Fotosúťaž - Prázdniny v prírode

Máte radi fotografovanie a zároveň pobyt v prírode? Ak ste vášniví či rekreační turisti, táto fotografická súťaž je určená Vám.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety spolu s odborom propagácie a marketingu, pripravila v rámci letných prázdniny fotografickú súťaž pre milovníkov našich chránených území, pod názvom

PRÁZDNINY V PRÍRODE

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je poukázať na osobitosti prírodných lokalít Slovenska, na neoceniteľnú hodnotu národných parkov, chránených krajinných oblastí a jaskýň.  

Na Slovensku ešte stále nájdeme zachovalé alebo len málo pozmenené prírodné lokality predstavujúce jedinečné chránené územia. Ako málokde v Európe, vďaka hustej sieti značených turistických chodníkov a ciest, sa v nich nestratíte a ešte stále môžete zažiť pocit divočiny.

Ako sa do súťaže zapojiť

 • Odfoťte a pošlite fotografiu, ktorú ste spravili na turistike, či prechádzke v chránených územiach Slovenska na turistických chodníkoch, na svahoch, pri jazerách, v jaskyniach a pod., pokúste sa zachytiť jedinečnosť daného chráneného územia.
 • Fotografia môže zachytávať živočíchy, rastliny aj krajinu. Na fotografii môžete, aj nemusíte byť odfotení.
 • Do súťaže sa zapojte cez facebookovú stránku ŠOP SR.
 • Fotografiu nahrajte do komentára v súťažnom príspevku zverejnenom na oficiálnej facebookovej stránke Štátnej ochrany prírody SR https://www.facebook.com/sopsr.sk/ a snažte sa získať čo najviac „páči sa mi to / like“ pre Váš príspevok.

Svoje fotografie posielajte od 24.07.2020 do 24.08.2020 do komentárov v príspevku o vyhlásení súťaže spolu s názvom lokality.

Viac informácii nájdete v pravidlách súťaže

 • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 1 fotografiu.
 • K fotografii nezabudnite pridať názov lokality kde fotografia vznikla.
 • Fotosúťaž začína dňa 07.2020 do 24.08.2020.
 • Odoslaním fotograf súhlasí so spracovaním osobných údajov (PDF).
 • Zapojením sa do súťaže fotograf súhlasí so zdieľaním fotografie na sociálnej sieti a webovej stránke ŠOP SR s menom autora.

Viete, kde je hranica, kam až turista môže zájsť?

V súčasnosti je turistika v chránených územiach veľmi atraktívna, a to najmä z dôvodu pôvodných a veľmi dobre zachovalých ekosystémov, významných rastlín a živočíchov. Prispieva k tomu aj autentická kultúra území. V dôsledku stúpajúcej návštevnosti turistov je jedinečná príroda chránených území vystavená silnému tlaku. Prekračovanie hraníc ekologickej únosnosti spôsobuje najmä masový turizmus a rozvoj komerčných športov vo voľnej prírode. Tento záujem so sebou prináša mnohé negatívne javy, ktoré ovplyvňujú okolité územie.

Keďže máme veľa turistických chodníkov a značených trás, odporúčame Vám ich navštíviť v daných územiach. Pri návšteve národných parkov sa nezabudnite oboznámiť s návštevnými poriadkami, ktoré vymedzujú jednotlivé aktivity a oblasti určené v rámci území, aj pre aktuálne ročné obdobie.

Návštevné poriadky

Tatranský národný park https://www.tatryportal.sk/tanap-tatransky-narodny-park/

NP Nízke Tatry http://napant.sopsr.sk/pre-navstevnikov/navstevny-poriadok/

NP Veľká Fatra http://npvelkafatra.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Malá Fatra http://npmalafatra.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Poloniny http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Muránska planina http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Pieniny http://pienap.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský raj http://npslovenskyraj.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský kras http://npslovenskykras.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

Návštevníci by mali dodržiavať  zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

http://www.sopsr.sk/news/file/legislativa/543_2002_zakon_o_ochrane_prirody.pdf

 • Hodnotenie bude prebiehať prostredníctvom FB. Vyhrávajú fotografie s najvyšším počtom hlasov/lajkov.
 • Vecné ceny môže získať 3 turisti/výhercovia:
  • turistický balíček ŠOP SR
  • turistické mapy od spoločnosti TATRAPLAN s.r.o

   ŠOP SR udelí špeciálnu cena poroty zloženú z jej pracovníkov.

 • Víťazov vyhlásime prostredníctvom facebooku. https://www.facebook.com/sopsr.sk/, výsledky nájdete aj na našej webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

PRáZDNINY V PRÍRODE/fotografická súťaž

Zapojením sa do súťaže udeľujem prevádzkovateľovi Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ulica 28B, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

 • zdieľanie fotografií na sociálnej sietí s menom autora v priebehu celého trvania súťaže,
 • vyhodnocovanie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, a to v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu: sutaz@sopsr.sk
 2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: sutaz@sopsr.sk .

Tešíme sa na všetky fotografie.

Plagát na stiahnutie tu [pozri pdf]


Apríl

Počuli ste, že...