Pracovník vedeckého orgánu CITES SR, pracovisko Bratislava

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu
pracovník vedeckého orgánu CITES SR, pracovisko BratislavaPožiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa biologického zamerania,
 • práca na počítači na úrovni pokročilý,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý,
 • základná znalosť problematiky dohovoru CITES a súvisiacich právnych predpisov - zákon NR SR č. 15/2005 Z. z. v platnom znení, vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení, dohovor CITES,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť,
 • prax v odbore vítaná.

Pracovná náplň:

 • plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy v oblasti CITES,
 • vydávanie stanovísk k dovozu a vývozu exemplárov CITES,
 • posudzovanie pôvodu exemplárov,
 • súčinnosť s kontrolnými orgánmi,
 • vedenie evidencie DITES exemplárov,
 • účasť na medzinárodných zasadnutiach a práca v pracovných skupinách.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 01.02.2023.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1052,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia voľnej pracovnej pozície zašlite do 11.11.2022 na e-mailovú adresu: eva.woltova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Woltová, personalista

Tel.: +421 48 472 20 20


November

Počuli ste, že...