Koordinátor medzinárodných dohovorov, Riaditeľstvo ŠOP SR, Banská Bystrica

                                          Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

                                                vypisuje výberové konanie na miesto

Koordinátor medzinárodných dohovorov,

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici

 

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa biologického zamerania,
 • odborná špecializácia na botaniku, príp. zoológiu vítaná,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý (B2),
 • základná znalosť problematiky medzinárodných dohovorov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila (okrem dohovoru CITES), s dôrazom na Dohovor o biologickej diverzite, Protokol o biodiverzite Karpatského dohovoru, Ramsarský dohovor a Karpatskú iniciatívu pre mokrade a súvisiacich právnych predpisov - zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, znalosť práce s geografickými informačnými systémami (GIS) a databázami vítaná,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej práce, organizačné schopnosti, 
 • skúsenosť s organizovaním podujatí a vedením medzinárodných projektov vítaná,
 • prax v odbore vítaná.

Pracovná náplň:

 • plnenie požiadaviek vyplývajúcich z prístupových dohôd k jednotlivým dohovorom,
 • komunikácia s inštitúciami na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni,
 • predpokladá sa účasť na medzinárodných kongresoch, seminároch,
 • pripomienkovanie akčných plánov a výstupných dokumentov,
 • príprava a realizácia cezhraničných projektov.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 01.10.2022.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1052,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 31.08.2022 na e-mailovú adresu: eva.woltova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Woltová, personalista

048/472 2020


Október

Počuli ste, že...