Vedecká konferencia Štátnej ochrany prírody SR

Vedecká konferencia Štátnej ochrany prírody SR

V stredu 24. novembra Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zorganizovala prvý ročník Vedeckej konferencie zameranej na propagáciu vedecko – výskumných aktivít ŠOP SR ako aj ďalších odborných inštitúcií zaoberajúcich sa témou ochrany prírody. Konferencia pozostávala z 18 príspevkov, pričom účasť presiahla 170 prihlásených hostí.
 
„Odborný profesionálny prístup k starostlivosti o prírodu sa dá dlhodobo len ťažko zabezpečiť bez dostatku adekvátnych aktuálnych vedeckých poznatkov. Je preto nanajvýš potrebné, aby sa výskum realizoval nielen vo výskumných ústavoch, na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied či v múzeách, ale aj priamo tam, kde sa prakticky denne s prírodou pracuje. Som rád, že Štátna ochrana prírody SR disponuje pracovníkmi, ktorí sú ochotní kvalitu ochranárskej práce posúvať vyššie a je dobré, že sa s nami chcú podeliť o výsledky svojich výskumov.“ Aj týmito slovami otvoril vedeckú konferenciu generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.
 
Konferencia bola obsahovo rozdelená do štyroch tematických sekcií – anorganická, botanická, lesnícka a zoologická sekcia. Súčasné výzvy v ochrane prírody sa pokúsil v úvodnej prednáške priblížiť Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zdôraznil potrebu správnej komunikácie s verejnosťou a dôležitosť environmentálnej výchovy mladej generácie. Kľúčovú úlohu vidí v spolupráci vedy a výskumu s ochranárskou praxou ako aj prepojenie výučby s praktickou ochranou prírody. 

V anorganickej sekcii sa odborní zamestnanci ŠOP SR venovali problematike mapovania krasových závrtov  ako aj unikátnemu sfarbeniu kvapľov v modrej jaskyni v Malužinej. Botanická sekcia predstavila štúdiu o rozšírení sklenobyle bezlistej v Belianskych Tatrách, teplomilné dubiny na Slovensku ako aj využitie programu NaturaSat v monitoringu biotopov NATURA 2000. Lesnícka sekcia priniesla príspevok o prirodzenom drevinovom zložení lesov na Slovensku a otvorila aj dnes veľmi aktuálnu tému bilancie uhlíka v postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier. Dve prednášky s tematikou hlucháňa hôrneho prirodzene prepojili lesnícku sekciu z pohľadu zlepšovania biotopov hlucháňa lesníckymi opatreniami so zoologickým pohľadom, ktorý priblížil spôsoby telemetrie tohto kriticky ohrozeného druhu. Záver konferencie patril zoológom. Tematika veľkých šeliem a možnosti ich ochrany a správneho manažmentu bola predstavená v prednáškach o populácii rysa ostrovida a potravnej ekológii medveďa hnedého. Priestor dostali aj menej popularizované druhy akými je raniak obrovský, endemická kobylka či korytnačka močiarna.

Vysoká účasť ako aj pozitívna spätná väzba od účastníkov je motiváciou k organizovaniu vedeckých podujatí aj na pravidelnej báze. Popri odborných zamestnancoch ŠOP SR sa konferencie zúčastnili zástupcovia univerzít a Slovenskej akadémie vied. Ako uviedol predseda vedeckého výboru konferencie Michal Adamec: „Pilotný ročník poukázal na dôležitosť spolupráce s vedeckými inštitúciami ako aj na potrebu užšieho prepojenia medzi jednotlivými odbormi navzájom. Verím, že sa aj vďaka takýmto podujatiam podarí identifikované problémy ochrany prírody posunúť ďalej a hľadať priestor na ich riešenie.“
 
Výstup z konferencie - supplement s rozšírenými abstraktmi jednotlivých príspevkov je možné si stiahnuť na našej stránke. Štátna ochrana prírody SR zároveň ponúka všetkým vedeckým pracovníkom z oblasti ochrany prírody možnosť publikovania príspevkov vo vedeckom časopise ŠOP SR Ochrana Prírody  a časopise Chránené územia Slovenska.
 
 


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 
Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...