Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike


Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection of the Slovak Republic

Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike

(1.1.2021 – 31.12.2030)

Akronym projektu: LIFE IP – Natura 2000 SVK

Kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Maximálny rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR
Maximálna výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR
Dĺžka trvania: 01.01.2021 - 31.12.2030

Projekt LIFE IP – Natura 2000 SVK je zameraný na implementáciu Prioritného akčného rámca pre sústavu Natura 2000 na Slovensku (ďalej PAF). Predstavuje tiež integrovaný prístup ku ochrane krajiny na Slovensku. Projektové aktivity sa realizujú v projektových územiach - Záhorie, Poľana, Muránska planina a Latorica. Navrhnuté aktivity sa venujú i starostlivosti o vybrané rašeliniská formou zabezpečenia manažmentových aktivít prostredníctvom dvoch manažmentových centier, pre ktoré bude zakúpená manažmentová technika a zabezpečený prevádzkový personál. Pre vybrané projektové územia – Záhorie a  Poľana budú vypracované integrované programy starostlivosti.

ŠOP SR sa bude podieľať takmer na všetkých projektových aktivitách:

- príprave a koordinácii štúdií, technickej dokumentácie a povoľovacích postupov na implementáciu aktivít ochrany prírody vo všetkých pilotných územiach, na získaní stavebného povolenia pre manažmentové stredisko na Hornej Orave,

- príprave integrovaných programov starostlivosti a koordinácii ostatných subjektov počas ich prípravy,  

 - vypracovaní Stratégie pre stakeholderov (zainteresované subjekty) a komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v demonštračných územiach; projektoví zamestnanci sa zúčastnia tréningových aktivít,  

- návrhu a realizácii terénnych mapovaní biotopov a druhov prítomných na lokalitách, na monitorovaní a hodnotení stavu predmetov ochrany na úrovni lokalít, revidovaní metodík monitoringu a hodnotenia stavu biotopov a druhov s cieľom odstrániť nedostatky a nejasnosti,

- na procese definovania a praktických opatreniach na zmiernenie vplyvu klimatickej zmeny na sústavu chránených území Natura 2000,

- ochrane a obnove rašelinísk prostredníctvom manažmentových centier v Hornej Orave a v Banskej Bystrici vybavených profesionálnym technickým zariadením a odborným personálom na realizáciu manažmentových opatrení,

-  zavádzaní agrolesníckych systémov v demonštračných územiach Záhorie a Poľana,

- procese výkupu/prenájmu pozemkov, kompenzačných platieb v projektových územiach a na správe zakúpených pozemkov, 

- monitorovaní vplyvu projektových aktivít na biodiverzitu,

- monitorovaní implementácie PAF,

- hodnotení socio-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb v sústave Natura 2000,

- zvyšovaní verejného povedomia, šírení výsledkov projektu a environmentálnej edukácii vo vzťahu k sústave Natura 2000.

Hlavnou časťou projektových aktivít bude návrh a implementácia konkrétnych ochranárskych opatrení v demonštračných projektových územiach a vývoj integrovaných prístupov ku ochrane krajiny pre oblasti NATURA 2000, ktoré bude možné aplikovať i na ďalších územiach Slovenska.
AKTUALITY Z REGIÓNOV:

- článok - Ochrana a udržateľný manažmetn vzácnych území na Poľane
- sledujte aktivity projektu na facebooku ŠOP SR alebo aj priamo na facebookovom profile projektu Príroda pre všetkých 


Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) podporila Európska únia v rámci programu LIFE 

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie , Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Maximálny rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR
Maximálna výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR (60% oprávneného rozpočtu)
Dĺžka trvania: 01.01.2021 - 31.12.2030
Zmluva: CRZ

Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027.

Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení a zdrojov financovania potrebných na podporu ochrany celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry. Je zameraný na identifikáciu aktivít, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi ochrannými opatreniami vytvorenými pre lokality sústavy Natura 2000 tak, aby sa na úrovni lokalít dosiahli ciele ochrany tých druhov a typov biotopov, pre ktoré boli dané lokality označené za chránené.

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

 

Medzi konkrétne ciele, ktoré má projekt zabezpečiť, patria nasledujúce:

 • Zabezpečiť aby sa ciele ochrany a manažment lokalít Natura 2000 stanovovali na základe spoľahlivých údajoch; a aby sa doplnili existujúce údaje a metodické medzery v manažmente lokalít Natura 2000,
 • Zabezpečenie hodnotenia efektívnosti manažmentových opatrení a intervencií vykonaných v oblastiach Natura 2000,
 • Zvyšovanie efektívnosti a dostatočnosti monitorovacieho systému na poskytovanie údajov na bio geografickej úrovni pre podávanie správ,
 • Posúdiť vplyv klimatickej zmeny a navrhnúť zmierňujúce opatrenia a politiky/manažment území,
 • Koherencia sústavy Natura 2000 bude zabezpečená identifikáciou prvkov ekologickej prepojenosti (ekologické koridory, nášľapné kamene,...) a uplatňovaním opatrení na ich ochranu prostredníctvom príslušných politík a ďalších nástrojov,
 • Zlepšenie integrácie sústavy Natura 2000 a požiadaviek ochrany prírody a biodiverzity do lesných hospodárskych plánov a plánov manažmentu povodňových rizík,
 • Zaistenie efektívnosti prírode blízkeho hospodárenia a tzv. Nature Based solutions - riešení založených na prírode,
 • Zabezpečiť zavedenie a hodnotenie chýbajúcich/nedostatočných manažmentových opatrení vo vybraných typoch biotopov (napr. rašeliniská, lúky, atď.),
 • Zriadenie, testovanie a hodnotenie agrolesníckych systémov demonštračného charakteru,
 • Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy ako je Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), Fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), Korytnačka močiarna (Emys orbicularis), Ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) a Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia),
 • Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a znalosti z demonštračných miest prostredníctvom existujúcich nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie fondov EÚ,
 • Zvýšiť povedomie a prijatie sústavy Natura 2000 medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou vrátane povedomia o ekosystémových službách poskytovaných sústavou Natura 2000,

 

Projektové aktivity sú rozdelené do piatich častí:

 • Prípravné opatrenia, ktorých cieľom je pripraviť technickú dokumentáciu; štúdie; integrované manažmentové plány; či príprava stratégií pre komunikáciu a zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti,
 • Konkrétne opatrenia na ochranu prírody, ktoré by mali okrem iného zvyšovať efektívnosť správy lokalít sústavy Natura 2000; vylepšiť sieťové prepojenie území sústavy Natura 2000; monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových prvkov ochrany na úrovni lokalít; analýza cieľových prvkov siete Natura 2000 a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy; asi najdôležitejšou aktivitou v tejto časti je implementácia konkrétnych ochranárskych akcií v demonštračných lokalitách projektov a vývoj nových manažmentových prístupov,
 • Monitoring sa bude sústreďovať na implementáciu PAF; monitorovanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov projektu; sociálno-ekonomických dopadov projektu a ekosystémových služieb; zároveň sa budú priebežne monitorovať konkrétne prebiehajúce akcie projektu a ich vplyv na biodiverzitu,
 • Zvyšovanie povedomia o Natura 2000 a šírenie výsledkov projektu je jednou z kľúčových aktivít IP LIFE NATURA 2000. Projekt sa zameriava na šírenie informácií a zvyšovania povedomia o sieti Natura 2000; environmentálnej výchovy vo vzťahu k Natura 2000; či komunikácia a šírenie výsledkov; replikácia a vytváranie sietí s inými projektami,
 • Projektový manažment a monitorovanie priebehu projektu a príprava plánu After-LIFE

 

Medzi najzaujímavejšie aktivity tohto projektu patria:

 • šírenie a replikovateľnosť poznatkov – nové techniky (napríklad agrolesnícke opatrenia) a nové prístupy k ich manažmentu na manažment príslušných biotopov prostredníctvom prepojenia rezortov a ostatných subjektov,
 • Lepšia integrácia cieľov ochrany prírody a biodiverzity do Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP),
 • implementácia konkrétnych ochranárskych akcií na demonštračných lokalitách projektu a vývoj nových manažérskych prístupov prostredníctvom integrovaného manažmentu v rámci celej krajiny - aj pre ďalšie biotopy a druhy v budúcnosti,
 • Nové prístupy ku komunikácií v lokalitách, kde budú spolupracovať rôzni odborníci a riadiace orgány na projektových aktivitách,
 • Zavedenie prístupov „najlepšej praxe“ a osvedčených postupov (napr. Opätovné zavedenie opakovaného hospodárenia (kosenia) na biotopy rašelinísk, obnova bočnej spojitosti vodných útvarov atď.),
 • Nový prístup k monitorovaniu a hodnoteniu účinnosti opatrení- nielen štandardné biologické a sociálno-ekonomické, ale aj ekonomická a technická účinnosť použitých metód monitorovania,
 • hodnotenie stavu ochrany aj na miestnej úrovni,
 • Zmiernenie dopadu klimatických zmien na funkcie Natura 2000,
 • Vytvorenie Strediska pre správu rašelinísk, agrolesníctvo ako prístup k lesnému manažmentu, atď.

 

Celý projekt bude prebiehať v týchto pilotných oblastiach:

 • Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska: Oblasť s rašeliniskovými a lužnými lesmi a biotopmi národného významu. Diverzita biotopov v tejto oblasti je vysoká, okrem rašelinísk a lesov sa tu nachádzajú aj biotopy lúk a pasienkov a mnohé významné rastlinné a živočíšne druhy. V tejto oblasti bude prebiehať kosenie, odstraňovanie krov a drevín, či mulčovanie biomasy s cieľom identifikovania najlepšieho prístupu k manažmentu biotopov rašelinísk. Bude tu prebiehať aj hlbšia diskusia o lepšej spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v snahe zaistiť dlhodobú udržateľnosť území, prípadne ich ďalšej obnovy.
 • Záhorie: Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Častými záplavami vznikli nivné trávnaté ekosystémy, ktoré sú v tejto oblasti najcennejším krajinným prvkom. Nemenej významné sú v tejto oblasti lužné lesy pri vodných tokoch, najmä pri rieke Morava. Aktivity projektu sa preto budú sústrediť hlavne na zavádzanie agrolesníckych systémov, odstránia sa kry a dreviny, budú sa vytvárať trávnaté plochy určené na spásanie. Vodohospodárske aktivity budú zahŕňať obnovu pobrežných oblastí či opätovné pripojenie vybraných riečnych meandrov.
 • Muránska planina: Ide o veľmi rôznorodú a druhovo bohatú oblasť. Primárne sú tu zastúpené lesné oblasti a trávnaté porasty, v menšej časti vodné a pobrežné ekosystémy. Aktivity v tejto oblasti budú zamerané primárne na manažment lesov blízky prírode, konkrétne zlepšovanie podmienok prostredia pre tetrova hlucháňa, tu sa aktivity zamerajú primárne na zníženie hustoty lesného porastu, zníženie hustoty poľovnej zveri a iné. Ďalšou aktivitou bude obnova a starostlivosť o polo-prírodné trávne plochy.
 • Latorica: Predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a lužných lúk v alúviu rieky Latorica a rieky Bodrog. Vyskytuje sa tu 16 biotopov európskeho významu s množstvom vzácnych živočíšnych aj rastlinných druhov. V tejto lokalite sa preto budú obnovovať trávnaté plochy prostredníctvom výrubu a odlesňovania. Významná bude tiež výstavba prívodnej infraštruktúry a budovanie kanálu na prívod vody do mŕtveho ramena Tajba, na rieke Bodrog.
 • Poľana: Pre túto oblasť je typická veľmi vysoká rozmanitosť rastlinných aj živočíšnych druhov. Nachádza sa tu 15 biotopov európskeho významu. Primárne sú tu zastúpené horské kosné lúky, prechodné rašeliniská, trasoviská, rôzne typy lesného porastu v južnej oblasti hojne obhospodarované lúky, pasienky a staré ovocné sady a orné polia. Projektové aktivity v tejto lokalite budú zahŕňať obnovu horských lúk, manažment mladších lesov s ohľadom na vhodnú skladbu alebo štruktúru lesov. V dotknutých oblastiach sa bude rovnako dôraz klásť na zlepšenie prostredia a stavu ochrany hlucháňa hôrneho, ako aj endemického druhu Ľanolistníka bezlistencového (Thesium ebracteatum).

 

Project LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) is supported by European Union through LIFE Programme

 

Coordinating beneficiary: Ministry of Environment of the Slovak Republic
Name of the associated beneficiaries: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, WWF Slovakia, National Forest Centre, DAPHNE, Slovak Water Management Enterprise, Faculty of Natural Sciences of Comenius University

 

Total LIFE eligible project budget: 16,622,242€
EC LIFE financial contribution requested: 9,973,345€ (= 60% of total eligible budget)
Duration of the project: 01.01.2021 - 31.12.2030
Grant Agreement: CRZ

The LIFE IP NATURA 2000 project (full project title: Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection of the Slovak Republic) focuses mainly on the implementation of the Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovak Republic for the 2021-2027 period.

Prioritised Action Framework (PAF) is a strategic planning tool for 2021-2027 period, whose main objective is to give more complex overview of the measures and financial resources needed for the support of Natura 2000 network and associated green infrastructure. It is focused on the identification of actions that are directly connected with specific conservation measures established for Natura 2000 network locations. These actions are set to reach conservation targets for chosen species and habitats, that were determined as protected on the site level.

The main objective of the LIFE Integrated Project is implementation of the PAF for Natura 2000 network in Slovakia 2021 – 2027, pursuant to Article 8 of the Habitats Directive 92/43/EEC. This goal shall enable us to achieve the Target 1 of the EU Biodiversity Strategy and general objectives of the EU Habitats and Birds Directives, with respect to the contribution towards improving conservation status of some specific and prioritised species and habitat types and may include also broader actions in the field of green infrastructure that contribute to better coherence of Natura 2000 network in a wider and cross-border context.

 

Specific objectives to be guaranteed by the project include:

 • Ensure that conservation targets and management of Natura 2000 sites are set on a basis of sound data; and that existing data and methodological gaps in Natura 2000 sites management are filled,
 • Ensure that assessment of management effectiveness of measures and interventions is executed in Natura 2000 network,
 • Increase effectiveness and sufficiency of the monitoring system that provides data on biogeographical level for reporting,
 • Assess impacts of climate change on Natura 2000 network and propose mitigation measures and policy/management recommendations,
 • Coherence of Natura 2000 network is ensured through identifying ecological connectivity elements (ecological corridors, stepping stone habitats…) and applying measures for their protection through relevant policies and instruments,
 • Ensure conservation of chosen habitats (peatlands, meadows, etc.) through development of specialized management and restoration plans, its implementation and assessment,
 • Establish, test and evaluate agroforestry systems with demonstration character that would support threatened species and habitat types,
 • Restore habitats and implement specialised and integrated nature conservation and landscape management for selected highly threatened species (Tetrao Urogallus, Pseudogaurotina Excellens, Emys Orbicularis, Thesium Ebracteatum and Marsilea Quadrifolia),
 • Evaluate effectiveness and replicate experience and knowledge from demonstration sites through existing and new policy instruments including providing recommendations for EU funds programming,
 • Improve awareness and public acceptance of Natura 2000 among stakeholders and general public including awareness on ecosystem services provided by Natura 2000.

 

Project activities are divided into five actions:

 • Preparatory actions that aim to prepare technical documentation, studies, integrated management plans, or prepare strategies for communication and engagement of involved parties and public,
 • Specific nature preservation actions that would among other objectives aim for effectiveness of management measures and improvement of connectivity on Natura 2000 sites; monitoring and assessment of targeted species and habitats on the site level of Natura 2000 network and an assessment of their potential vulnerability (or resilience) towards climate change effects; probably the most important activity here is implementation of concrete conservation actions in project’s demonstration sites and development of new management approaches to restoration and protection,
 • Monitoring will focus on the implementation of PAF; monitoring and evaluation of the key project indicators; socio- economic effects of the project; the impact of concrete conservation actions will be continuously monitored in order to analyse the effectiveness of implemented measures towards targeted species and habitats types,
 • Public awareness about Natura 2000 and dissemination of the Project’s results is one of the key activities for LIFE IP NATURA 2000. Project focuses on information propagation and raising of the awareness of general public about Natura 2000; environmental education towards Natura 2000; and communication and spreading of the project’s results as well as networking with other projects,
 • Project management and monitoring of project’s progress and preparation of the After-LIFE plan.

 

Some of the most interesting activities of the project will include:

 • Spreading and replication of the knowledge (new techniques, for example agroforestry; and new environmental management styles) to new habitat locations through links in-between separate departments and other entities,
 • Better integration of nature and biodiversity protection targets into Strategic Agricultural Plan,
 • Implementation of specific conservational actions in demonstration sites and development of new managerial approaches through integrated land management including additional biotopes and species in the future,
 • New approaches to communication where cooperation of the various specialists and coordinating entities will work together on project’s locations,
 • Introduction of the “best practice” actions (for example, re-introduction of the peatlands management, clearing/planting of vegetation, river bank management, etc.),
 • New approach to monitoring and effectiveness assessment, with focus not only on common biological and socio-economic factors, but also economical and technical effectiveness of used monitoring methods,
 • Assessment of the state of conservation on the local level,
 • Mitigation of the climate changes to Natura 2000 network,
 • Establishment of the new Peatland Management Centre; Agroforestry approach to forest management, etc.

The project will take place in the following locations:

 • Peatlands of north and central part of Slovakia is comprised of peatlands and bottomland forests and biotopes of national importance. The biodiversity in this location is very high aside from peatlands and forests one may find here meadows and grazing biotopes as well as significant plant and animal species. The project activities here include, but are not limited to cutting of the grass, clearing of bushes and trees, or mulching of biomass in order to identify the best approach to peatlands management. The focus will also be on improvement of the communication and discussion with land-owners and land-users in order to ensure long-term sustainability of the areas in focus and their potential further restoration;
 • Záhorie: its southern part is mostly flat, to the North and East it raises and it closer resembles hilly areas. Frequent flooding and sustainable human use resulted into floodplain grassland ecosystems and these biotopes are considered the most valuable landscape element. Equally valuable are floodplain forests near watercourses especially Moravia river. The project activities will predominantly focus on introduction of agroforestry systems, clearing of bushes and trees, or setting up of grasslands designated for grazing. Water management activities will include renewal of river-banks and adjoining areas and re-connection of selected river meanders.
 • Muránska planina is very diverse area with rich biodiversity. Predominantly one may find here forests and grasslands and less of water and water-banks ecosystems. Activities here will be mainly oriented on forest management close to nature, with special focus on enhancing of the environment for Tetrao Urogallus. This will include reduction of forest density, reduction of the game etc. Restoration and maintenance of semi-natural grasslands will also be part of the project activities.
 • Poľana is known for its high diversity of fauna and flora and one may find here 15 habitats of Community Interest according to the Habitats Directive (92/43/EEC). In the project location there are mainly mountain hay meadows, transition mires and quaking bogs, various types of forests, cultivated meadows in the South, grazing lands and old orchards and arable land. The project activities in this locality will include but won’t be limited to renewal of the mountain meadows, young forests management with regard for appropriate structure and diversity of the forests. In the affected areas the emphasis will be on improvement of the Tetrao Urogallus habitats as well as endemic species Thesium Ebracteatum.
 • Latorica represents mosaic of floodplain forests, wetlands, oxbow lakes and floodplain meadows in the Latorica river alluvium and Bodrog River. There are 16 habitats of Community interest according to Habitats Directive (92/43/EEC) with plenty of rare fauna and flora. One of the most important project activities in this location will be construction of the canal for water supply into isolated oxbow lake Tajba on the Bodrog River. Activities will also include restoration of the grasslands through clearing of forest cover on the selected locations.


Jún

Počuli ste, že...