Medzinárodná noc netopierov informuje verejnosť o ich význame

Medzinárodná noc netopierov informuje verejnosť o ich význame

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V tomto roku  toto podujatie pripadá na 24. a 25. augusta a pôjde už o 23. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v auguste 1998. Najnovšie k ratifikácii dohody pristúpila Bosna a Hercegovina a stala sa tak už 37 stranou dohody. Cieľom EUROBATS je ochrana všetkých 53 európskych druhov netopierov a to nie len legislatívne, ale aj vzdelávacími akciami, konkrétnymi opatreniami na ich ochranu a medzinárodnou spoluprácou.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov.

NETOPIER - UŽITOČNÝ A CHRÁNENÝ ŽIVOČÍCH

Väčšina netopierov sa živí hmyzom a významne tak prispieva k ich regulácii v prírode. Udržujú tak rovnováhu v ekosystéme a zabraňujú premnoženiu určitých skupín hmyzu. Kolónie netopierov, ktoré môžu mať stotisíc až miliónov jedincov, dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Science netopiere pomáhajú americkej ekonomike ušetriť 3 až 53 miliárd dolárov ročne tým, že požierajú škodcov a štát tak ušetrí na pesticídoch. Výpadkom netopierov z ekosystému v dôsledku ochorenia, takzvaného syndrómu bieleho nosa v USA dochádza k poklesu požierania hmyzu o 660 až 1320 ton za rok. Na Slovensku napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci až 2000 – 3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55 000 motýľov obaľovača dubového.

V tropických a subtropických oblastiach je približne 2/3 druhov tropického ovocia do určitej miery závislých na opeľovaní netopiermi. Guano, trus netopierov, je zas jedno z najkvalitnejších hnojív na svete.

Všetky druhy našich netopierov sú chránené zákonom č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navyše, ako členský štát Európskej únie, Slovensko zabezpečuje ochranu netopierov v zmysle tzv. smernice o biotopoch (Smernica Rady Európskych spoločenstiev č.92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín), v rámci ktorej je chránených 10  druhov netopierov.

Kvôli ochrane netopierov bol na území Slovenska vyhlásený v roku 1964 napr. chránený areál Dubnícke bane. Ide o rozľahlý komplex opustených baní, v ktorých bolo určených 8 druhov netopierov. Tento areál je súčasťou aj Územia európskeho významu Dubnícke bane, SKUEV0401. Ďalším chráneným areálom bol v roku 1997  vyhlásený Tunel pod Dielikom, ktorý patrí k najvýznamnejším zimoviskám v celoeurópskom meradle. Početnosť netopierov v deväťdesiatych  rokoch minulého storočia tu dosahovala 2000 až 10 000 exemplárov. V chránenom areáli bolo zaznamenaných až 11 druhov netopierov s početnou zimnou kolóniou večernice malej, lietavca sťahovavého a uchane čiernej.

Netopier fúzatý (Myotis mystacinus), druh európskeho významu

autor: J. Svetlík

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), spoločenská hodnota tohto netopiera je 460 eur.

autor: J. Svetlík

SKYBAT – VEDCI SKÚMAJÚ BIOLÓGIU NETOPIEROV, UMELÚ INTELIGENCIU A ROBOTIKU

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (ďalej SAV) v spolupráci s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozbiehajú unikátny výskum, ktorý integruje poznatky z behaviorálnej ekológie netopierov, umelej inteligencie, elektrotechniky a robotiky. Behaviorálna ekológia študuje ekologické a evolučné základy správania živočíchov a úlohu ich správania v procese adaptácie na podmienky ich životného prostredia. Ekológovia objavili pri skúmaní stromových netopierov ich zaujímavé swarmové správanie, ktoré má veľký potenciál využitia v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Skupina dokáže viac ako jednotlivec

Swarmové správanie je schopnosť skupiny plniť úlohy nad rámec schopností jednotlivcov. Ide napríklad o hľadanie neznámeho cieľa, presúvanie sa z jedného bodu do druhého bez hierarchického riadenia pomocou vodcu, ako aj schopnosť skupiny integrovať sa po predchádzajúcej úplnej dezintegrácii na jednotlivcov (tzv. fission-fusion dynamika). Tento mechanizmus využívajú aj iné živočíšne druhy. Skupina netopierov sa zhromažďuje na miestach, kde spoločne prečká deň a počas lovu sa rozdelí na jednotlivcov alebo menšie skupiny. Matematická formalizácia tejto dynamiky a následná implementácia algoritmov takéhoto správania má potenciál pre aplikácie v oblasti optimalizácie a swarmovej robotiky.

Priame využitie je možné napríklad pri záchranných operáciách, pri vyhľadávaní potenciálne nebezpečných oblastí a následnej eliminácii rizika a pod. Výskum v oblasti swarm robotiky je v súčasnosti jednou z najaktuálneších tém a jeho rozvoj kráča ruka v ruke s vývojom autonómnych bezpilotnách prostriedkov, predovšetkým dronov.

SkyBat by predpovedal aj zmeny v ekosystéme

Model SkyBat v sebe integruje biologický výskum podporovaný počítačovým modelom. Je zasadený v priestore pozorovanej krajiny, má k dispozícií doposiaľ získané poznatky o správaní netopierov a pozoruje ich pohyb a modely správania. Tento princíp sa dá v budúcnosti použiť aj na výskum správania ďalších živočíšnych druhov. V systéme je možné nastavovať potrebné parametre, čo raz môže pomôcť aj pri predpovediach zmien v celom ekosystéme a možnostiach reagovať na ne s predstihom.

Vyvíjaný systém sa dostane aj do náročného terénu a preto je cenný pri zbere dát z oblastí, v ktorých je náročné využívať bežne monitorovacie zariadenia. Výsledky, ktoré sa vedcom doteraz podarilo vďaka SkyBat získať, ukazujú veľký potenciál. Projekt je však len v začiatkoch a v ďalšom procese bude potrebné zozbierať viac údajov o pohybe celej kolónie netopierov.

Interdisciplinárny tím slovenských vedcov sa pri vytváraní algoritmu SkyBat inšpiroval skupinovým správaním netopiera raniaka stromového (Nyctalus leisleri). Tento európsky významný druh využíva takmer výlučne úkryty v dutinách starých stromov, v ktorých vytvára skupiny s veľkosťou až niekoľko desiatok jedincov. Jeho behaviorálnou ekológiou a habitatovými nárokmi sa už niekoľko rokov zaoberajú vedci z Ústavu ekológie lesa SAV.

Zdroj foto: SAV

Dron s ikonami lietajúcich netopierov.

Zdroj foto: SAV

NIEKOĽKO RÁD PRE VEREJNOSŤ

Čo robiť, ak nájdeme netopiera?

Všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátane ich stanovísk a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby. V prípade akéhokoľvek nálezu netopierov s nimi nemanipulujte. Svoj nález oznámte príslušnému pracovisku Štátnej ochrane prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov, prípadne príslušnému Okresnému úradu ŽP, ktorí sa o ne postarajú.

Napríklad ak vám vletí do izby, odborný pracovník otvorí okno a počká, kým netopier vyletí. Zrejme prenasledoval potravu, ktorá letela za svetlom a nechtiac vletel do miestnosti. V prípade, že netopier visí alebo leží v izbe, pracovník ho zabalí do handry alebo utierky, aby mu neublížil a premiestni ho na okno a nechá odletieť. Je to najjednoduchší a najlepší spôsob záchrany. V prípade nálezu zimujúcich netopierov (napríklad v podkroví alebo pivnici) je nutné ich nerušiť a nechať ich prezimovať.

Ak ste našli netopiera počas stavebných prác – v tomto prípade okamžite zastavte svoje práce a nález netopiera oznámte Stavebnému úradu a príslušnému Okresnému úradu ŽP, kontaktovať môžete aj Štátnu ochranu prírody SR, alebo Spoločnosť pre ochranu netopierov. V prípade rušenia netopierov alebo odstránenia ich úkrytov vám hrozí vysoká pokuta (až do výšky 33 190 €) a trestné stíhanie.

Ako im môžeme pomôcť?

Pre netopiere môžeme vytvárať loviská v podobe malých mokradí (jazierok s vegetáciou), buď na záhrade, alebo v prírode, kde sa nachádzajú zamokrené lúky. Jazierko a mokraď určite poslúži aj iným živočíchov ako napríklad vtákov, hmyzu, obojživelníkom.

Taktiež môžeme vyvesovať špeciálne búdky pre netopiere v záhrade, parku či v lese. Od vtáčích sa odlišujú tým, že majú vletový otvor v dolnej časti. Búdky umiestňujeme na záveternú stranu budovy, môže ich byť aj niekoľko vedľa seba.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY SR PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNEJ NOCI NETOPIEROV

Správa PIENAP v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnila  10. augusta pre verejnosť už 8. ročník Noci netopierov v Pieninách na nádvorí Múzea Červeného Kláštora. Besedu o netopieroch v podaní chiropterológa RNDr. Fulína si prišlo vypočuť 70 návštevníkov. Okrem prednášky bola pripravená ukážka odchytu netopiera do siete. Návštevníci bližšie spoznali podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) žijúceho v pivničných priestoroch múzea a vďaka bat detektorom si vypočuli aj netopieriu komunikáciu. Pre deti bola pripravená tvorivá dielnička.

Správa Národného parku Muránska planina organizovala 17. augusta pre verejnosť v spolupráci s OZ Nová Burda a Spoločnosťou na ochranu netopierov na Slovensku podujatie Noc s netopiermi v Terénnom informačnom stredisku Burda. Súčasťou podujatia bola beseda s praktickou ukážkou odchytu netopierov do sietí a ich určovanie pomocou detektoru a deti si vyrobili netopierov z papiera, prípadne vypracovali pracovné listy.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje 6. septembra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a s Krajskou hvezdárňou v Žiline pre širokú verejnosť už ôsmykrát podujatie Noc s netopiermi. Uskutoční sa pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline, kde bude pripravená prednáška o živote netopierov, premietanie filmu, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora a tvorivé aktivity pre deti. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vypočuť si aj prednášku pracovníkov hvezdárne a pozorovať nočnú oblohu.

Správa slovenských jaskýň uskutoční 10. septembra prednášku spojenú s besedou o netopieroch a využívaní jaskýň pre žiakov ZŠ v Liptovskom Mikuláši.

Prezentáciu chiropterológa RNDr. Fulína  zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku na nádvorí Múzea Červeného Kláštora si prišlo vypočuť takmer 70 návštevníkov.

Autor: M. Malatinová

V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali magnetku netopiera a vyfarbili omaľovanky.

Autor: M. Malatinová

Veríme, že i tieto podujatia pomôžu verejnosti vybudovať si  pozitívny vzťah k netopierom ako k málo poznaným chráneným živočíchom

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

Zdroje: 

http://www.eurobats.org/international_bat_night

https://netopiere.sk/

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7441

https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-sav-skumaju-biologiu-netopierov-umelu-inteligenciu-a-robotiku

http://zajtrajsienoviny.sk/2019/03/samica-netopiera-dokaze-prerusit-graviditu-a-porod-presunut-na-vhodnejsi-cas/

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...