Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)

Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)

Vydané sekretariátom IPBES 11. júla 2022

Rozhodnutia založené na úzkom súbore trhových hodnôt prírody v podmienkach globálnej krízy biodiverzity

Existuje viac ako 50 metód a prístupov na zviditeľnenie rozmanitých hodnôt prírody.

Spôsob, akým sa príroda hodnotí v politických a ekonomických rozhodnutiach, je podľa štvorročného metodologického hodnotenia 82 špičkových vedcov a odborníkov zo všetkých regiónov sveta hlavným faktorom globálnej krízy biodiverzity a zásadnou príležitosťou na jej riešenie.

9. júla 2022 bola zástupcami 139 členských štátov medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) schválená hodnotiaca správa o rozmanitých hodnotách a oceňovaní prírody, ktorá konštatuje, že v celosvetovom meradle prevláda zameranie na krátkodobé profity a hospodársky rast, pričom sa v politických rozhodnutiach často vylučuje zohľadnenie rozmanitých hodnôt prírody.

Hospodárske a politické rozhodnutia uprednostňujú prevažne určité hodnoty prírody, najmä trhové inštrumentálne hodnoty, ako sú hodnoty spojené s potravinami. Hoci sú tieto trhové hodnoty často uprednostňované pri tvorbe politiky, neodrážajú adekvátne spôsob,  ako zmeny v prírode ovplyvňujú kvalitu života ľudí. Okrem toho sa pri tvorbe politiky prehliadajú mnohé netrhové hodnoty spojené s prínosom prírody pre ľudí, ako je regulácia klímy a kultúrna identita.

"S viac ako 50 metódami a prístupmi oceňovania nie je núdza o spôsoby a nástroje, ako zviditeľniť hodnoty prírody“: povedal Prof. Unai Pascual (Španielsko/Švajčiarsko), ktorý predsedal konferencii spolu s Prof. Patriciou Balvanera (Mexiko), Prof. Mike Christie (Spojené kráľovstvo) a Dr. Brigitte Baptiste (Kolumbia). "Iba 2 % z viac ako 1 000 preskúmaných štúdií konzultovalo výsledky hodnotenia so zainteresovanými stranami a len 1 % štúdií zapojilo zainteresované strany do každého kroku procesu oceňovania hodnôt prírody.

Čo je nedostatočné, je využívanie metód oceňovania na riešenie asymetrie moci medzi zainteresovanými stranami a na transparentné začlenenie rôznych hodnôt prírody do tvorby politík."

Hodnotenie je široko interdisciplinárne a bolo vypracované na základe rozsiahleho prehľadu vykonaného odborníkmi v oblasti sociálnych vied, ekonómie a humanitných vied. Hodnotenie hodnôt  sa opiera o viac ako 13 000 odkazov - vrátane vedeckých prác a informačných zdrojov z domorodých a miestnych znalostí. Hodnotenie priamo vychádza z globálneho hodnotenia IPBES z roku 2019, v ktorom sa identifikovala úloha hospodárskeho rastu

ako kľúčovej hnacej sily úbytku prírody, pričom v súčasnosti hrozí vyhynutie 1 miliónu druhov rastlín a živočíchov. Správa poskytuje novú a komplexnú typológiu hodnôt prírody  a môže pomôcť tvorcom politík lepšie pochopiť veľmi odlišné spôsoby, akými ľudia chápu a hodnotia prírodu. Typológia zdôrazňuje, ako rôzne svetonázory a systémy vedomostí ovplyvňujú spôsoby, akými ľudia komunikujú s prírodou a ako ju hodnotia.

Aby bola táto typológia užitočná pre rozhodovanie, autori uvádzajú štyri všeobecné perspektívy. Sú to: život z prírody, s prírodou, v prírode a ako príroda. Život z prírody kladie dôraz na  schopnosť prírody poskytovať zdroje na udržanie živobytia, potrieb a prianí ľudí, ako sú potraviny a materiálne statky. Život s prírodou sa zameriava na život "iný ako ľudský", ako je vnútorné právo rýb žiť v rieke  a prosperovať nezávisle od ľudských potrieb. Život v prírode sa vzťahuje na význam prírody ako prostredia pre pocit miesta a identity ľudí. Život v prírode vidí svet prírody ako fyzickú, duševnú a duchovnú súčasť človeka.

V správe sa uvádza, že počet štúdií, ktoré oceňujú prírodu, sa zvýšil za posledné štyri desaťročia v priemere o viac ako 10 % ročne. Najviac hodnotiacich štúdií  za posledné obdobie (2010 – 2020) bolo zameraných na zlepšenie stavu prírody (65 % hodnotiacich štúdií) a na zlepšenie kvality života ľudí (31 %), pričom len 4 % sa zameriavajú na zlepšenie sociálnej spravodlivosti. 74 % hodnotiacich štúdií sa zameralo na inštrumentálne hodnoty, 20 % na vnútorné hodnoty a len 6 % sa zameralo na vzťahové hodnoty.

"Hodnotenie hodnôt poskytuje subjektom s rozhodovacou právomocou konkrétne nástroje a metódy na lepšie pochopenie  hodnôt, ktoré jednotlivci a komunity vyznávajú vo vzťahu k prírode," povedal profesor Balvanera. "Poukazuje napríklad na päť reťazových krokov, ktoré umožňujú navrhnúť hodnotenie tak, aby vyhovovalo potrebám v rôznych kontextoch rozhodovania. Správa tiež poskytuje usmernenia, ako zvýšiť kvalitu oceňovania zohľadnením relevantnosti, robustnosti a požiadaviek na zdroje rôznych hodnotiacich metód."

"Rôzne typy hodnôt možno merať pomocou rôznych metód a ukazovateľov oceňovania. Napríklad rozvojový projekt môže priniesť ekonomické výhody a pracovné miesta, ktoré môžu vyhodnotiť inštrumentálne hodnoty prírody , ale môže viesť aj k úbytku druhov, ktorý sa spája s vnútornými hodnotami prírody a zničením pamiatok dôležitých pre kultúrnu identitu, čo má vplyv na vzťahové hodnoty prírody. Správa poskytuje návod na kombináciu týchto veľmi rôznorodých hodnôt."

"Oceňovanie je explicitný a zámerný proces," povedal profesor Christie. "Typ a kvalita informácií, ktoré môžu priniesť oceňovacie štúdie, do veľkej miery závisí od toho, ako, prečo a kým je  oceňovanie navrhnuté a aplikované. To ovplyvňuje, ktoré hodnoty prírody budú uznané v rozhodnutiach a ako spravodlivo by sa rozdelili prínosy a bremená týchto rozhodnutí."

"Uznávanie a rešpektovanie svetonázoru, hodnôt a tradičných znalostí pôvodných obyvateľov a miestnych komunít umožňuje, aby boli politiky inkluzívnejšie, čo sa prejavuje aj v lepších

výsledkoch pre ľudí a prírodu," povedal Dr. Baptiste. "Taktiež uznanie úlohy žien v spravovaní prírody a prekonávanie asymetrie moci, ktorá často súvisí s postavením pohlavia, môže napredovať v začleňovaní rôznorodých hodnôt do rozhodovania o prírode."

Správa konštatuje, že existuje niekoľko hlboko zakorenených hodnôt, ktoré možno zosúladiť s udržateľnosťou a  ktoré zdôrazňujú princípy ako jednota, zodpovednosť, správcovstvo a spravodlivosť a to voči iným ľuďom, ako aj k prírode. "Posun rozhodovania smerom k viacerým hodnotám prírody je skutočne dôležitou súčasťou celosystémovej transformačnej zmeny, ktorá je potrebná na riešenie súčasnej  globálnej krízy biodiverzity," povedal Dr. Balvanera. "To si vyžaduje novú definíciu "rozvoja" a "dobrej kvality života" a uznanie rozmanitých vzťahov, aké majú ľudia medzi sebou  a k prírode."

Autori identifikujú štyri "hlavné body" zamerané na hodnoty, ktoré môžu pomôcť vytvoriť podmienky pre transformatívnu zmenu potrebnú pre udržateľnejšiu a spravodlivejšiu budúcnosť:

- Uznanie rôznych hodnôt prírody

- Začlenenie hodnotenia do rozhodovania

- Reforma politík a predpisov s cieľom zvnútornenie  hodnoty prírody

- Zmena spoločenských noriem a cieľov na zosúladenie s globálnymi cieľmi udržateľnosti a spravodlivosti

"Naša analýza ukazuje, že k dosiahnutiu trvalo udržateľnej budúcnosti môžu prispieť rôzne cesty." V analýze sa venuje osobitná pozornosť budúcim cestám súvisiacim so "zelenou ekonomikou", "poklesom rastu", "Spravovanie Zeme" a "Ochrana prírody". Hoci sa každá cesta opiera o rôzne hodnoty, majú spoločné princípy, ktoré sú spojené s udržateľnosťou," dodal profesor Pascual. "Cesty vychádzajúce z rôznych svetonázorov a vedomostných systémov. Napríklad tie, ktoré sú spojené s dobrým životom a inými filozofiami dobrého života, môžu smerovať k udržateľnosti.

K ďalším nástrojom, ktoré správa ponúka na posilnenie zohľadnenia veľkej rozmanitosti hodnôt prírody pri rozhodovaní, patria: preskúmanie východiskových bodov pre hodnotenie naprieč všetkými časťami politického cyklu; šesť vzájomne súvisiacich usmernení zameraných na hodnoty, ktoré podporujú cesty udržateľnosti; hodnotenie potenciálu rôznych nástrojov environmentálnej politiky zameraných na podporu transformačnej zmeny smerom k udržateľnejšej  a spravodlivejšej budúcnosti prostredníctvom zastúpenia rôznych hodnôt a podrobné znázornenie potrebných schopností tvorcov rozhodnutí, aby mohli pri rozhodovaní zohľadniť a začleniť rôzne hodnoty prírody.

"Biodiverzita sa stráca a prínos prírody pre ľudí sa dnes znižuje rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom čase ľudskej histórie," povedala Ana María Hernández Salgar, predsedníčka IPBES. "Je to najmä preto, že súčasný prístup k politickým a ekonomickým rozhodnutiam dostatočne nezohľadňuje rozmanitosť hodnôt prírody. Hodnotenie hodnôt IPBES je vydané v mimoriadne dôležitom čase - práve v predstihu pred očakávanou dohodou, ktorú ešte v tomto roku uzavrú členské krajiny Dohovoru o biologickej diverzite o novom globálnom rámci biologickej diverzity pre nasledujúce desaťročie. Informácie, analýzy a nástroje, ktoré ponúka Hodnotenie hodnôt, sú cenným príspevkom k tomuto procesu, k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a k posunu rozhodovania smerom k lepším výsledkom zameraným na hodnoty pre ľudí a najcennejšiu prírodu."

Poznámka pre redakciu:

V prípade otázok kontaktujte prosím: mediálny tím IPBES

media@ipbes.net

www.ipbes.net

+1-416-878-8712 alebo +49-176-212-09437

IPBES v súčasnosti zverejnila Súhrn pre tvorcov politík (SPM) zo správy o rozmanitých hodnotách a hodnotení prírody. SPM predstavuje hlavné  posolstvá a opcie politík, ktoré schválilo plenárne zasadnutie IPBES. Pre prístup k SPM, fotografie, B-rolly a ďalšie mediálne zdroje nájdete na: https://bit.ly/ValuesMediaPack Kompletná správa pozostávajúca zo 6 kapitol  (vrátane ďalších údajov) bude zverejnená neskôr v tomto roku.

Informácie o  IPBES:

IPBES je nezávislý medzivládny orgán, ktorého členmi je  139 krajín. Bol založený vládami týchto krajín v roku 2012 a poskytuje politickým subjektom s rozhodovacími právami cieľové vedecké posúdenia o úrovni poznatkov v oblasti biodiverzity planéty, ekosystémov a ich prínosu pre ľudí, ako aj nástrojov a metód, ktoré zabezpečujú udržateľné využívanie týchto životne dôležitých prírodných zdrojov. Viac informácií o IPBES a jeho posúdeniach nájdete na www.ipbes.net.

Promočné video o IPBES: www.youtube.com/watch?v=oOiGio7YU-M

Ďalšie videá o hodnoteniach IPBES:

Globálne hodnotenie biodiverzity a ekosystémových služieb (2019)

https://youtu.be/7eYK5ibTOMA

Hodnotenie  degradácie a obnovy pôdy (2018)

www.youtube.com/watch?v=KCt7aai17Nk

Regionálne hodnotenie biodiverzity a ekosystémových služieb (2018)

www.youtube.com/watch?v=kR0HeepbWCc

Hodnotenie opeľovačov, opeľovania a produkcie potravín (2016):

www.youtube.com/watch?v=YwkYbeiwK5A

Hodnotenie scenárov a modelov biodiverzity (2016): www.youtube.com/watch?v=wZfcDmtGa9I

Sledujte IPBES na sociálnych médiách:

twitter.com/@ipbes

linkedin.com/company/ipbes

youtube.com/ipbeschannel

facebook.com/ipbes

instagram.com/ipbes

V číslach - hlavné štatistiky a fakty zo správy

 • 10%: nárast priemerného ročného počtu hodnotiacich štúdií vykonaných v posledných dvadsiatich rokoch
 • 65%: hodnotené aplikácie (2010-2020) v ktorých najvýznamnejším zameraním bolo zlepšovanie stavu prírody, ďalej zlepšovanie kvality života ľudí (31%) a zlepšovanie sociálnej spravodlivosti (4%)
 • 74%: oceňovacie aplikácie spomedzi tých, ktoré boli preskúmané a v ktorých boli použité "inštrumentálne hodnoty" (napr. príroda a ekonomické aktíva) (na rozdiel od relačných a vnútorných hodnôt)
 • 50%: oceňovacie aplikácie spomedzi tých, ktoré boli preskúmané a v ktorých prevládajú hodnotové ukazovatele biofyzikálnych meraní, nasledované peňažnými a socio-kultúrnymi ukazovateľmi
 • 72%: uvádzané hodnotenie sa vykonáva na subnárodnej a nie na národnej alebo globálnej úrovni (pričom len veľmi málo štúdií sa zaoberá medziregionálnymi alebo medzinárodnými chránenými oblasťami, alebo s výslovným odkazom na pôvodné obyvateľstvo a územia miestnych spoločenstiev)
 • 25%: ekologické kontexty hodnotených posúdení, v ktorých sa kladie dôraz na hodnotu prínosu prírody pre ľudí, ktorú poskytujú lesy, kultivované plochy (16%) a vnútrozemské vodné oblasti (11%)
 • +/-48 000: štúdie z 79 000 (61%) ktoré poskytli explicitné geografické informácie
 • 56%: preskúmané hodnotenia, ktoré sa nesnažili spájať rozličné hodnoty, ale používali rozličné biofyzikálne, peňažné a sociokultúrne indikátory
 • +/-50%: preskúmané hodnotiace štúdie, ktoré používajú rôzne hodnotiace metódy, ktoré umožňujú priame porovnávanie hodnôt; druhá polovica porovnáva zväzky hodnôt alebo používa relatívne váhy založené na poradí účastníkov alebo hodnotiacich expertov alebo na diskusii
 • <1%: preskúmané hodnotiace štúdie, ktoré udržiavajú hodnoty oddelené (t. j. zaobchádzajú s nimi paralelne v rámci diskusného procesu)
 • 44%: preskúmané hodnotiace štúdie, v ktorých bola zaznamenaná účasť zainteresovaných strán
 • 1%: preskúmané hodnotiace štúdie, ktoré zahŕňali konzultácie so zainteresovanými stranami a ich účasť na každom kroku procesu hodnotenia
 • 2%: preskúmané hodnotiace štúdie, v ktorých boli zaznamenané konzultácie so zainteresovanými stranami
 • 0,6%: preskúmané štúdie hodnotenia, ktoré explicitne zohľadňujú problémy v procese hodnotenia
 • 5%: preskúmané štúdie hodnotenia, ktoré zohľadňujú rovnosť pri agregácii dopadov na jednotlivcov a sociálne skupiny s rozličnými sociálno-ekonomickými podmienkami v hodnotení
 • 53%: zo 460 preskúmaných budúcich scenárov explicitne vyjadruje hodnoty, 42% spomenulo hodnoty, ale nevyhodnotilo ich explicitne a 53% vykonalo určité hodnotenie bez reflexie podporných hodnôt.

Pripomienky partnerov IPBES

"Pripravovaná hodnotiaca správa IPBES o hodnotách a oceňovaní prírody je aktuálna. Toto "Hodnotenie hodnôt "nám pomôže lepšie pochopiť rôzne spôsoby, akými ľudia spolupracujú s prírodou a majú z nej úžitok a tiež nám pomôže uchopiť spôsob, akým ich môžeme merať.

V rámci dohovoru poskytne toto diferencované chápanie hodnôt pevný základ pre lepšiu tvorbu politík na národnej úrovni vrátane ich začlenenia do všetkých oblastí, národného plánovania a hospodárskej politiky v širšom kontexte národných politík pre udržateľný rozvoj. Očakáva sa, že tento rok na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite  (COP 15) vlády prijmú Globálny rámec pre biodiverzitu, ktorý umožní svetu ohnúť krivku straty biodiverzity a nasmerovať nás na cestu života v harmónii s prírodou. Realizácia cieľov a zámerov v tomto globálnom rámci pre biodiverzitu, ktorý bude dopĺňať program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, sa absolútne opiera o poznatky o rôznych typoch hodnôt prírody, ako to dokazuje hodnotenie hodnôt IPBES.

Oceňujem prácu všetkých expertov IPBES a teším sa na jej aktívne využívanie všetkými zmluvnými stranami a zainteresovanými stranami dohovoru."

Elizabeth Maruma Mrema, výkonná tajomníčka Dohovoru o biologickej diverzite (CBD)

"Príroda je to, čo nás všetkých živí. Poskytuje nám potraviny, lieky, suroviny, kyslík, reguluje klímu a mnoho ďalších benefitov. Príroda v celej svojej rozmanitosti je najväčším bohatstvom, aké si ľudstvo môže priať. Napriek tomu sa jej skutočná hodnota pri rozhodovaní často vynecháva. Systém podpory života v prírode sa stal externalitou, ktorá sa ani nedostane do účtovnej knihy. A tak sa stráca v honbe za krátkodobým ziskom.

Ak si nebudeme vážiť prírodu a brať ju do úvahy pri rozhodovaní, bude sa naďalej strácať. A to môže byť pre ľudstvo len zlá správa. Oceňovanie prírody je základom úspechu globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020, o ktorom v súčasnosti rokujú členské štáty OSN.

Práve preto je správa o hodnotení hodnôt, ktorú vypracoval IPBES, ktorého sekretariát je pod záštitou UNEP, taká dôležitá. V tejto správe sa jasne uvádza, že vedecky podložené hodnotenie prírody musí byť základom hospodárskeho rozhodovania. OSN prijala Systém environmentálneho a ekonomického účtovníctva ako štandard pre národné účty krajín. Musíme zabezpečiť, aby sa zaviedol na celom svete - aby sme konečne ocenili prírodu za jej neuveriteľný prínos a tak ju chránili."

Inger Andersenová, výkonná riaditeľka Programu OSN pre životné prostredie (UNEP)

"Rozmanitosť kultúrnych prejavov je mimoriadnou príležitosťou pochopiť, ako je biodiverzita vnímaná na celom svete, učiť sa od seba navzájom a predstaviť si riešenia. Táto hodnotiaca správa IPBES o hodnotách je dôležitým krokom k tomuto cieľu, k pochopeniu a zmene nášho vzťahu k prírode. Uzavretie mieru s prírodou je otázkou zmeny správania, etiky a hodnôt. Zmierenie už prebieha v lokalitách UNESCO po celom svete a o tieto nové vzťahy sa môžeme podeliť s celým svetom. Preto veríme v silu spoločenských a humanitných vied a vzdelávania."

Audrey Azoulay, generálny riaditeľ Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)

"Základom udržateľných agropotravinárskych systémov sú odolné a produktívne ekosystémy. Lepšie pochopenie rozmanitých hodnôt a prínosov prírody je nevyhnutné pre správne rozhodnutia ovplyvňujúce využívanie a ochranu našich prírodných zdrojov. Tvorcovia politík musia zvážiť, ako ich rozhodnutia ovplyvnia rôzne zložky biodiverzity a rôzne segmenty spoločnosti na celom svete v priebehu času. Táto hodnotiaca správa IPBES ponúka širokú škálu možností, perspektív a prístupov, ktoré pomôžu integrovať rozmanité hodnoty prírody do politiky.

Zistenia správy IPBES podporia úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, riešenie dôsledkov klimatickej krízy, straty biodiverzity a degradácie ekosystémov a otvoria potenciálne holistické cesty k lepšej výrobe, lepšej výžive, lepšiemu životnému prostrediu a lepšiemu životu pre všetkých, pričom nikto nebude zaostávať."

QU Dongyu, generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)

"IPBES, hlavný svetový mechanizmus pre politický dialóg založený na dôkazoch o vzťahu medzi ľuďmi a prírodou, vydáva svoju hodnotiacu správu o hodnotách a oceňovaní prírody. Správa poukazuje na veľkú priepasť medzi vedou a politikou, keďže do politiky sa dostáva menej ako 5 % hodnotiacich štúdií. Keďže sa dokončuje Globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020, hodnotenie hodnôt pomáha odstrániť túto dlhodobú medzeru tým, že podporuje rozhodovacie orgány pri výbere a navrhovaní vhodných metód oceňovania prírody. Poskytuje pre krajiny tiež veľmi potrebný plán, aby mohli realizovať svoje záväzky v oblasti biodiverzity a ciele trvalo udržateľného rozvoja závislé od prírody."

Achim Steiner, správca Rozvojového programu OSN (UNDP)

"Hodnotenie IPBES o trvalo udržateľnom využívaní voľne žijúcich druhov je dôležitým nástrojom a zdrojom poznatkov pre všetkých členov spoločenstva v oblasti biodiverzity. V našom svete, ktorý čelí úbytku biodiverzity, a to aj v dôsledku nadmerného využívania voľne žijúcich druhov, potrebujeme lepšie pochopiť spôsoby, ako dosiahnuť udržateľné využívanie. Potreba lepšieho zabezpečenia udržateľného zberu, obchodu a využívania voľne žijúcich druhov pri súčasnom zabezpečení prínosov pre výživu, potravinovú bezpečnosť, lieky a živobytie ľudí, najmä tých najzraniteľnejších, vyplývajúcich z udržateľného využívania voľne žijúcich druhov bola dobre rozpoznaná v diskusiách o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020.

Pri skúmaní uskutočniteľnosti a možností trvalo udržateľného využívania voľne žijúcich živočíchov na súši, v sladkých vodách a oceánoch ľuďmi na celom svete je táto správa v skutočnosti prepojená s návrhom globálneho rámca pre biodiverzitu. Očakávame, že toto hodnotenie môže byť aj jedným z nástrojov na pomoc pri implementácii Globálneho rámca pre biodiverzitu, ktorá by sa mala začať po jeho prijatí na 15. konferencii zmluvných strán (COP 15)

Dovoľte mi zablahoželať IPBES a jej komunite odborníkov k tejto práci. Teším sa, že ju budú aktívne využívať všetky zmluvné strany a zainteresované strany dohovoru."

Elizabeth Maruma Mrema, výkonná tajomníčka Dohovoru o biologickej diverzite (CBD)


Hlavným výsledkom
IPBES 9 bolo schválenie dvoch zhrnutí pre tvorcov politík a prijatie návrhu kapitol, vrátane ich súhrnov:

1) Tematické hodnotenie udržateľného využívania voľne žijúcich druhov pozri [docx]

2) Metodické posúdenie rôznorodej konceptualizácie mnohorakých hodnôt prírody a jej prínosov  vrátane biodiverzity a funkcií a služieb ekosystémov pozri [docx]

 

 


Marec

Počuli ste, že...