Valné zhromaždenie pracovnej skupiny pre jesetery

Valné zhromaždenie pracovnej skupiny pre jesetery

V dňoch 23. a 24. januára 2024 sa na Bavorskom štátnom ministerstve životného prostredia a ochrany spotrebiteľa v Mníchove konalo valné zhromaždenie pracovnej skupiny pre jesetery – DSTF (Danube Sturgeon Task Force), ktorého sa zúčastnili zástupcovia 10 krajín povodia Dunaja. Cieľom účasti slovenskej delegácie na pracovnom stretnutí bola výmena informácií o realizovaných a plánovaných aktivitách cielených na ochranu jeseterov, súvisiacich s implementáciou Paneurópskeho akčného plánu (PANEUAP) pre jesetery so zúčastnenými expertmi a zástupcami DSTF. Súčasťou programu bola tiež  prezentácia aktivít prebiehajúcich na Slovensku, zameraných na ochranu jeseterov a osobitne i informovanie o projekte LIFE - Living Rivers, ktoré s touto témou úzko súvisia.

Jesetery, vrátane vyzy veľkej patria globálne k silne ohrozeným druhom rýb, pričom viacerým z nich hrozí vyhynutie. Ich ohrozenie teda nespočíva len v ich nadmernom love ale tiež v zamedzení ich ťahu na neresiská vodnými dielami. Na dolnom Dunaji, pre ne predstavuje neprekonateľnú migračnú bariéru dvojica hydroelektrární na Srbsko-Rumunskom pomedzí, tzv. Železné vráta I a II.

Foto: Pracovné stretnutie Danube Sturgeon Task Force v Mníchove

Pracovné podujatie otvoril p. Robert Winkler, vedúci oddelenia „Ochrany klímy a politiky udržateľnosti“, Bavorského štátneho ministerstva životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. V úvode boli prezentované aktuálne informácie o projektoch a možnostiach podpory opatrení na implementáciu PANEUAP pre jesetery. Predstavené boli projekty súvisiace s riešením obnovy migrácie a biotopov jeseterov (napr. medzinárodný vedecký projekt „Danube4all“, maďarský projekt DALIA).

Slovenská strana predstavila projekt IP LIFE Living Rivers (Živé rieky) a v rámci neho aktivity zamerané na ochranu jeseterov, posilnenie populácií, obnovu migračných koridorov a návrh na spriechodnenie VD Gabčíkovo a Čunovo na Dunaji. Prezentované boli tiež priebežné výsledky práce projektového konzorcia o pokroku v projekte WePass 2, zameraného na obnovu migračnej priechodnosti hydroelektrární Železné vráta I a II.

V rámci stretnutia boli prezentované aj projekty zamerané na ex-situ ochranu jeseterov a podporu geneticky čistých populácií pôvodných druhov jeseterov, napr. rakúsky LIFE-Boat4Sturgeons a rumunský projekt ANADROM. Pozornosť bola venovaná tiež problematike morského rybolovu a vedľajším úlovkom jeseterov (prezentovali zástupcovia GFCM a WWF).

Druhý deň pracovného stretnutia odštartovala diskusná sekcia o monitorovaní populácie jeseterov v povodí Dunaja a Čiernom mori a tvorbe spoločných európskych databáz. Predstavené boli pracovné skupiny ICPDR a možnosti spoločného monitorovania jeseterov v rámci monitoringu Dunaja (JDS5), vrátane odberu vzoriek eDNA. Predstavené boli tiež európske usmernenia pre monitoring jeseterov a predkladaný návrh projektu na monitorovanie jeseterov v rámci Dunajského regionálneho programu. Zaujímavé boli tiež výsledky dlhoročného monitorovania nelegálnych aktivít v oblasti dolného Dunaja (používanie nelegálnych lovných technológií, nelegálny predaj kaviáru a pod.).

Foto: Násada jestera malého do Dunaja

Prezentované boli i výsledky práce odborníkov zameranej na ochranu jeseterov a ich biotopov (napr. maďarský národný akčný plán pre jesetery, ochrana a vysádzanie jeseterov na Ukrajine) a plánované aktivity  na nasledujúce obdobie.

Vďaka účasti na pracovnom stretnutí boli získané mnohé cenné informácie o projektoch a možnostiach podpory opatrení na implementáciu Paneurópskeho akčného plánu pre jesetery. Účastníci sa tiež dozvedeli dôležité informácie o prebiehajúcich projektoch zameraných na problematiku obnovy migrácie dunajských jeseterov a revitalizácie ich biotopov. Veľmi dôležité a prínosné boli tiež informácie týkajúce sa pokroku prác na projekte We Pass 2, zameraného na spriechodnenie hydroelektrární Železné vráta I a II,  tiež nové poznatky o ex-situ ochrane jeseterov v podunajských krajinách.

Stretnutie tiež prinieslo nové podnety a informácie o plánovaných aktivitách, podujatiach a možnostiach spolupráce zúčastnených expertov na pripravovaných projektoch zameraných na monitoring populácií jeseterov alebo prípravu spoločných cezhraničných (regionálnych) akčných plánov.

Článok spracoval 
Mgr. Juraj Hajdú, PhD., hydrobiológ ŠOP SR v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...