Všeobecný účtovník - rozpočtár, pracovisko Správy slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu

všeobecný účtovník - rozpočtár

pracovisko Správy slovenských jaskýň, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš

 

Požiadavky:
 • Vysokoškolské II. stupňa, výhodou je ekonomické
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť,
 • prax v odbore vítaná.
Pracovná náplň uchádzača:
 • spracovanie daňovej agendy/ daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností,.../,
 • elektronická komunikácia s daňovými úradmi, Finančnou správou a inými správcami daní a poplatkov,
 • spracovanie odberateľských a dodávateľských faktúr
 • účtovné závierky, analýzy, spolupráca pri tvorbe interných predpisov,
 • evidencia a účtovanie krátkodobého majetku štátu v správe Slovenskej správy jaskýň (SSJ),
 • evidencie osobných kariet zamestnancov,
 • vyhodnocovanie inventarizácie za SSJ.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia
 • pružný pracovný čas
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 01.12.2022.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1001,50 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia voľnej pracovnej pozície zašlite do 15.11.2022 na e-mailovú adresu: eva.woltova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Woltová, personalista

Tel.: +421 48 472 20 20

 


November

Počuli ste, že...