Školenie k problematike starostlivosti o vodné toky na Orave

Školenie k problematike starostlivosti o vodné toky na Orave

Školenie k problematike starostlivosti o vodné toky na Orave

Vo štvrtok, 6. júna 2024 sa na informačnom stredisku Správy CHKO Horná Orava uskutočnilo interné školenie zamestnancov ŠOP SR na tému: „Monitoring a posudzovanie zásahov do vodných tokov“. Školenia sa zúčastnili zamestnanci Správ CHKO, RCOP Prešov ako aj zamestnanci riaditeľstva ŠOP SR.

Obsahom školenia bolo oboznámiť pracovníkov so zásadami starostlivosti o vodné toky a prírode blízkeho manažmentu vodných tokov, metódami sledovania kvality vôd pomocou prenosných multimetrov (aj s praktickou ukážkou). Predstavená bola tiež aktualizovaná metodika na spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch (VUVH 2023) a ďalšie odborné materiály, ako Metodická príručka o postupoch revitalizácie vodných tokov (VUVH 2023).

Prezentáciu  o projekte " Živé Rieky " (Living Rivers) predstavil hydrobiológ, Juraj Majer. Projekt je zameraný na implementáciu opatrení Vodného plánu Slovenska a stav jeho aktuálneho riešenia, vrátane participácie ŠOP SR na projektových aktivitách.

V ďalšej časti školenia mali účastníci možnosť vidieť praktickú ukážku práce s multimetrami, ktoré si následne účastníci školenia mali možnosť vyskúšať pod odborným dohľadom zástupcov renomovaného výrobcu meracích prístrojov.

V závere školenia  bola odprezentovaná ukážka odberu vzoriek rýb elektrickým agregátom, s odborným výkladom vyškolených zamestnancov - hydrobiológov, oprávnených na danú činnosť.

Školenie bolo realizované v rámci projektu LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers.

 

Podklady pre článok a fotografie poskytol hydrobiológ ŠOP SR Mgr. Juraj Majer

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...