O projekte

Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea, Operačný program životné prostredie, prioritná os 5

Obdobie realizácie: 2010 - 2012
Cieľ: zlepšenie stavu populácií rodu Maculinea a ich biotopov
Hlavné aktivity:
- praktická starostlivosť o lokality druhov
- sledovanie stavu populácií druhov a lokalít ich výskytu a spracovanie výsledkov
- reštitúcia druhu
- spolupráca s odbornou a laickou verejnosťou
- vydanie propagačných materiálov o druhoch

Modráčiky rodu Maculinea patria medzi významné druhy motýľov, chránené zákonom MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Slovensko bolo v nedávnej minulosti vďaka značnej rozlohe nelesných travinno-bylinných biotopov, extenzívne mozaikovito obhospodarovaných, vhodnou oblasťou pre uvedené motýle. Posledné desaťročia priniesli zmeny vo využívaní krajiny, čo spôsobilo ústup a miestami až vymiznutie týchto druhov. Medzi hlavné príčiny, pre ktoré sa tento rod dostal do štádia ohrozenia možno uviesť  premenu lúk na polia, zalesňovanie, ničenie biotopov odvodňovaním, ťažbu nerastných surovín, zástavbu a v posledných rokoch aj nevhodná doba kosby, ako aj zarastanie lokalít vôbec, čo má za následok fragmentáciu ich lokalít výskytu a zamedzenie výmeny genetických informácií.

V súčasnosti je ešte možné vhodnými opatreniami zabrániť postupujúcemu ústupu tohto rodu. Dôležité je zistenie početnosti populácií jednotlivých druhov, stavu lokalít ich výskytu ako aj údržba a prepojenie súčasných a potenciálnych lokalít spomínaného rodu.

Uvedené aktivity vychádzajú zo schváleného programu záchrany ( pozri [pdf] ). Zrealizovaním projektu sa prispeje k vytvoreniu vhodných podmienok na posilnenie a stabilizáciu populácií jednotlivých druhov ako aj k prehĺbeniu informovanosti a spolupráce s  verejnosťou. Modráčiky patria medzi druhy, ktoré zastrešujú množstvo ďalších druhov organizmov s podobnými ekologickými nárokmi, preto je možné v budúcnosti nadviazať na výsledky, ktoré vzídu z realizácie tohto projektu.

Ukončenie projektu: 31.12.2012 [pozri pdf]