Umelé vtáčie ostrovy ožívajú. Zahniezdili tu vzácne rybáre riečne

Umelé vtáčie ostrovy ožívajú. Zahniezdili tu vzácne rybáre riečne

V prvej polovici roka umiestnila Štátna ochrana príroda Slovenskej republiky (ŠOP SR) na vodnej nádrži Sĺňava a Kráľová 6 plávajúcich ostrovov. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie. Počas letnej sezóny boli zaznamenané na ostrovoch prvé hniezdiace páry rybára riečneho.

Populácia rybára riečneho na Slovensku dlhodobo klesá, a preto sú prvé hniezdiace páry tohto vodného vtáka veľmi vítané. Na ostrovoch na Vodnom diele Kráľová zahniezdilo už počas tejto sezóny približne 20 párov.

 

Počas druhej polovice 20. storočia došlo v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli. Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Veľký počet vodných vtákov, ktoré na takýchto prirodzených ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo v týchto lokalitách možnosti zahniezdiť. V zregulovaných riekach je vznik ostrovov a nánosov štrku obmedzený. Z týchto dôvodov začala ŠOP SR hľadať spôsoby ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy vodných vtákov.“

 

Ako upresňuje riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Ostrovy sú pokryté riečny štrkom, ktorý simuluje čo najprirodzenejšie podmienky pre druh rybára riečneho. Okrem hniezdnych príležitostí pre rybáre budú ostrovy plniť aj funkciu oddychového miesta pre vodné vtáctvo vrátane vzácneho volavkovitého vtáka – chavkoša nočného. Chceme aspoň čiastočne napraviť to človek svojou činnosťou na Váhu zničil.“

Do ochrany prírody a náprav škôd, ktoré spôsobila regulácia Váhu, nešli od roku 1951 takmer žiadne finančné zdroje. Vybudované priehrady stoja a je dôležité hľadať spôsoby ako zdevastovanej prírode pomôcť. Okrem plávajúcich ostrovov je to napríklad aj budovanie migračných koridorov pre ryby (rybovodov), ktoré tiež rieka Váh potrebuje. V pláne je aj realizácia ďalších opatrení zameraných na podporu a ochranu voľne žijúcich druhov vtákov ale aj rýb, aj v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom.

ŠOP SR realizovala projekt plávajúcich ostrovov z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v spolupráci s organizáciou SOS/Birdlife Slovensko a Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý zabezpečoval prepravu ostrovov na presne určené miesto na vodnej hladine.


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR


Doplňujúce informácie:

Všetky plávajúce ostrovy budú umiestnené v rámci územia chránených vtáčích území. Vstup na ostrovy z vody je prísne zakázaný z dôvodu nerušeného hniezdenia vtáctva.

Rybáre sú vynikajúci letci a pri ťahu na zimoviská prekonávajú trasu dlhú aj viac ako 10 000 km. Znášajú väčšinou 3 vajcia hruškovitého tvaru a pri hniezdení preferujú práve štrkový podklad. Mláďatá vedia hneď po vyliahnutí plávať a dokážu sa veľmi dobre maskovať medzi kameňmi a nízkou vegetáciou.

Spoločenská hodnota rybára riečneho je 2000 €.

Realizácia vtáčích ostrovov je financovaná z finančných prostriedkov projektu „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Viac informácií o projekte nájdete na - https://www.sopsr.sk/web/?cl=10311
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...