Deň Zeme 2024 zdôrazňuje boj proti nadmernému používaniu plastov

Deň Zeme 2024 zdôrazňuje boj proti nadmernému používaniu plastov

Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22.apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť.  Tohtoročná téma svetového dňa „Planéta vs. Plasty“ poukazuje na kritický vplyv plastov na našu prírodu, životné prostredie, ale aj na ľudské zdravie.

Plasty presahujú bezprostredný environmentálny problém, predstavujú vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, ktorá je rovnako alarmujúca ako zmena klímy. Rozkladajú sa na mikroplasty, uvoľňujú toxické chemikálie do našich zdrojov potravy a vody a cirkulujú vzduchom, ktorý dýchame. Za posledných desať rokov sa vyrobilo viac plastov ako za celé 20. storočie a toto odvetvie neustále rastie. Tohtoročná celosvetová kampaň Dňa Zeme volá po ukončení používania plastov a zníženia ich výroby do roku 2040 až o 60%.


DEŇ ZEME 2024: PLANÉTA VS. PLASTY 

Na dosiahnutie konečného cieľa 60 % zníženia produkcie plastov do roku 2040 má kampaň Dňa Zeme (EARTHDAY.ORG) pripravené nasledovné kroky:

 • podporovanie povedomia širokej verejnosti o škodách, ktoré plasty spôsobujú ľuďom, zvieratám a celému zdraviu biodiverzity
 • vykonanie ďalšieho výskumu o zdravotných dôsledkoch, vrátane zverejnenie informácií týkajúcich dopadov na verejnosť
 • vyradenie všetkých plastov na jedno použitie do roku 2030 a dosiahnutie tohto záväzku v Globálnom dohovore o plastoch (OSN, koniec roka 2024)
 • skoncovanie s rýchlou módou a s ňou spojeného obrovského množstva plastov, ktoré používa, produkuje a vyrába
 • investovanie do inovatívnych technológií a materiálov na vybudovanie sveta bez plastov - spravodlivý a inkluzívny prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo založené na opätovnom použití s nulovým odpadom a netoxickými látkami

PLASTY PREDSTAVUJÚ RIZIKO POČS CELÉHO SVOJHO ŽIVOTNÉHO CYKLU

 Kampaň Planéta vs. Plasty je výzvou do zbrane, požiadavkou, aby sme konali hneď, aby sme ukončili plastovú pohromu a ochránili zdravie každej živej bytosti na našej planéte,“ uvádza Kathleen Rogersová, prezidentka EARTHDAY.ORG.

Kathleen Rogersová ďalej uvádza, že sme sa v prípade plastov stali samotným produktom - plast preteká naším krvným obehom, priľnie k našim vnútorným orgánom a nesie so sebou ťažké kovy. V minulosti úžasný a užitočný produkt sa stal niečím iným a naše zdravie a zdravie všetkých ostatných živých tvorov visí na vlásku.

Plasty presahujú bezprostredný environmentálny problém, predstavujú vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, ktorá je rovnako alarmujúca ako zmena klímy. Rozkladajú sa na mikroplasty, uvoľňujú toxické chemikálie do našich zdrojov potravy a vody a cirkulujú vzduchom, ktorý dýchame. Výroba plastov v súčasnosti vzrástla na viac ako 380 miliónov ton ročne. Za posledných desať rokov sa vyrobilo viac plastov ako za celé 20. storočie a toto odvetvie plánuje explozívne rásť do neurčitej budúcnosti. Denis Hayes (predseda EARTHDAY.ORG.) upozorňuje, že petrochemický priemysel v ktorom sa plasty produkujú (99 % plastov je vyrobených z ropy a plynu), vykazujú záznamy toxických emisií, únikov a výbuchov, zväčša sú lokalizované v najchudobnejších krajinách, či štvrtiach. V každej fáze životného cyklu sú plasty nebezpečnou pohromou, od ropného vrtu až po skládku.
Výroba plastovej fľaše na vodu si vyžaduje šesťkrát toľko vody, ako obsahuje samotná fľaša s vodou.

V minulom roku sa na celom svete vyrobilo viac ako 500 miliárd plastových tašiek – jeden milión tašiek za minútu. Mnoho plastových tašiek má životnosť niekoľko minút, po ktorých ale nasleduje ich posmrtný život na niekoľko storočí. Aj keď sa plasty rozpadnú a zostanú ako mikroplasty, drobné častice prenikajú do každého miesta na planéte.

V Spojených štátoch amerických sa v roku 2023 predalo 100 miliárd plastových obalov na nápoje. To je viac ako 300 fliaš na obyvateľa. Niekoľko z nich sa recykluje napr. na lavičky v parku, ale až 95 % všetkých plastov v USA nebude vôbec recyklovaných. Dokonca aj tých 5 % predstavujú produkty nižšej kvality alebo sa vyvážajú a „recyklujú“ v chudobnejších krajinách, čím sa dopyt po pôvodných plastoch neznižuje. 

EARTHDAY.ORG požaduje, aby Medzivládny rokovací výbor (INC) nariadil ukončenie výroby plastov na jedno použitie do roku 2030 v rámci Globálneho dohovore o plastoch (OSN, návrh by mal byť pripravený do konca roka 2024). Okrem toho požaduje, aby sa zmluva implementovala na základe zásady predbežnej opatrnosti a zásady „znečisťovateľ platí“.

RÝCHLA MÓDA / FAST FASHION

Priemysel fast fashion ročne vyprodukuje viac ako 100 miliárd odevov. Nadprodukcia a nadmerná spotreba transformovali toto odvetvie a trendy vedú k jednorazovosti oblečenia. Ľudia nakupujú o 60 % viac oblečenia ako pred 15 rokmi. Približne 85 % odevov končí na skládkach alebo v spaľovniach, pričom len 1 % sa recykluje.

Takmer 70 % odevov je vyrobených zo surovej ropy, pri praní sú uvoľnované nebezpečné mikrovlákna, čo predstavuje 35 % mikroplastov v oceáne.

Móda je priamo prepojená so sociálnou nespravodlivosťou a s vykorisťovaním - zlými pracovnými podmienkami, nízkymi mzdami a rozšírenou detskou prácou. Módny priemysel doteraz nie je dostatočne regulovaný.DEŇ ZEME 2024- SPRIEVODNÉ AKTIVITY ŠOP SR 


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pripravuje pri príležitosti osláv Dňa Zeme množstvo zaujímavých aktivít a podujatí pre verejnosť. Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel:Svetový Deň Zeme nám pripomína, že sme všetci spoločne zodpovední za budúcnosť našej planéty. Som rád, že naša organizácia sa do osláv pravidelne zapája a aj tento rok máme pre verejnosť naprieč celým Slovenskom pripravenú pestrú ponuku aktivít.“

Sprievodné aktivity ŠOP SR pri príležitosti Dňa Zeme:

 • Biodiverzita jaskynných ekosystémov, osobitosti krasových území, ohrozenie a ochrana jaskýň a krasu je témou besied Správy slovenských jaskýň, ktoré počas týchto dní prebiehajú na základných školách v Plaveckom Podhradí, Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Študenti stredných škôl absolvujú exkurziu na tému Jaskyne a človek.
 • Správa CHKO Strážovské vrchy pripravila na Deň Zeme environmentálne programy nielen pre základné, ale aj pre materské školy s pestrými témami o veľkých šelmách a spoločenstve lesa, o vode, motýľoch, pričom zahrnutá bude aj tohtoročná aktuálna téma odpady.
 • Regionálne Centrum ochrany prírody v Prešove sa téme Dňa Zeme venuje celý apríl. Spolu so širokou verejnosťou realizuje záchranné prenosy žiab počas jarnej migrácie spojené s exkurziou pri vodnej nádrži Sigord. Organizuje tiež besedy o ochrane prírody a tradičnom využívaní krajiny v Hornozemplínskej knižnici, ktorých sa  zúčastnia klienti DSS vo Vranove nad Topľov,. Na exkurziu do chráneného územia Zárez Stravného potoka sa vyberú žiaci a študenti základných škôl po náučnom chodníku Tajch, ktorí budú pritom spoznávať lesné dreviny a rastliny priamo v teréne. Žiaci zo základnej školy Raslavice a deti z Lesného klubu Svetluška, Sabinov sa môžu tešiť na programy zamerané na ochranu prírody a iné environmentálne témy.


Foto: Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove

 • Správa CHKO Cerová vrchovina si na Deň Zeme v Mestskom ovocnom sade Lučenec pripravila stanovištia s náučnými a interaktívnymi aktivitami na tému Planéta vs. Plasty pre základné školy. V rámci celého apríla taktiež realizuje zážitkové terénne exkurzie so žiakmi, študentami a verejnosťou po Náučnom chodníku (NCH) Kurinecká dubina, NCH Šomoška, NCH Driečanský kras. Plánovaná exkurzia na sysľovisko v Jesenskom bude popretkávaná náučnými a hravými aktivitami k tematike sysľou. Doplnkové programy v rámci environmentálnej výchovy sú pre žiakov základných škôl z Haliča a z Rimavskej Soboty realizované na tému Zo života lesov. Zaoberať sa budú nielen chránenými stromami a biodiverzitou lesa, ale aj spätosti človeka so stromami v minulosti a dnes. Správa taktiež realizovala čistiacu akciu na vodnom toku Ipeľ, kde sa vyzbieral odpad na 3-km úseku rieky Ipeľ v spolupráci s pestrou paletou zúčastnených dobrovoľníkov.

Foto: Správa CHKO Cerová vrchovina

 • Správa CHKO Horná Orava je aj tento rok na Deň Zeme aktívna v čistení okolia. Za účasti stredoškolákov z Námestova, či detí z materskej škôlky, prišlo na akciu pod názvom Pre čistú priehradu a rieky Oravy pomôcť až 200 dobrovoľníkov. Po týždni upratovania množstva si lokality NATURA 2000 v okolí Oravskej priehrady - Oravská vodná nádrž a Ústie Bielej Oravy- vydýchnu.
Foto: Správa CHKO Horná Orava

 • V Ekoučebni Michalovce si Správa CHKO Vihorlat pripravila pre základné školy na Deň Zeme environmentálny program o prírode Vihorlatu s kreatívnymi aktivitami. V priebehu celého mesiaca majú zamestnanci správy pripravený bohatý program zameraný aj na ornitológiu a praktické aktivity v teréne. Zároveň každoročne realizujú v spolupráci s obcou Remetské Hámre, žiakmi a pedagógmi zo Základnej školy Jovsa čistenie vo vihorlatských lesoch od odpadkov. Ide najmä o okolie jazera Morské oko a okolie NPR Jovsianska hrabina.

Foto: Správa CHKO Vihorlat

 • Správa CHKO Latorica pri príležitosti Dňa zeme usporiadala zaujímavú súťaž pre základné školy "Planéta vs. Plasty". Mladší žiaci mali možnosť zapojiť sa prostredníctvom tvorby mozaiky z plastov a z prírodných materiálov. Starší žiaci sa zapájali napísaním eseje na tému ako sa môžeme zapojiť to zníženia tvorby odpadov. Podobne aj žiakov a študentov v kompetenčnom územi CHKO Latorica počas týchto dní čaká zaujímavý environmentálny program. Správa tiež usporiadala spolu s dobrovoľníkmi čistenie Národnej prírodnej rezervácie Kašvár. 
 
 Foto: Správa CHKO Latorica 

 • Zamestnanci Riaditeľstva ŠOP SR v Banskej Bystrici sa pri tejto príležitosti pravidelne zapájajú do čistenia okolia Banskej Bystrice, pričom tento rok budú spolu so zamestnancami mesta a ďalšími organizáciami odstraňovať odpad v lokalite CHA Podlavické výmole. ŠOP SR sa zároveň so svojim environmentálnym programom zúčastní aj Lesníckych dní vo Zvolene.

 VIAC INFORMÁCIÍ:

Ak sa chcete dozvedieť viac o kampani Planéta vs. plasty a pripojiť sa za budúcnosť bez plastov, navštívte stránky: Deň Zeme 2024.

Ak sa chcete vzdelávať o vplyve plastov na ľudské zdravie, pozrite si Plastics Health Research Module a Earth Hub spoločnosti EARTHDAY.ORG, kde nájdete všetky informačné listy, súbory nástrojov, tlačové správy a články.

 Pripojte sa k najväčšiemu svetovému ekologickému hnutiu!

Užitočné linky:

https://www.earthday.org/earth-day-2024/

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

 

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...