Nová publikácia hodnotí ekosystémy Slovenska a ich hodnotu

Nová publikácia hodnotí ekosystémy Slovenska a ich hodnotu

Odborný pracovník Ján Černecký spolu s kolektívom Štátnej ochrany prírody SR, v úzkej spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a UKF v Nitre, spracoval publikáciu s názvom „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“. Na Slovensku ide o prvú publikáciu vôbec, v ktorej sa hodnotia naše jednotlivé ekosystémy a ich hodnota, a to z kvalitatívnej ako i finančnej stránky. Publikácia zároveň vyzdvihuje prínos ekosystémov ako takých. Viac o tejto problematike a samotnej publikácii napísal samotný autor.

Svetová ekonomická prosperita a kvalita života obyvateľov sú podmienené existenciou prírodného kapitálu – biodiverzitou a ekosystémami, ktoré poskytujú dôležité tovary a služby pre ľudstvo. Hodnotenie a mapovanie týchto služieb je kľúčové pre pochopenie toho ako ekosystémy prispievajú ku kvalite ľudského života a pre podporu argumentácie multisektorálnych politík, ktoré majú zásadný vplyv na prírodné zdroje a ich využívanie (Burkhard & Maes, 2017). Vyjadrenie hodnôt ekosystémových služieb (ES) v peňažných jednotkách (Farley, 2008) poskytuje návod na pochopenie preferencií užívateľov t. j. súčasných generácií obyvateľov Zeme, ktorí ich spotrebúvajú vo veľkej miere a umožňuje tak lepšie alokovať prírodne zdroje, navrhnúť ich ochranu a trvalo-udržateľné využívanie.

Negatívne vplyvy, ktoré so sebou prináša globálna klimatická zmena, čoraz častejšie pociťujeme aj my, obyvatelia Slovenska, ide napríklad o  nadmerné teploty počas jarných a letných mesiacov, sucho, mierne zimy s minimom zrážok, a naopak nárazové intenzívne dažďové zrážky spôsobujúce rozsiahle záplavy, erózie, premnoženie a šírenie rôznych škodcov či nárast respiračných ochorení. Tieto i mnohé ďalšie dôsledky klimatickej zmeny je možné zmierniť udržateľným využívaním prírodných zdrojov a ochranou a zachovaním prirodzených ekosystémov, ale je potrebné zlepšiť ich ochranu a určiť priority pre ich využívanie, resp. využívanie ich ekosystémových služieb.

Hlavným cieľom publikácie „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“ je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie. Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie unikátnej mapy a geodatabázy ekosystémov Slovenska. Publikácia hodnotí kapacitu slovenských ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ekosystémových služieb. Pri vyhodnotení ES sa kládol veľký dôraz na stav ekosystémov, ktorý znižuje/zvyšuje poskytovanie vybraných ES. Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska v EUR/ha/rok ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni.

Príprava tejto vedeckej monografie je výsledkom viac ročnej kontinuálnej práce a bola vytvorená v úzkej a výbornej spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, čo zdôrazňuje jej celkový prínos a význam. Veríme, že výsledky v tejto publikácii prispejú k stanoveniu priority pre obnovu ekosystémov, umožnia kvantifikovať progres po vykonaní opatrení a priblížiť sa merateľne k dosiahnutiu cieľov stanovených medzinárodnými záväzkami pre hodnotenie ekosystémových služieb a revitalizáciu ekosystémov (Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity pre roky 2012-2020). Tento proces je však veľmi náročný a vyžaduje spoluprácu lesníkov, ochranárov a poľnohospodárov, predovšetkým v oblasti bežného obhospodarovania krajiny a ekosystémov pre trvalo udržateľné zabezpečenie všetkých dôležitých ekosystémov vo vyváženej miere.

K publikácii sa vyjadrili aj viacerí významní vedci (aj formou recenzie práce) zaoberajúci problematikou ES:

„Publikácia prináša nový pohľad na mimoriadne aktuálnu problematiku hodnotenia a uplatňovania ekosystémových služieb. Hlavným prínosom publikácie je ucelené kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie ES pre územie Slovenska. Monografia spĺňa formulované ciele, ktoré presahujú odbornú a vedeckú rovinu – po vydaní bude predstavovať významný prínos pre ochranu prírody a krajiny ako podrobný podklad pre rozhodovací proces a manažment území.“

Doc., RNDr. Peter Mederly PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

„Publikácia bude mať značný prínos v oblasti ochrany prírody, či už v teoretickej, ako i aplikačnej rovine. V teoretickej rovine rozpracováva metódy hodnotenia ekosystémových služieb, obohacuje tieto hodnotenia o zapracovanie vplyvu degradácie a kvality ekosystémov na poskytovanie ES. V aplikačnej rovine je možné výsledky publikácie využiť v manažmente a ochrane jednotlivých typov ekosystémov a tiež v návrhu potrieb revitalizácie jednotlivých  typov ekosystémov. Zároveň publikáciu možno považovať za splnenie záväzkov SR v rámci procesu MAES.“

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikácia vznikla aj s finančnou podporou projektov „Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch“ ITMS 310011P170.

Publikáciu si je možné stiahnuť na našom webe.

Spracoval: Mgr. Ján Černecký, vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV. koordinátor reportingu

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...