Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49 - 49

Kód žiadosti o NFP:  NFP310010BDH4

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 135 020,90 €

Doba realizácie projektu: 1.9.2021 – 31.12.2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt je koncipovaný pre CHVÚ Horná Orava, aj keď niektoré čiastkové aktivity sa plánujú uskutočňovať aj v iných CHVÚ pre vybrané predmety ochrany. CHVÚ Horná Orava vzhľadom na to, že sa v ňom plánujú realizovať aktivity pre všetky predmety ochrany a to komplexne vychádzajúc zo schváleného programu starostlivosti, je poňatý ako modelové územie. Preto názov projektu zahŕňa iba toto komplexne riešené územie. Projekt pozostáva z hlavnej aktivity a to realizácia opatrení programov starostlivosti, v rámci ktorej budú realizované štyri podaktivity: mapovanie hniezd a hniezdísk, zlepšenie stavu hniezdnych a lovných biotopov, kontrolná činnosť, výkup pozemkov. V CHVÚ Horná Orava sa plánujú realizovať opatrenia zamerané na ochranu všetkých 26 výberových vtáčích druhov a ich biotopov, pre ktoré bolo toto chránené územie vyhlásené a potenciálneho nového výberového druhu (kačica chripľavka). V CHVÚ Ondavská vrchovina, CHVÚ Košická kotlina a CHVÚ Poiplie sú aktivity zamerané za zlepšenie topických možností pre bociana bieleho. V CHVÚ Sĺňava a CHVÚ Kráľová ide o aktivity zamerané na dosiahnutie zlepšenia priaznivého stavu chavkoša nočného, rybára riečneho, čajky čiernohlavej a čajky sivej. V CHVÚ Sysľovské polia ide o vybrané aktivity pre zlepšenie stavu dáždnikového a vlajkového druhu dropa fúzatého, zlepšením podmienok pre tento druh sa zároveň zabezpečí ochrana aj iných stepných druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v danom území. V CHVÚ Bukovské vrchy (NP Poloniny) sa plánuje výkup pozemkov za účelom zlepšenia starostlivosti udržanie stavu druhov vtákov európskeho významu.  Zrealizovaním aktivít navrhnutých v projekte sa zabezpečí zlepšenie priaznivého stavu predmetov ochrany v dotknutých CHVÚ ako území v rámci sústavy Natura 2000, a tým dôjde k naplneniu záväzku stanovenia cieľov ochrany pre územia sústavy Natura 2000, splneniu celkového záväzku na zlepšenie priaznivého stavu predmetov ochrany ako aj k posilneniu súčinnosti dotknutých subjektov pri zabezpečení starostlivosti o predmetné cenné chránené územia.


Apríl

Počuli ste, že...