Označovanie chránených stromov

Chránené stromy sa označujú tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom chráneného stromu. Tabuľa má tmavozelený podklad a rozmery 15 x 10 cm. Štátny znak je umiestnený v jej hornej časti, pod ním je nápis bielej farby. Ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany, označí sa tabuľou so štátnym znakom s nápisom aj jeho ochranné pásmo.

Označenie chráneného stromu a jeho ochranného pásma zabezpečuje územne príslušný organizačný útvar ŠOP SR  v súlade s § 65a ods.2 písm. n) zákona.

Podrobnosti o označovaní osobitne chránených častí prírody ustanovuje § 24 vyhlášky č.170/2021 Z.z. ktorou s vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 


Máj

Počuli ste, že...