transgreen

 

Názov prezentácie Autor prezentácie Na stiahnutie
TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody Hildegard Meyer, Miroslava Plassmann
WWF International DCP
[pdf]
Biodiverzita a doprava v Karpatoch - Ako vyriešiť problém medzi zelenou a sivou infraštruktúrou Václav Hlaváč
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
[pdf]
AKK - Alpsko-karpatský koridory Milan Janák
WWF - DCP Slovensko
[pdf]
Pilotné územie Slovenský kras - redstavenie projektového územia Ľubica Hudáková
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]
Biokoridory v okrese Rožňava z pohľadu ochrany prírody ako naliehavý problém Milan Olekšák
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube - Carpathian Region for the Benefit of People and Nature

Číslo projektu: 242 12
Cieľ: Podpora environmentálne priateľských a bezpečných dopravných systémov a vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych sídiel.
Stručný opis projektu:
Projekt prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by bola šetrná k biodiverzite územia a to zlepšením plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. Projekt bude zameraný na ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch. Interdisciplinárny prístup zapájajúci projektantov, ekonómov, inžinierov, ekológov a krajinárov poskytne potrebné poznatky pre tvorbu usmernení. Projekt zabezpečí dialóg na medzisektorovej politickej úrovni, ktorého cieľom bude prijatie riešenia.
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce - Beskydy (Česká republika), Košice - Miškolc (Maďarsko) - Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mures - Iasi (Rumunsko), Lugoj - Deva (Rumunsko).
Trvanie projektu:
01. 01. 2017 - 01. 06. 2019
Celkový rozpočet:
2 502 146, 16 Euro
Rozpočet ŠOP SR:
248 502,50 Euro
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
85
Príjemca:
WWF International Danube - Carpathian Programme
Partneri:
Slovenská republika
Štátna ochrana prírody SR
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
SPECTRA - Centre of Excellence of EU, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Česká republika
Hnutí Duha Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Maďarsko
CEEweb for Biodiversity
Rakúsko
Dunajsko-karpatský program WWF
Rumunsko
WWF Rumunsko
Združenie "Milvus Group"
Pridružení partneri:
Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR
Maďarsko
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.
Poľsko
Ministerstvo výstavby
Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy
Slovinsko
Ministerstvo výstavby
Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa
Projektová webstránka:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Aktuálne informácie k projektu:

Konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj v Karpatoch,  súčasný stav a plány do budúcna.“

V dňoch 5. – 6. septembra 2018 sa v Bratislave v rámci projektu TRANSGREEN konala medzinárodná konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj v Karpatoch,  súčasný stav a plány do budúcna.“. Konferenciu otvoril minister životného prostredia SR László Sólymos a štátna tajomníčka Ministerstva  dopravy  a výstavby SR Ladislav Cengelová. Prostredníctvom videokonferencie sa účastníkom prihovorili Gary Tabor,  člen pracovnej skupiny pre konektivitu IUCN a Julie Raynal z DG Environment Unit 2 Biodiversity. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov z  12 krajín.  Zúčastnili sa jej  členovia pracovných skupín pre biodiverzitu, dopravu a územné plánovanie Karpatského dohovoru, zástupcovia európskych inštitúcií (DG Environment, Európska environmentálna agentúra, pracovná skupina EU pre zelenú infraštruktúru), ministerstiev, organizácií ochrany prírody, záujmových skupín, neziskových organizácií a experti. Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov so súčasným rozvojom dopravnej infraštruktúry v Karpatoch a upozorniť na potrebu spolupráce rôznych sektorov pri plánovaní a výstavbe udržateľnej dopravnej infraštruktúry. Za účelom lepšieho zapojenia zainteresovaných skupín  na konferencii boli prezentované aktuálne výstupy projektu TRANSGREEN (koncept Príručky pre rozvoj integrovanej dopravnej infraštruktúry). Jedným z cieľov konferencie bola aj príprava podkladových materiálov pre vypracovanie Strategického akčného plánu Karpatského dohovoru pre trvalo udržateľnú dopravu v Karpatoch. Za týmto účelom sa konali počas konferencie paralelné rokovania na tému legislatívy, plánovania, nástrojov a monitoringu. Počas uvedených zasadnutí boli vypracované odporúčania/aktivity, ktoré budú zapracované do Strategického akčného plánu pre trvalo udržateľnú dopravu v Karpatoch.

Po ukončení konferencie sa konala exkurzia do lokality Moravský Svätý Ján na zelený post nad diaľnicou D2.

Informácia, ktorá odznela v RTVS o projekte TRANSGREEN a konferencii: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/987279

 

 

transgreen obrazok

transgreen


Október

Počuli ste, že...