Dohoda o ochrane netopierov v Európe (EUROBATS)

Dohoda o ochrane netopierov v Európe (EUROBATS)

Podpis: 1991 v Londýne
Platnosť: 16. januára 1994
Platnosť pre SR: 8. augusta 1998
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 250/1999 Z. z. o Dohovore o ochrane netopierov v Európe stiahni [pdf]
Depozitár: Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
http://www.eurobats.org/publications/eurobat_chat.htm
www.unep-aewa.org

Základné povinnosti:
» každá zmluvná strana zakáže úmyselný odchyt držbu alebo zabíjanie netopierov (výnimku vydáva kompetentný orgán)
» každá zmluvná strana určí také lokality, ktoré sú významné pre ochranu netopierov a zabezpečí ochranu takýchto lokalít pred ničením a pred vyrušovaním
» každá strana podnikne primerané kroky zamerané na ochranu netopierov a bude informovať verejnosť o význame takejto ochrany
» každá strana bude zvažovať vplyvy aplikácií pesticídov na netopiere a bude sa snažiť nahrádzať chemikálie s vysoko toxickými účinkami na netopiere používané pri ošetrovaní stavebného dreva bezpečnejšími alternatívami

Hlavné úlohy na nasledujúce obdobie vyplývajúce z členstva SR v dohovore EUROBAT
» Priebežne pripravovať podklady pre pravidelnú trojročnú správu o implementácii Bonnského dohovoru v podmienkach SR.. Zasadnutie Výboru EUROBAT v roku 2005 sa uskutoční na Slovensku
» Po každej konferencii zmluvných strán zabezpečiť transkripciu prijatých doplnkov k textu Dohovoru a nových druhov do príloh Dohovoru do národnej legislatívy
» Aplikovať Smernicu pre ochranu a manažment významných podzemných habitatov netopierov. Hlavnými úlohami vyplývajúcimi z tejto smernice je pravidelný monitoring netopierov na navrhnutých lokalitách, opravy uzáverov zabezpečenie právnej ochrany týchto lokalít
» Ochrana netopierov a trvalo udržateľný manažment lesov. Uvedená rezolúcia nadväzuje na závery Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (MCPFE).
» Smernice pre vydávanie povolení pre krúžkovanie a ďalšie aktivity značenia netopierov.
» Venovať zvýšenú pozornosť problematike vplyvov veterných elektrární na netopiere
» Implementácia Plánu ochrany a manažmentu na obdobie 2003 ? 2006.

Dokumenty:
» 15 výročie EUROBATS [doc]
» 15th Anniversary of EUROBATS [doc]


Jún

Počuli ste, že...