Svetový deň vody 2024: Voda pre mier

Svetový deň vody 2024: Voda pre mier

22. marca sa od roku 1993 po celom svete oslavuje Svetový deň vodyValné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi. Podľa Organizácie Spojených národov sú 2 miliardy ľudí bez prístupu k nezávadnej pitnej vodeči je sužovaných nedostatkom vody.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je VODA PRE MIER. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete.Baner k Svetovému dňu v slovenčine na stiahnutie nájdete na nasledovnom linku.

Plagát Svetovému dňu v slovenčine na stiahnutie nájdete na nasledovnom linku.

Kampaň Organizácie Spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody. Slovensko patrí vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody.

Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, viac ako 1,5 mld eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov, ale aj Environmentálneho fondu, ktorý do konca marca zverejní harmonogram pripravovaných špecifikácií a výziev. Ministerstvo životného prostredia tiež stabilizuje financovanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov a zamestnáva približne tritisíc ľudí.

Ramsarská lokalita Senné - rybniky, foto: M. Balla

V rámci Programu Slovensko je alokovaných takmer 600 mil. eur celkovo na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených cca 146 mil. eur. Prislúchajúce národné spolufinancovanie predstavuje ďalších cca 26 mil. eur.

Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a  sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí. Ministerstvo preto presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Dôležitým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, na ktorej aktualizácii ministerstvo momentálne pracuje.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizujú jednotlivé správy chránených území viaceré podujatia:

Správa CHKO Východné Karpaty:
22. marca: Prezentácia vodných tokov Laboreckej vrchoviny, premietanie filmu Živá rieka, ZŠ Humenné, Medzilaborce a Svidník, pre žiakov a širokú verejnosť

Správa CHKO Cerová vrchovina:
26. marca: Deň vody – čistiaca akcia pre verejnosť v Slizskom

Správa CHKO Poľana:

Exkurzia pre žiakov a verejnosť k VN Môťová, s odborným výkladom zameraným na tému voda a jej zdroje a pozorovanie vodných živočíchov

Správa CHKO Záhorie:

Exkurzia po území chránenej krajinnej oblasti

 V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...