ŠOP SR si pripomenula Svetový deň migrácie rýb na rybovode v Martine

ŠOP SR si pripomenula Svetový deň migrácie rýb na rybovode v Martine

Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Prerušením pozdĺžnej kontinuity objektami na tokoch prichádzame o populácie rýb, ktoré boli pre naše rieky v minulosti typické. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) si túto problematiku pravidelne pripomína pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Spolu s partnermi sme prostredníctvom tlačového brífingu pre médiá poukázali na potrebu vzájomnej spolupráce jednotlivých inštitúcií, vďaka ktorej sa podaril aj úspešný projekt rybovodu na rieke Turiec v meste Martin.   

Jednou z možností, ako obnoviť migračnú priechodnosť toku, najmä ak nie je možné odstrániť migračnú bariéru, je práve budovanie rybovodov. „Rybovod je stavba náhradného vodného prúdu, ktorá umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom bezpečne prekonať migračnú bariéru . Rybovody umožňujú každoročnú protiprúdovú neresovú migráciu sťahovavých druhov rýb na neresiská vo vyšších úsekoch tokov, odkiaľ sa po nerese opäť vracajú späť dole tokom,“ ozrejmuje hydrobiológ ŠOP SR Juraj Hajdú.

 

Príkladom spriechodnenia vodných stavieb je aj bystrinný rybovod na rieke Turiec v intraviláne mesta Martin. Rybovod slúži na spriechodnenie dolnej hate, ktorá je prvou významnou priečnou stavbou na toku len 7,5 km od jeho zaústenia do Váhu. Ako uvádza tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Bohuš Cintula: „Približne 250 m dlhý rybovod bol realizovaný ako bezprepážková vnútrokorytová bystrinná rampa. Vodné prostredie rybovodu umožňuje migráciu pôvodných druhov rýb lipňového pásma. Pre väčšie druhy rýb vrátane hlavátky slúži hlbočina s väčšími rýchlosťami vody, pre menšie jedince a slabšie druhy rýb je pri brehu vytvorené plytšie prostredie s pomalšou vodou.“

Na overenie funkčnosti a priechodnosti rybovodu bol následne realizovaný ichtyologický monitoring, ktorý poskytol cenné informácie o migrácii rýb. Proces monitoringu vysvetľuje Miroslav Bielik zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p (SVP, š.p.).: „Na základe metódy „čipovania“ rýb tzv. PIT (Passive Integrated Transponder) značkami bola potvrdená pomerne vysoká kvalitatívna i kvantitatívna účinnosť, čo poukazuje na dobrú priechodnosť rybovodu. Monitoring bol navyše doplnený aj o kamerové záznamy. Spomedzi označených druhov rýb, dokázateľne prekonalo celú trasu rybovodu až 85 % druhov, čím sa potvrdila jeho vysoká účinnosť.“ To, že vybudovaný rybovod pomáha prepojeniu populácií rýb medzi riekou Turiec a riekou Váh, potvrzuje aj Tibor Krajč zo spoločnosti TIKRA s.r.o., ktorý sa na monitoringu rybovodu v spolupráci so SVP, š.p. podieľal.

Opatrenia na spriechodňovanie, resp. odstraňovanie migračných bariér, vyplývajú z Programu opatrení Vodného plánu SR, na roky 2022-2027. Jedným z množstva takýchto opatrení je i spriechodnenie hornej hate na toku Turiec v r.km 8,966, ktoré je v štádiu prípravy. „Spriechodnenie bariér v dolnej časti rieky Turiec v meste Martin, umožní migráciu pôvodným druhom rýb medzi riekami Turiec a Váh. V prípade spriechodnenia Krpelianskej priehrady bude zabezpečená kontinuita aj s riekou Orava. Prepojili by sa tak až 3 územia európskeho významu, ktoré majú spoločný predmet ochrany  – hlavátku podunajskú,“ dopĺňa zoologička Správy Národného parku Veľká Fatra Stanislava Pekarová.Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...