrem spomienok aj krásny suvenír, ktorý nám naše nezabudnuteľné zážitky bude pripomínať. Tieto suveníry sú však často vyrobené alebo sú časťou jedincov druhov rastlín alebo živočíchov, ktoré patria medzi ohrozené. Patria sem napr. výrobky zo slonoviny, rohov nosorožcov, alebo z mačkovitých šeliem, ale aj papagáje, dravce, mnohé plazy či koraly, mušle, kaktusy, orchidey a iné tropické rastliny. Môžu to byť rôzne sošky zo slonoviny, šperky z koralov, topánky či kabelky z krokodílej alebo hadej kože, kožušiny zo vzácnych šeliem, ale aj kozmetika s obsahom rastlinných alebo živočíšnych výťažkov, či tradičná čínska medicína.

Napriek zákazu obchodovania s týmito druhmi živočíchov a rastlín stále prebieha nelegálny lov a obchod s nimi. Ročne sú na hraniciach členských štátov EÚ zhabané tisícky nelegálne dovážaných exemplárov.

Preto pri nákupe suvenírov je potrebné byť veľmi opatrní a skôr ako si suvenír kúpite, overte si, či obchodovanie s ním podlieha medzinárodnej kontrole. V prípade nelegálneho dovozu Vám totiž hrozí nielen zhabanie exempláru, ale aj finančná sankcia. Všetky aktuálne informácie k CITES nájdete aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Netreba však zabúdať aj na živočíchy a rastliny voľne žijúce na Slovensku, ktoré vyžadujú našu ochranu pred vyhynutím. Medzi nimi nájdeme živočíchy ako vydra riečna, vlk, medveď hnedý, rys ostrovid, bocian čierny, sova lesná a i. Z rastlín môžeme okrem iných spomenúť medvedicu lekársku, hlaváčik jarný, či horec žltý.

Kompletný zoznam pôvodných druhov živočíchov a rastlín voľne žijúcich a rastúcich na Slovensku zaradených do príloh CITES nájdete na http://www.sopsr.sk/cites/?page_id=1187

Aj neúmyselnou kúpou suvenírov, či dovozom exemplárov môžete podporiť obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
 
Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich môžete aj vy prispieť k ich záchrane a prežitiu vo voľnej prírode.
 
Informačnú brožúru pre cestovateľov „Ohrozený druh - vhodný suvenír do zahraničia?“ nájdete TU.

Viac informácií nájdete aj na:

November

Počuli ste, že...