3. marec patrí Svetovému dňu divej prírody 2024

3. marec patrí Svetovému dňu divej prírody 2024

3. marec, Svetový deň divej prírody 2024

Spájame ľudí a planétu: Technologické inovácie v ochrane prírody

V nedeľu, 3. marca si pripomenieme Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day - WWD), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné udalosti zdôrazňujúce význam a potrebu ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V rovnaký deň v roku 1973 bol totiž vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy ako CITES. Tohtoročnou témou medzinárodného dňa sú digitálne inovácie v ochrane prírody. Oficiálny plagátik navrhol: Hui Xin (© CHENG Hui Xin) a @huixin2020 (mladý študent grafického dizajnu z Penangu v Malajzii)

Ocitli sme sa uprostred globálnej digitálnej transformácie.

Za posledných 5 rokov bol zaznamenaný až 45% nárast počtu ľudí, ktorí sa pripájajú on-line. Spôsoby, akými sa spájame medzi sebou sa neustále vyvíjajú.  Nové technológie sa začleňujú nielen do nášho každodenného života, ale aj do mnohých aspektov ochrany prírody a obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou dosahovania cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.  (SDG; Ciele udržateľného rozvoja)

V rámci tohtoročnej témy sa Svetový deň divej prírody 2024 zameria na zvýšenie povedomia o najnovších aplikáciách a technológiách pri ochrane a obchode s voľne žijúcimi zvieratami a o vplyve digitálnych zásahov na ekosystémy a komunity na celom svete. Téma zdôrazňuje možnosti digitálnych inovácií, technológií v čoraz prepojenejšom svete, ktoré vedú k ochrane voľne žijúcich živočíchov a ich spoločná koexistencii s človekom, pre súčasné, ale aj pre budúce generácie.

Napriek tomu 2,7 miliardy ľudí z globálnej populácie nie je pripojených k internetu

Generálna tajomníčka CITES Ivonne Higuero: „ Zabezpečenie technologickej inklúzie pre všetkých, vrátane tých najzraniteľnejších, zahŕňa preklenutie finančných medzier s cieľom vybudovať spravodlivý prístup k ochranným nástrojom a technológiám, posilniť budovanie digitálnych kapacít a zvážiť vplyvy na všetky komunity a ekosystémy. Na ceste k dosiahnutiu univerzálnej konektivity do roku 2030 dúfame, že Svetový deň divej prírody 2024 uľahčí výmenu informácií a úvahy o tom, aké sú predstavy digitálnej konektivity pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a obchodovaní s nimi, s udržateľným prínosom pre planétu a ľudí“.

Lepšia konektivita pomáha ľuďom všetkých vekových skupín, pohlaví, v rôznych životných, podmienkach získavať digitálne zručnosti, ktoré môžu zúročiť v rámci miestnych iniciatív. Domorodým obyvateľom môžu pomôcť pri zlepšovaní svojich lokálnych podmienok a v konečnom dôsledku aj globálnym ekosystémov.

Digitálne finančné systémy a služby rozširujú „finančnú inklúziu“ – spájajú jednotlivcov a organizácie s trvalo udržateľnými finančnými prostriedkami. Elektronické systémy CITES pomáhajú predchádzať podvodom pri nelegálnom obchode so zvieratami a rastlinami. Vo vede a výskume inovácia technológií zjednodušuje, sprístupňuje a zdieľa informácií v rámci identifikácie, monitoringu, pozorovania a zaznamenávania vodných a suchozemských voľne žijúcich populácií v globálnom meradle a tým pádom umožňuje aj zlepšuje udržateľnosť rybolovných a poľnohospodárskych postupov.

V rámci predchádzania zneužívaniu digitálnych technológií, napríklad pri nelegálnom predaji chránených druhov na internete je potrebná mobilizácia politík, prístup k financiám, prepájanie občianskej spoločnosti, technologického priemyslu, ochranárov a obchodníkov smerom k udržateľnému rozvoju a ochrane prírody.

Celosvetová kampaň #WWD2024

Svetový deň divej prírody 2024 je realizovaný s partnerskými organizáciami, ako sú a iné.

Spoločne vytvorili platformu pre medzigeneračnú výmenu a posilnenie postavenia mládeže, ako nástroj na zdieľanie možností a skúsenosti s digitálnymi inováciami v oblasti ochrany a obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a inšpirácií k pokrokovým inováciám prostredníctvom multimediálnych zážitkov. Zahŕňa sériu globálnych online aktivít, ktoré vyvrcholia podujatím pri príležitosti Svetového dňa divokej prírody 2024 v pondelok 4. marca 2024.

AKO SA ZAPOJIŤ DO SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY

V súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN vyhlasujúcou Svetový deň divej prírody sekretariát CITES vyzýva všetky členské štáty Organizácie Spojených národov a ďalšie globálne, regionálne a subregionálne organizácie, mimovládne organizácie a všetkých zainteresovaných jednotlivcov, aby:

 Viac podujatí nájdete na stránke: https://wildlifeday.org/en/getting-involved

 
CITES na Slovensku

Výkonným orgánom, ktorý na Slovensku koordinuje presadzovanie dohovoru CITES je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Ďalšími orgánmi štátnej správy, ktoré sa zaoberajú presadzovaním dohovoru CITES sú okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto vykonávajú dozor, kontrolu, majú na starosti sankcie, nápravné opatrenia a v neposlednej rade aj odoberanie nelegálne držaných exemplárov.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky plní v súvislosti s dohovorom CITES úlohy vedeckého orgánu. Zásadnou úlohou ŠOP SR je teda posúdenie, či vývoz alebo dovoz exemplárov nebude mať škodlivý vplyv na zachovanie druhu, alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje.

Výkonný a vedecký orgán CITES na Slovensku spolu s finančnou správou Slovenskej republiky v posledných týždňoch vykonávali kontroly poštových zásielok aj batožiny cestujúcich z tretích krajín zamerané na CITES exempláre. Najčastejšie bývajú nájdené nelegálne prevážané suveníry, živočíšne výrobky a výrobky tradičnej medicíny.

Ak sa zaujímate o kúpu exotických suvenírov, overte si, či exempláre živočíchov alebo rastlín nie sú chránené dohovorom CITES a či nepotrebujete na ich dovoz vývozné a dovozné povolenie.

Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich môžete aj vy prispieť k ich záchrane a prežitiu vo voľnej prírode!

V prípade nejasností ohľadom dovozu, vývozu, držby a zaradenia exemplárov druhov, ktoré by mohli podliehať ustanoveniam dohovoru CITES a nariadení EÚ sa vždy vopred informujte.

Ste dovolenkár a váhate, či je možné nazbierané mušle alebo koraly doviezť? Alebo by ste si radi kúpili živočíšne alebo rastlinné produkty z internetu zo zahraničia, ktoré by mohli byť exemplármi CITES? Napíšte nám na cites@sopsr.sk, radi Vám poradíme.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 
K nelegálnemu obchodu so slonovinou na Slovensku sa vyjadruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia - https://www.sizp.sk/novinky/sizp-opakovane-riesi-pripady-nelegalneho-predaja-slonoviny

Príspevok Spracovala Mgr. Ingrid Károlyová, PhD., koordinátor environmentálnej výchovy v spolupráci s Vedeckým orgánom CITES Štátnej ochrany prírody SR

 

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...