TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody

Autor: Barbara Immerová

Autor: Barbara Immerová

 

Projekt TRANSGREEN prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by bola šetrná k biodiverzite územia a to zlepšením plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. Projekt je  zameraný na ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch. Interdisciplinárny prístup zapájajúci projektantov, ekonómov, inžinierov, ekológov a krajinárov poskytuje potrebné poznatky pre tvorbu usmernení. Jedným z cieľov projektu je zabezpečiť  dialóg na medzisektorovej politickej úrovni, ktorého cieľom bude prijatie riešenia.
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce - Beskydy (Česká republika), Košice - Miškolc (Maďarsko) - Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mures - Iasi (Rumunsko), Lugoj - Deva (Rumunsko).

Cieľ: Podpora environmentálne priateľských a bezpečných dopravných systémov a vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych sídiel.

Trvanie projektu: 01. 01. 2017 - 01. 06. 2019

Celkový rozpočet: 2 502 146, 16 Euro 

Rozpočet ŠOP SR: 248 502,50 Euro

Príjemca:  WWF International Danube - Carpathian Programme

Projektoví partneri:
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody SR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

SPECTRA - Centre of Excellence of EU, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – pridružený partner

Česká republika

Hnutí Duha Olomouc

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Maďarsko:  CEEweb for Biodiversity

Rakúsko: Dunajsko-karpatský program WWF

Rumunsko:  WWF Rumunsko,  Združenie "Milvus Group"

Ostatní pridružení partneri:

Česká republika : Ministerstvo životního prostředí ČR

Maďarsko:  National Infrastructure Developing Private Company Ltd.

Poľsko: Ministerstvo výstavby

Rakúsko: Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií

Rumunsko: Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy

Slovinsko: Ministerstvo výstavby

Ukrajina: Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov, Transkarpatská regionálna správa

Webová stránka projektu:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Brožurá k projektu: pozri tu [pdf]

Na Slovensku sú definované dva pilotné územia:

Pilotné územie na severozápade Slovenska, ktoré zasahuje do kompetenčného územia CHKO Kysuce, NP Malá Fatra a CHKO Strážovské vrchy a ktoré je prepojené s pilotným územím na území Českej republiky. Toto územie bolo vybrané z dôvodu potreby riešenia zmierňujúcich opatrení už existujúcej cestnej dopravnej siete a rýchlo sa rozširujúcej zástavby územia na fragmentáciu krajiny a znižovanie možností migrácie zveri medzi Slovenskom a Českou republikou. V území prebieha sledovanie pohybu zveri popri cestách a železniciach, sledovanie mortality zveri na cestách/železniciach,  zber informácií o priechodnosti objektov dopravnej infraštruktúry a sledovanie frekvencie dopravy na vybraných úsekoch ciest.

Druhé pilotné územia začína kompetenčným územím Cerovej vrchoviny a pokračuje až na štátnu hranicu SK/UA na východe Slovenska. Toto územie bolo vybrané z dôvodu plánovania výstavby rýchlostnej cesty R2 a D1 Košice-Michalovce (smer Užhorod, Ukrajina), výstavby diaľnice D1 Budimír –Bidovce a riešenia  zmierňujúcich opatrení pre už existujúcu   D1 Košice-Bidovce a R4 Košice-Milhosť (spojenie s Maďarskom). Aj tu prebieha  sledovanie pohybu zveri popri cestách a sledovanie mortality zveri na cestách.

južné pilotné územie
južné pilotné územie
severné pilotné územie
severné pilotné územie

 

Viac informácií o projekte a tématike s tým súvisiacej je možné získať z nasledovných prezentácií:

Názov prezentácie Autor prezentácie Na stiahnutie
TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody Hildegard Meyer, Miroslava Plassmann
WWF International DCP
[pdf]
Biodiverzita a doprava v Karpatoch - Ako vyriešiť problém medzi zelenou a sivou infraštruktúrou Václav Hlaváč
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
[pdf]
AKK - Alpsko-karpatský koridory Milan Janák
WWF - DCP Slovensko
[pdf]
Pilotné územie Slovenský kras - redstavenie projektového územia Ľubica Hudáková
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]
Biokoridory v okrese Rožňava z pohľadu ochrany prírody ako naliehavý problém Milan Olekšák
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]

Aktuálne informácie k projektu:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v súlade s aktivitou projektu č. 4.2.2 zorganizovala v  HU – SK – UA pilotnom území 2 stretnutia so zainteresovanými skupinami. 9. apríla 2019 v Rožňave prebehlo stretnutie so zainteresovanými skupinami v územnej pôsobnosti NP Slovenský kras a 11. apríla 2019 bolo zorganizované stretnutie v Rimavskej Sobote v územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina. Obidva stretnutia boli zamerané na predstavenie výsledkov, skúseností a významu projektu TRANSGREEN (Katalóg opatrení a Príručka pre rozvoj integrovanej dopravnej infraštruktúry). Zamestnanci ŠOP SR účastníkom stretnutia predstavili všetky identifikované kolízne miesta, v ktorých    miestne biokoridory prechádzajú cez existujúcu dopravnú infraštruktúru. Súčasne boli prezentované aj riešenia, ktoré môžu  vo výraznej miere  prispieť ku zníženiu stretov dopravných prostriedkov s migrujúcimi  živočíchmi. Uvedené stretnutia prispeli ku nadviazaniu a posilneniu spolupráce ŠOP SR s miestnymi zainteresovanými subjektami.

V dňoch 24. – 26. 6. 2019 sa konala v Bukurešti konečná konferencia projektu TRANSGREEN. Záverečná konferencia projektu bola organizovaná pod heslom „Cesty k zelenšej dopravnej infraštruktúre“. Konala sa v rámci predsedníctva Rumunska v Rade EÚ a predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región. Stretli sa na nej zástupcovia národných orgánov, Európskej komisie, Sekretariátu Karpatského dohovoru a iných medzinárodných inštitúcií, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti dopravy, územného plánovania a ochrany prírody. V rámci panelovej diskusie  prebehla diskusia ku výsledkom projektu (hlavne ku Príručke o integrovanom rozvoji dopravnej infraštruktúry), ku lepšiemu zabezpečeniu rozvoja trvalo udržateľnej dopravy v regióne a rôznych finančných nástrojoch, ktoré je možné na tento účel využiť. V rámci Plenárneho zasadnutia  sa diskutovalo o možnej spolupráci európskych horských regiónov v oblasti zabezpečenia ekologickej konektivity vo vzťahu ku rozvoju dopravnej infraštruktúry v regiónoch Álp, Karpát, Kaukazu, Dinárskych vrchov a Pyrenejí.

Konferencia prispela k presadzovaniu a zviditeľňovaniu rozvoja trvalo udržateľnej a  bezpečnejšej dopravnej infraštruktúry predovšetkým v dunajsko-karpatskom regióne.

Konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj v Karpatoch,  súčasný stav a plány do budúcna.“

V dňoch 5. – 6. septembra 2018 sa v Bratislave v rámci projektu TRANSGREEN konala medzinárodná konferencia Trvalo udržateľný rozvoj v Karpatoch,  súčasný stav a plány do budúcna. Konferenciu otvoril minister životného prostredia SR László Sólymos a štátna tajomníčka Ministerstva  dopravy  a výstavby SR Ladislav Cengelová. Prostredníctvom videokonferencie sa účastníkom prihovorili Gary Tabor,  člen pracovnej skupiny pre konektivitu IUCN a Julie Raynal z DG Environment Unit 2 Biodiversity. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov z  12 krajín.  Zúčastnili sa jej  aj členovia pracovných skupín pre biodiverzitu, dopravu a územné plánovanie Karpatského dohovoru, kde za Slovensko vystúpil  Mgr. Stanislav Trčík, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja MDV SR. Zapojili sa aj zástupcovia európskych inštitúcií (DG Environment, Európska environmentálna agentúra, pracovná skupina EU pre zelenú infraštruktúru), ministerstiev, organizácií ochrany prírody, záujmových skupín, neziskových organizácií a experti.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov so súčasným rozvojom dopravnej infraštruktúry v Karpatoch a upozorniť na potrebu spolupráce rôznych sektorov pri plánovaní a výstavbe udržateľnej dopravnej infraštruktúry. Za účelom lepšieho zapojenia zainteresovaných skupín  na konferencii boli prezentované aktuálne výstupy projektu TRANSGREEN (koncept Príručky pre rozvoj integrovanej dopravnej infraštruktúry). Jedným z cieľov konferencie bola aj príprava podkladových materiálov pre vypracovanie Strategického akčného plánu Karpatského dohovoru pre trvalo udržateľnú dopravu v Karpatoch. Za týmto účelom sa konali počas konferencie paralelné rokovania na tému legislatívy, plánovania, nástrojov a monitoringu. Počas uvedených zasadnutí boli vypracované odporúčania/aktivity, ktoré budú zapracované do Strategického akčného plánu pre trvalo udržateľnú dopravu v Karpatoch.

Po ukončení konferencie sa konala exkurzia do lokality Moravský Svätý Ján na zelený post nad diaľnicou D2.

Informácia, ktorá odznela v RTVS o projekte TRANSGREEN a konferencii, je dostupná tu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/987279

 

 


August

Počuli ste, že...