ŠOP SR spustila na hladinu Sĺňavy plávajúci vtáčí ostrov

ŠOP SR spustila na hladinu Sĺňavy plávajúci vtáčí ostrov

Pri príležitosti osláv Svetového dňa vody spúšťa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) na vodnú plochu Vodnej nádrže Sĺňava plávajúci vtáčí ostrov. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie, pričom ostrovy budú postupne inštalované okrem Sĺňavy aj na Vodnej nádrži Kráľová. Pripravený vtáčí ostrov v prístave Ratnovce dnes spustili na vodu zástupcovia viacerých odborných organizácií.        
 
V priebehu druhej polovice 20. storočia došlo v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli. Meniaci tok rieky v minulosti umožňoval ukladanie nanášaného materiálu a postupný vznik tzv. štrkových lavíc či ostrovov, ktoré tvorili prirodzené hniezdiská pre veľký počet vodných vtákov. V zregulovaných riekach sú tieto procesy veľmi obmedzené a vznik ostrovov je z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany nežiaduci.
 
Vodné vtáctvo, ktoré na takýchto ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo svoje prirodzené prostredie buď ich zlikvidovaním, alebo zarastením drevinami. Z týchto dôvodov začala ŠOP SR hľadať spôsoby ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy vodných vtákov. Okrem pravidelného manažmentu ostrovov na vodných nádržiach prostredníctvom pravidelného kosenia, odstraňovania burín, náletových drevín a odpadkov ŠOP SR iniciovala projekt na vybudovanie plávajúcich vtáčích ostrovov.


Ako pri obhliadke ostrova v prístave Ratnovce uviedol riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty ŠOP SR Peter Puchala: „Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sĺňava patrí medzi významné územia pre hniezdenie vybraných vtáčích druhov. Inštaláciou plávajúcich ostrovov budú zlepšené podmienky pre hniezdenie rybára riečneho a ďalších druhov, ktoré prichádzajú o prirodzené možnosti na hniezdenie ľudskou činnosťou.“

ŠOP SR realizuje inštaláciu šiestich plávajúcich ostrovov z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako upresňuje riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Ostrovy o rozmeroch 15x19,6m sú bezúdržbové plávajúce plochy zhotovené zo železobetónovej konštrukcie, pokryté riečnym štrkom, ktorý simuluje čo najprirodzenejšie podmienky pre druh rybára riečneho. Ostrovy sú zároveň  chránené špeciálnym plotom pred vstupom predátorov. Dva ostrovy umiestňujeme v CHVÚ Sĺňava a štyri ďalšie v CHVÚ Kráľová.“


rybár riečny -Sĺňava, Foto: Peter Puchala 

Plávajúce ostrovy podporia vo vybraných územia okrem populácie rybára riečneho aj vývoj priaznivého stavu chavkoša nočného, čajky čiernohlavej a čajky sivej. Ako dopĺňa riaditeľ organizácie SOS/Birdlife Slovensko Miroslav Demko: „Dôsledkom zmien súvisiacich s reguláciou tokov dochádza k drastickému zníženiu stavov až úplnému vymretiu niektorých vodných vtáčích druhov. Takto na Slovensku vymrel rybár malý, na pokraj vymretia sa dostal napr. rybár riečny a výrazne ubudli bahniaky štrkových náplavov ako kulík riečny a kalužiačik malý.“

Prepravu a umiestnenie vtáčích ostrovov na presne určené miesto v strede vodnej nádrže realizuje ŠOP SR v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p (SVP). „Na Slovensku ide v tomto prípade o celkom unikátny projekt, na ktorý sme museli v súčinnosti s výrobcom ostrova hľadať vhodné spôsoby uchytenia a dopravy. Aktuálne budú ostrovy kotvené pod hladinou, pričom spôsob kotvenia by mal odolať aj väčším výkyvom hladiny,“ uviedol na záver námestník riaditeľa Povodia Váhu SVP, š.p. Stanislav Bilčík.
 

Tlačového briefingu na Sĺňave sa zúčastnili:

Michal Adamec,
riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR
Peter Puchala, riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty ŠOP SR
Miroslav Demko, riaditeľ SOS/Birdlife Slovensko
Stanislav Bilčík, námestník riaditeľa Povodia dolného Váhu, SVP, š.p

Video k inštalácii ostrova pripravil Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a je možné si ho pozrieť tuTlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 
Doplňujúce informácie:
 
  • Realizácia vtáčích ostrovov je financovaná z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Viac informácií o projekte nájdete na - https://www.sopsr.sk/web/?cl=10311
  • Všetky plávajúce ostrovy budú umiestnené v rámci územia Chránených vtáčích území. Vstup na ostrovy z vody je prísne zakázaný z dôvodu nerušeného hniezdenia.

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...