PERSONALISTA, Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
obsadzuje pracovné miesto
personalista
na pracovisku Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

 

Požiadavky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • znalosť programu SAP výhodou, prax s prácou v ekonomickom systéme v oblasti personalistika/mzdy,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • znalosť Zákonníka práce, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme, znalosť mzdových predpisov,
 • prax v oblasti personalistiky minimálne 3 roky.

Pracovná náplň uchádzača:
 • Vypracovanie všetkých písomných dokumentov, týkajúcich sa vzniku, zmeny a ukončenia pracovného, alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu zamestnancov (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Pripomienkovanie a súčinnosť pri navrhovaní optimálneho spôsobu odmeňovania
 • Evidencia žiadostí uchádzačov o zamestnanie v organizácii a odpovede uchádzačom o zamestnanie.
 • Zverejňovanie ponúk voľných pracovných miest v organizácii a organizácia výberových konaní.
 • Vypracovávanie a úpravy základných dokumentov organizácie (napr. organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva) upravujúcich základné pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancami a organizáciou.
 • Sledovanie zmien príslušných zákonov – napr. Zákonník práce, Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, Zákon č. 552/2003 o výkone služby vo verejnom záujme a aplikácia zmien do vnútorných predpisov organizácie.
 • Vypracovávanie a poskytovanie štatistických informácií týkajúcich sa zamestnancov.
 • Evidencia a spracovanie podkladov pre príspevky na rekreáciu zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.
 • Sledovanie zostatkov dovoleniek zamestnancov, vypracovanie plánu dovoleniek na príslušný kalendárny rok.

Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • pružný pracovný čas,
 • PN zaplatená nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Január

Počuli ste, že...