Štátni ochranári zachraňujú pôvodné druhy ovocných stromov z Polonín

Štátni ochranári zachraňujú pôvodné druhy ovocných stromov z PolonínPôvodné druhy ovocných stromov  z územia zaniknutých obcí vodnej nádrže Starina v Poloninách sú už súčasťou genofondového sadu v katastrálnom území obce Habura vo Východných Karpatoch. Výskum pôvodných ovocných drevín ako aj výsadbu a oplotenie sadu realizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a miestnym poľnohospodárskym družstvom PD Habura. Na území siedmych obcí bolo identifikovaných až 529 ovocných stromov v zastúpení viac ako 150 rôznych odrôd.   
 
Výskum krajových odrôd prebiehal v katastrálnom území siedmych zaniknutých obcí – Starina nad Cirochou, Dara, Veľká Poľana, Ruské, Smolník nad Cirochou, Zvala a Ostržnica. Ako uvádza Dušan Daniš z Technickej univerzity vo Zvolene: „Mnohé identifikované odrody pri vodnom diele Starina nám ukazujú prepojenosť územia s historickými udalosťami. Identifikovali sme odrody, ktoré poznáme ako české. Predpokladáme, že sa na územie dostali v súvislosti s rozvojom školstva počas vzniku 1. Československej republiky. Iné odrody súvisia s postavením územia na historickej ceste vedúcej do Poľska.“

Celkové výstupy realizovaného výskumu prinášajú prehľad o zastúpení a hodnote existujúceho genofondu starých a krajových odrôd jabloní, hrušiek, sliviek a ďalších ovocných stromov. Výskum zaznamenal 529 jedincov ovocných stromov z toho 58 určených odrôd jabloní, 12 určených odrôd hrušiek a 6 určených odrôd sliviek. Do sadu do Habury bolo prenesených 200 odrôd, z ktorých mnohé neboli pomenované či identifikované. Dominujú najmä jablone (približne 60%) a hrušky (približne 30%), zvyšok tvoria slivky. 

 
 
„Cieľom bolo identifikovať rozmanitosť ovocných druhov v oblasti, ale aj v poslednej chvíli zachovať a zachrániť potenciál odrodovej rozmanitosti ovocných stromov tohto územia. Záchrana zistených regionálnych špecifík bola však, vzhľadom k obhospodarovaniu a štruktúre krajiny a veku mapovaných drevín, možná len formou prenesenia genetického materiálu do genofondového sadu,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel. Výsadba genofondového sadu prebehla v priebehu minulého roku, pričom ako vhodná lokalita bolo vybrané územie Východných Karpát v katastrálnom území obce Habura.
 
Sme veľmi radi, že tento unikátny sad bol realizovaný práve v našom území. Sad bude mať prínos pre náš región nielen zachovaním tradičných odrôd našich predkov, ale na kvitnúce dreviny sa tešia aj miestni včelári.“ uvádza majiteľ PD Habura Dušan Závacký. „Popri záchrane starých krajových odrôd jabloní, hrušiek či sliviek má založený ovocný sad veľký význam aj z hľadiska výskumnej a edukačnej funkcii. Nakoľko mnohé odrody sú laickej, no tiež odbornej verejnosti neznáme,  pre ich hlbšie charakterizovanie je potrebný ďalší výskum,“ dopĺňa projektant výsadby genofondového sadu Bruno Jakubec.
 
Výskum krajových odrôd v Národnom parku Poloniny ako aj následná výsadba a oplotenie genofondového sadu v katastrálnom území obce Habura boli financované prostredníctvom finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, ako podaktivita projektu ŠOP SR: Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny.

V tejto súvislosti ŠOP SR pripravila v spolupráci s Národným parkom Poloniny, Správou CHKO Východné Karpaty, Technickou univerzitou vo Zvolene, obcou Habura ako aj Poľnohospodárskym družstvom Habura tlačový brífing priamo v novom ovocnom sade.  

Foto zľava: Lucia Vačoková (vedúca Odboru riadenia a implementácie projektov, ŠOP SR), Martina Vlasáková (riaditeľka Správy NP Poloniny), Dušan Daniš (Technická univerzita vo Zvolene)
 
Foto zľava: Genofondový ovocný sad v Habure, Miroslav Turok (zástupca Poľnohospodárskeho družstva Habura) a Juraj Platko (riaditeľ Správy CHKO Východné Karpaty, ŠOP SR) 

Viac informácií nájdete aj v článku Denníka Korzár - https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/23330036/obce-vysidlili-stromy-tam-ostali-40-rokov-teraz-ich-opat-vysadili-je-z-toho-unikat.html

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...