Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea

Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Cieľ projektu:
zlepšenie stavu populácií rodu Maculinea a ich biotopov
Začiatok projektu: 1.1.2010,
podrobnejšie informácie na: http://www.sopsr.sk/motyl/
Ukončenie projektu: 31.12.2012 [pozri pdf]


Júl

Počuli ste, že...