Diskusia na tému kormorán v štúdiu RTVS

Diskusia na tému kormorán v štúdiu RTVS

Vo štvrtok 15.2. sme sa v relácii Televízna Regina RTVS zúčastnili diskusie na aktuálnu tému kormorán. V relácii diskutoval náš zoológ zo Správy Chránená krajinná oblasť Horná Orava Šimon Kertys spolu s ichtyológom Richardom Štenclom zo Slovenského rybárskeho zväzu.

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) patrí na Slovensku medzi zákonom chránené živočíchy, ktoré je zakázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich prirodzenom prostredí. Je to chránený druh živočícha národného významu prirodzene sa vyskytujúci na území SR, pričom jeho spoločenská hodnota je 500 €/jedinec.

Početnosť hniezdnej populácie kormorána na Slovensku dosahuje veľkosť približne do 200 párov a hniezdenie prebieha na dvoch lokalitách výskytu – Močanský ostrov a lokalita Senné. Avšak počas zimného obdobia na naše územie migrujú kormorány zo Severnej Európy. Ich počty kolíšu a závisia od priebehu zimy v daný rok a nie je možné ich predpokladať.

Kormorán veľký nie je ohrozeným druhom na území SR. Podľa pripravovaného najaktuálnejšieho červeného zoznamu vtákov Slovenska (2024), došlo k jeho prekategorizovaniu z kategórie „zraniteľný“ na kategóriu „takmer ohrozený“ (hniezdna populácia).


ŠOP SR si uvedomuje, že prísna druhová ochrana kormorána veľkého či iných predátorov má dopad na ekosystémy a je potrebné vo vymedzených lokalitách uprednostniť ochranu pôvodných druhov rýb a rybích spoločenstiev pred ochranou kormorána veľkého. 

Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo v decembri 2021 o udelení výnimky na odstrel a rušenie tohto zákonom chráneného morského vtáka na žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu. Výnimku je možné povoliť v odôvodnených prípadoch, respektíve ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a navyše, ak výnimka neohrozí iné živočíšne druhy v ich prirodzenom areáli. Výnimka platí každý rok v období 1.októbra do konca februára. Medzi podmienky výnimky patrí napr. aj písomné oznámenie 1 deň vopred pred realizáciou odstrelu. Výnimka je platná do roku 15.3.2027.

Znenie výnimky je možné stiahnuť si na nasledovnom linku. Prílohy so zoznamom revírov, v ktorých je a v ktorých nie je možné výnimku uplatňovať je možné stiahnuť si tu. 

Počty zistených a odlovených jedincov za posledné roky na základe štatistiky Slovenského rybárskeho zväzu: 
ROK              Zistený počet         Odlovené jedince
2015/16              7034                              643
2016/17              4383                             1178
2017/18              2325                              350
2018/19              3962                              559 
2019/20              4421                              152
2020/21               
2021/22              9572                               223
2022/23              7836                                86   

Kormorán je zároveň zaradený v zozname živočíchov (tzv.určené živočíchy“) pri ktorých štát zodpovedá za škody na rybách chovaných v rybníkoch, rybochovných zariadeniach alebo malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb ak sú tieto chovnými rybárskymi revírmi alebo ak sa v nich vykonáva hospodársky chov rýb na základe osvedčenia podľa osobitného predpisu. ŠOP SR disponuje údajmi o vyplatených náhradách škôd spôsobených kormoránmi za posledné 4 roky:

ROK 2023            ROK 2022             ROK 2021            ROK 2020

350 848,18 €      341 018,14 €      280 954,68 €      236 258,83 €

ŠOP SR zároveň dlhodobo upozorňuje, že medzi systémové riešenia patrí aj revitalizácia vodných tokov takým spôsobom, aby v nich ryby nachádzali dostatok vhodných možností pre život, vrátane prirodzených úkrytov pred rybožravými vtákmi.

Práve o podmienkach tejto výnimky, jej uplatňovaní, revitalizácii vodných tokov ako aj potrebe hlbšej vzájomnej spolupráce diskutovali hostia v banskobystrickom štúdiu. Celý záznam relácie nájdete na nasledovnom linku archívu RTVS :

I. blok diskusie v min. 5:50- 15:25 a II. blok diskusie v min. 28:20- 38:50

Príspevok spracovala Mgr. Kristína Bocková, PhD., Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...