Vláda schválila Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

Vláda schválila Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

Vládny kabinet na svojom zasadnutí 8. júna 2022 schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru o mokradiach, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990.
 
Mokrade sú vzácne z hľadiska výskytu druhov rastlín, živočíchov, či biotopov, ale poskytujú nám viaceré ekosystémové služby - potravu a suroviny, pitnú či úžitkovú vodu, zmierňujú dôsledky zmeny klímy i ďalších globálnych problémov, umožňujú oddych a rekreáciu. Sú mimoriadne citlivé na zmenu vodného režimu či znečistenie, preto patria k najohrozenejším typom ekosystémov.
 
Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 má 4 strategické zámery: riešiť príčiny úbytku a degradácie mokradí; zabezpečiť efektívnu ochranu a manažment sústavy ramsarských lokalít, ako aj múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí a podporovať uplatňovanie a realizáciu opatrení. Od navrhnutých opatrení sa očakáva významné zlepšenie stavu mokraďových organizmov – rastlín, živočíchov, biotopov vyskytujúcich sa vo voľnej krajine, a osobitne v rámci našich 14 ramsarských lokalít, ktoré sú podľa zákona územiami medzinárodného významu, aj v iných mokraďových územiach.Rašelinisko Rudné - Mokrade Oravskej kotliny, Foto: Róbert Trnka

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 zohľadňuje 4. ramsarský strategický plán na roky 2016 – 2024 ale aj Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 a Vodný plán Slovenska III, Prioritný akčný rámec (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike. Medzi jeho 63 opatrení patrí systematické mapovanie mokradí, vypracovanie a realizácia programov starostlivosti pre všetky ramsarské lokality a pre územia Natura 2000 mokraďového charakteru, rozšírenie zoznamu mokradí medzinárodného významu o nedostatočne zastúpené a reprezentatívne typy mokradí Slovenska, prioritne v povodí rieky Belá a Dunaj a v neposlednom rade národný program obnovy mokradí a riečnych ekosystémov. Na ich plnení sa tak ako dosiaľ budú podieľať viaceré rezorty a ich inštitúcie, ako aj iné vládne a mimovládne organizácie.

Zdrojmi financovania opatrení je Operačný program Kvalita životného prostredia, finančný nástroj LIFE, nórske fondy a štátny rozpočet, doplnkovým zdrojom je Karpatská iniciatíva pre mokrade.Informáciu pripravil Odbor medzinárodnej spolupráce Štátnej ochrany prírody SR
foto: Róbert Trnka
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...