Ochrana a udržateľný manažment vzácnych území na Poľane

Ochrana a udržateľný manažment vzácnych území na Poľane
Ochrana a udržateľný manažment vzácnych území na Poľane spája odborníkov s miestnymi obhospodarovateľmi

Vo vybraných projektových územiach Podpoľania sa uskutočnila monitorovacia návšteva externých monitorov, partnerov projektu a odborníkov z oblasti ochrany prírody. Cieľom terénnej misie bolo správne nastavenie plánovaných a posúdenie už zrealizovaných opatrení súvisiacich s projektom Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  LIFE  IP – Natura 2000 SVK. Aktivity na Poľane spájajú významných odborníkov na ochranu prírody s miestnymi obhospodarovateľmi s cieľom zachovať tradičné hospodárenie a ochrániť tak vzácne územia a druhy.
 
Územie európskeho významu Hradné lúky, ktoré sa nachádza neďaleko obce Očová je tvorené komplexom zamokrených lúk mimoriadne bohatých na pestrú faunu a flóru. V jarných mesiacoch sa v svojej kráse ukáže vzácna rastlina ľanolistník bezlistencový a v lete je možné medzi paletou motýľov pozorovať aj modráčika krvavcového. Hradné lúky sú jedinou lokalitou na Slovensku, kde sa ľanolistník vyskytuje.
 

Ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum), foto: ŠOP SR

Ako uvádza riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová: „Spolupráca s miestnym poľnohospodárskym družstvom je pre ochranu tohto územia kľúčová. Primerané obhospodarovanie napomáha biodiverzite. V rámci projektu vieme preplatiť družstvu práce ako je napríklad výrub náletových drevín, mulčovanie, frézovanie, odstránenie biomasy z územia vyhrabaním ako aj následné mozaikovité kosenie.“
 
Zástupca poľnohospodárskeho družstva Očová Juraj Chabada spoluprácu s ochranou prírody víta. V minulosti boli suchšie časti lúk pravidelne ručne kosené a následne spásané. Vlhšie časti boli kosené raz ročne alebo len pasené. Intenzita hospodárenia však časom klesala a lúky začali zarastať stromami a hustým porastom. Chov oviec prestal byť pre družstvo ekonomicky prínosný a svoju činnosť sústredili najmä na produkciu kravského mlieka. Aj vďaka integrovanému projektu LIFE IP-Natura 2000 SVK sa do územia vracia tradičné hospodárenie a lúky opäť ožívajú.
 
Stretnutie so zástupcom Poľnohospodárskeho družstva Očová, foto: ŠOP SR

Ďalšou aktivitou projektu v území Poľany je obnova biotopov pre ohrozené druhy akým je hlucháň hôrny. „V spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody SR a WWF Slovensko sme vybrali vhodné lokality, ktoré správne zvolenými lesníckymi zásahmi upravíme v prospech hlucháňa. Husté prebierkové porasty budú intenzívnejšie preriedené, čo umožní hlucháňovi lepší pohyb aj v týchto mladších porastoch. Naviac ich presvetlenie podporí obnovu podrastu a tým aj zlepšenie potravnej ponuky pre hlucháňa. Spoluprácou zainteresovaných strán sa pokúsime prispieť k podpore zachovania tohto ohrozeného druhu. Vzhľadom na to, že hlucháň je tzv. „dáždnikový druh“ predpokladáme, že realizáciou aktívnych lesníckych opatrení podporíme široké spektrum živočíchov a rastlín,“ približuje Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra.  
 
Projekt LIFE Natura 2000 SVK predstavuje integrovaný prístup k ochrane krajiny na Slovensku, pričom aktivity sa realizujú okrem Podpoľania aj na Záhorí, Muránskej planine, Latorici či Hornej Orave. Projekt je výnimočný aj v prepájaní odborníkov z rôznych oblastí ochrany prírody na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia ako hlavný koordinátor spolupracuje na projekte spolu s ďalšími šiestimi organizáciami – Štátnou ochranou prírody SR, WWF Slovensko, Národným lesníckym centrom, DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. ako aj s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. 
 

Monitorovacia misia všetkých zapojených partnerov projektov, foto: ŠOP SR


Doplňujúce informácie k Projektu:
 
 
 
 
Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...