Základné právne predpisy a normy

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov      

Slovenská technická norma STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce. Normu vydal a vytlačil Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava. Rok vydania 2005.

Zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z.z. ktorým sa vydáva zoznam inváznch nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov


Marec

Počuli ste, že...