Evidovanie chránených stromov

Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody (ďalej len "štátny zoznam"), ktorý je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem. Z poverenia MŽP SR štátny zoznam vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a vydáva z neho výpisy pre územné obvody kraja a okresu. Výpisy sú uložené na príslušnom orgáne ochrany prírody. Štátny zoznam a výpisy z neho sú verejne prístupné. Na jeho vedenie sa vzťahujú ustanovenia § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 18 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade zrušenia ochrany chráneného stromu sa zápis zo štátneho zoznamu vyškrtne.

Zoznam chránených stromov Slovenska a základné informácie o nich spolu s vyobrazením sú uverejnené v Katalógu chránených stromov, ktorý je databázovým výstupom štátneho zoznamu chránených stromov a je určený najmä pre verejnosť.


August

Počuli ste, že...