Projekt TRANSGREEN dostal cenu NATURA 2000

Projekt TRANSGREEN dostal cenu NATURA 2000

Dňa 15. októbra  2020, oznámil európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius výsledky Ceny Natura 2000 za rok 2020, ktorú získalo šesť projektov realizovaných vo Fínsku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Bulharsku a cezhraničný projekt TRANSGREEN (Integrované plánovanie dopravnej a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskej oblasti v prospech ľudí a prírody, realizovaný v rámci Interreg – Dunajského nadnárodného programu), v ktorom boli zapojení partneri z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Rumunska, zo Slovensku a Ukrajiny. Partnerom projektu TRANSGREEN bola za Slovensko aj Štátna ochrana prírody SR.

Cena Natura 2000 Awards vyzdvihuje úspešné príklady projektov realizovaných v krajinách Európskej únie a zvyšuje tým povedomie o výborných výsledkoch dosiahnutých v prospech jedinečnej sústavy chránených území Natura 2000. Komisár Sinkevičius povedal: „Pandémia COVIDu zviditeľnila prepojenie medzi zdravou, odolnou spoločnosťou a udržiavaním nášho prírodného prostredia v dobrom stave. Tohtoroční víťazi demonštrujú, že investovanie času, energie a zdrojov do ochrany prírody prináša veľký prospech pre prírodu, ale aj pre nás. Ukazujú ako môžu spolupracovať ochranári, farmári, lesníci, miestni obyvatelia, spoločnosti zabezpečujúce infraštruktúru a orgány štátnej správy a dosiahnuť hmatateľné výsledky pre prírodu aj pre ľudí. Sú to modely spolupráce a riešení, ktoré je potrebné rozšíriť, aby sme dostáli záväzkom Stratégie EÚ pre biodiverzitu.“

Spoločné úsilie pre bezpečnú a prírodu šetriacu dopravnú sieť v Karpatoch,“ pretransformované do projektu TRANSGREEN, ktorého návrh na ocenenie bol predložený Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky, zvíťazil v kategórii Cezhraničná spolupráca a vytváranie sietí. Projekt bol koordinovaný WWF Central and Eastern Europe (WWF-CEE), s partnermi v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, na Slovensku a v Ukrajine. V rámci neho bolo vypracované spoločné metodiky na monitorovanie kolízií dopravných prostriedkov so živočíchmi, štyri analýzy situácie, bariér a mortality živočíchov na cestách a železničných tratiach a katalógy opatrení v 4 pilotných územiach. Finálnym výstupom projektu je sada materiálov označených ako Návody pre ochranu prírody a dopravu v Karpatoch, ktoré opisujú a odporúčajú integrované plánovanie a výstavbu dopravnej infraštruktúry, jej riadenie, manažment a monitorovanie tak, aby ktoré zohľadňovalo ochranu biodiverzity a minimalizovalo fragmentáciu krajiny. Tieto návody sa presadzujú ako jednotné pokyny alebo politiky vo všetkých zapojených karpatských krajinách ako súčasť implementácie  Karpatského dohovoru. Na výsledkoch projektu sa významne podieľala Štátna ochrana prírody SR, ktorá ho realizovala v dvoch pilotných územiach presahujúcich hranice s ČR a s Maďarskom a spolupracovala na ňom aj s ďalšími slovenskými partnermi – s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. a SPECTRA – Centrum excelentnosti EÚ STÚ v Bratislave. Viac o projekte a jeho výstupoch môžete nájsť aj tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229.

Cenu prevzal v mene celého projektového konzorcia Dr. Jan Plesník z Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR.

Víťazmi v ďalších štyroch kategóriách sú:

Osobitnú Cenu občanov Európy (European Citizens’ Award) získal projekt na ochranu bulharských lesov „Partnership for Protection of Bulgarian Old-growth Forests in Natura 2000“.

Zdroj: Interreg Danube Transnational Programme Newsletter

Spracoval: RNDr. Ján Kadlečík, Odbor medzinárodnej spolupráce ŠOP SR

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...