Manažér podujatí - Riaditeľstvo ŠOP SR

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

vypisuje výberové konanie na miesto

manažér podujatí,

pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica

 

Požiadavky:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa zamerania ekologického, environmentálneho, resp. oblasť marketingu, propagácie, alebo oblasti cestovného ruchu,
 • osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť, zmysel pre detail,
 • znalosť a skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami a administráciou webu vítaná,
 • prax v odbore marketing, propagácia, cestovný ruch vítaná,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť.
Pracovná náplň uchádzača:
 • výkon administratívnych prác spojených s činnosťou pracoviska,
 • zabezpečenie propagačnej činnosti organizácie všeobecne a jej organizačných zložiek,
 • tvorba, propagačných a informačných materiálov,
 • príprava, koordinácia a realizácia projektov zameraných na propagáciu a komunikáciu v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 • organizácia, propagácia a aktívna účasť na podujatiach a enviroaktivitách zabezpečovaných riaditeľstvom ŠOP SR,
 • plánovanie, príprava a propagácia online súťaží vyhlasovaných riaditeľstvom ŠOP SR
 • príprava podkladov/scenárov za účelom propagácie organizácie na podujatiach organizovaných inými subjektami (výstavy, festivaly, kampane a pod.),
 • spracovávanie prehľadov edičných titulov a propagačných materiálov zameraných na ochranu prírody, krajiny a biodiverzity vydaných ŠOP SR,
 • príprava podkladov na webovú stránku organizácie a profil internetovej sociálnej siete ŠOP SR,
 • zabezpečovanie podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb pre pracovisko,
 • iné operatívne úlohy vyplývajúce pre odbor komunikácie a propagácie,
 • zabezpečovanie operatívnych úloh spojených s problematikou prírodného turizmu podľa potrieb organizácie.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú ako zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca. Predpokladaný nástup: 15.07.2022.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1052,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 8.07.2022 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

Tel.:   +421 48 472 20 20


Júl

Počuli ste, že...