Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Ponitrie a dobudovanie informačného strediska NATURA 2000 v Nitre

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
november 2009 - 31.8.2015
Rozpočet projektu:
802 191,70 EUR
Cieľ projektu:
Dobudovanie Informačného strediska NATURA 2000 v Nitre vrátane dopracovania propagačných materiálov. Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie v Nitre a zlepšenie vybavenia pracoviska. Zlepšenie informovanosti verejnosti a vlastníkov o územiach NATURA 2000.
Dalšie informácie: stiahni [doc]
Vyhodnotenie projektu: stiahni [docx]


December

Počuli ste, že...