Špecialista GIS, pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Banská Bystrica

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu

Špecialista GIS,
Pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Banská Bystrica
Požiadavky:
 • Úroveň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské min. II. stupňa.
 • Odborné zručnosti:
  • autorizovaný geodet, oprávnenie A  - podľa §6 písmena a) až e) zákona NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii;
  • vlastné skúsenosti s vyhotovovaním geometrických plánov;
  • výborná znalosť katastrálneho operátu;
  • skúsenosti s prácou v teréne s GPS a totálnou stanicou.
 • Počítačové znalosti:
  • KOKES na úrovni pokročilý;
  • GIS (ESRI, QGIS) na úrovni pokročilý;
  • kancelársky balík na úrovni pokročilý;
  • znalosť jazyka SQL výhodou.
 • Osobnostné predpoklady:
  • zodpovedný a aktívny prístup k práci;
  • schopnosť samostatného rozhodovania
 • Ostatné zručnosti:
  • vodičské oprávnenie sk. B
 • Bezúhonnosť.
Pracovná náplň uchádzača:
 • Spracovávanie dokumentácie chránených území a podkladov o chránených územiach (vymedzenie obvodových hraníc a ich priestorové členenie v zmysle metodiky vypracovania programov starostlivosti o chránené územia) za účelom ich evidencie v katastri nehnuteľností.
 • Vykonávanie terénnych geodetických prác pre územnú dokumentáciu projektovaných území, zameriavanie hraníc prehodnoteného územia a zameranie navrhnutých zón pre potreby označovania územia.
 • Spracovanie terénnych geodetických prác za účelom určenia výmery geodeticky zameraných projektovaných a vyhlasovaných chránených území a určenia geodetických súradníc lomových bodov hraníc prehodnocovaných území.
 • Spolupráca s katastrálnymi úradmi pri evidencii chránených území v KN.
 • Príprava a spracovanie podkladov za účelom aktualizácie hraníc chránených území.
 • Analýza priestorových dát a spracovanie analytických výstupov vo forme máp a reportov prostredníctvom GIS aplikácií.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: ASAP

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia počas realizácie projektu: „Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch“.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1052,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po mesiaci trvania pracovného pomeru až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

V prípade záujmu o vypísanú pozíciu zašlite svoj profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na e-mailovú adresu: eva.woltova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Woltová, personalista

Tel.:   +421 48 472 20 20


November

Počuli ste, že...